Vyberte vaší zemi

T+Cs

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Toto jsou Všeobecné obchodní podmínky (VOP) společnosti BAMED AG, Sihleggstrasse 15, CH-8832, Wollerau (dále jen "prodávající"), platné v rámci kupních smluv uzavřených prostřednictvím platformy www.mambaby.com mezi prodávajícím a zákazníky (dále jen "zákazník") uvedenými v § 2 smlouvy.

§ 1 Rozsah platnosti, definice pojmů

(1) Pro obchodní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem platí výhradně tyto Všeobecné obchodní podmínky ve znění platném v době objednávky.Odlišné podmínky objednavatele se neuznávají, pokud s nimi prodávající výslovně písemně nesouhlasil.

(2) Zákazník je spotřebitel, pokud účel objednané dodávky zboží a služeb nelze přičítat jeho podnikatelské či živnostenské činnosti.Naproti tomu podnikatelem je každá fyzická nebo právnická osoba či registrovaná organizace, která při uzavírání smlouvy jedná v rámci výkonu své podnikatelské či živnostenské činnosti.

§ 2 Uzavření smlouvy

(1) Zákazník si může ze sortimentu prodávajícího vybírat produkty, zejména dudlíky a další dětské zboží a toto zboží pomocí tlačítka "Přidat do košíku" shromažďovat v tzv. nákupním košíku.Kliknutím na tlačítko "Odeslat objednávku" odesílá závaznou objednávku na koupi zboží v košíku. Před odesláním objednávky může zákazník kdykoliv prohlédnout a změnit její údaje. Objednávku je však možné odeslat a předat pouze v případě, pokud zákazník kliknutím na tlačítko "Přijmout VOP a dohodu o ochraně dat" akceptuje tyto smluvní podmínky a tímto je začlení do své objednávky. Odesláním objednávky zákazník prohlašuje a zaručuje, že pro individuální tisk na produktech neodesílá žádnou "nevhodnou" zprávu. "Nevhodné" jsou zvláště texty hrubé, útočné, urážlivé, pornografické, sexuálně explicitní nebo obscénní, diskriminující nebo hanlivé.

(2) Prodávající zašle poté e-mailem zákazníkovi automatické potvrzení o přijetí objednávky, ve kterém je ještě jednou uveden obsah objednávky a zákazník si jej může pomocí funkce "Tisk" vytisknout.Potvrzení o přijetí objednávky dokumentuje, že prodávající objednávku zákazníka obdržel a představuje přijetí objednávky.

§ 3 Dodávka, dostupnost zboží

(1) Není-li produkt uvedený v zákazníkově objednávce k dispozici pouze dočasně, sdělí prodávající tuto skutečnost zákazníkovi neprodleně v potvrzení objednávky.V případě zpoždění dodávky o více než dva týdny má zákazník právo od smlouvy odstoupit. Kromě toho je v takovém případě také prodávající oprávněn se ze smlouvy vyvázat. V takovém případě vrátí veškeré již zaplacené platby zákazníka.

(2) U všech standardních produktů kromě MAM Individual (dudlíky, pásky na dudlíky, kombinované krabičky) nabízených v internetovém obchodě je snahou prodávajícího dodávat zákazníkovi do 2 týdnů od přijetí objednávky.Nicméně, platí dohodnutá 4-týdenní lhůta pro plnění, přičemž prodávající bude zákazníka informovat, pokud by měla být překročena lhůta 2 týdnů. V případě výše výslovně uvedených produktů se jedná o výrobu na míru, což může vést k různým dodacím lhůtám. Prodávající dodává zákazníkům tyto produkty do 8 týdnů od přijetí objednávky. Pokud by měl vícestupňový výrobní proces za následek zpoždění dodávky a překročení těchto 8 týdnů, bude prodávající zákazníka včas informovat.

(3) Minimální hodnota objednávky činí 19,00 € netto, maximální hodnota objednávky v on-line obchodě činí 500,00 € netto.

§ 4 Ceny a náklady na dopravu

(1) Všechny ceny uvedené na internetových stránkách prodávajícího, se rozumí včetně nákladů na balení a příslušné zákonné daně z přidané hodnoty.

(2) Příslušné náklady na dopravu budou zákazníkovi vyčísleny v objednacím formuláři a hradí je zákazník.

(3) Dovozní nebo vývozní poplatky v případě zásilek mimo EU, jako např. cla, poplatky a odvody, hradí vždy zákazník.

(4) Zboží je zasíláno poštou. Dodací adresu lze akceptovat pouze v případě, že země příjemce souhlasí se seznamem prodávajícího uvedeném na internetu. Riziko a náhodné vlivy přechází na zákazníka v okamžiku předání zboží přepravci (pošta, kurýrní služby, přepravní společnosti, speditéři, atd.).

(5) Místem plnění je Neckarsulm.


Seznam zemí, do kterých dodáváme, ke stažení

 

§ 5 Platební možnosti

(1) Zákazník může provést platbu inkasem (pouze v rámci Německa) nebo kreditní kartou.

(2) V případě platby inkasem bude částka faktury odečtena z bankovního účtu uvedeného zákazníkem zhruba 10 dní po uzavření smlouvy. Zákazník musí zajistit dostatečné krytí na bankovním účtu v okamžiku inkasa, případné náklady spojené se zpětným inkasem způsobeným zákazníkem (zpětný debetní poplatek) hradí zákazník. Dále také platí, že v okamžiku inkasa nebude na bankovním účtu zákazníka dostatek finančních prostředků, bude objednávka po neúspěšném pokusu o inkaso automaticky stornována. Teprve po obdržení celé fakturované částky může být objednávka zákazníka odeslána. Bankovní poplatky hradí zákazník.

(3) Při platbě kreditní kartou jsou akceptovány pouze platby prostřednictvím platné karty Visa nebo MasterCard.Bankovní poplatky hradí zákazník.

 

§ 6 Výhrada vlastnictví

Až do úplného zaplacení zůstává dodané zboží ve vlastnictví prodávajícího.

 

§ 7 Odpovědnost za vady, záruka

(1) Prodávající odpovídá za vady v souladu s platnými právními předpisy, zejména §§ 434 a násl. německého Občanského zákoníku.Vůči podnikatelům činí záruka na zboží dodávané prodávajícím 12 měsíců.

(2) Záruka prodávajícího za dodané zboží platí pouze v případě, pokud byla v potvrzení objednávky příslušných produktů výslovně uvedena.

§ 8 Odpovědnost

(1) Nároky zákazníků na náhradu škody jsou vyloučeny.Výjimku tvoří nároky na náhradu škody zákazníka z újmy na životě, těle nebo zdraví či z porušení významných smluvních povinností (kardinálních povinností), jakož i odpovědnost za ostatní škody vyplývající z úmyslného nebo hrubě nedbalého porušení povinností prodávajícího, jeho zákonných zástupců nebo pomocníků při plnění. Významné smluvní povinnosti jsou ty, jejichž splnění je nutné pro dosažení cíle této smlouvy.

(2) V případě porušení významných smluvních povinností odpovídá prodávající pouze za typické, předvídatelné škody, pokud byly způsobeny prostou nedbalostí, nejedná-li se o nároky na náhradu škody zákazníka z újmy na životě, těle nebo zdraví.

(3) Omezení odstavců 1 a 2 platí rovněž ve prospěch zákonných zástupců a pomocníků prodávajícího při plnění, v případě uplatnění nároků přímo proti nim.

(4) Ustanovení zákona o odpovědnosti za produkt zůstávají nedotčena.

§ 9 Poučení o odstoupení

(1)Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo, do čtrnácti dnů bez udání důvodů od této smlouvy odstoupit. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je 14 dní od data, kdy jste Vy nebo Vámi určená třetí osoba, která není přepravcem, převzali poslední zboží.

Pro uplatnění svého práva na odstoupení musíte nám

PVS Fulfilment Service GmbH
Retoure MAM
Werner-Haas-Straße 5
74172 Neckarsulm
NĚMECKO

E-mail: mamshop(at)mambaby.com

Tel: (německy) 0049 711 7252304 276

Tel: (anglicky) 0049 711 7252304 277

jednoznačným prohlášením (např. poštou odeslaným dopisem, mailem na výše uvedenoue-mailovou adresu nebo telefonicky) informovat o svém rozhodnutí od smlouvy odstoupit. Můžete k tomu použít přiložený vzorový formulář odstoupení od smlouvy, který však není povinný. Pro zachování lhůty pro odstoupení stačí odeslat oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení.

 

(2)Důsledky odstoupení

Pokud od této smlouvy odstoupíte, jsme povinni Vám vrátit všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně přepravních nákladů neprodleně a nejpozději do 14 dnů od data, kdy nám bylo oznámení o Vašem odstoupení od smlouvy doručeno. K tomuto vrácení plateb použijeme stejný způsob platby, jaký jste použili při původní transakci, pokud s Vámi výslovně nedohodneme jiný způsob; v žádném případě Vám nebudou za toto vrácení plateb účtovány poplatky. Můžeme odmítnout vrácení plateb, dokud neobdržíme zpět zboží, nebo dokud neprokážete, že jste zboží zaslali zpět, podle toho, které datum nastane dřív.

Zboží jste povinni neprodleně a v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jste nás informovali o odstoupení od smlouvy, nám zaslat zpět nebo osobně předat. Lhůta je dodržena, pokud odešlete zboží před uplynutím lhůty čtrnácti dní.

Věci, které lze zaslat v balíku, se vrací na naše riziko. Náklady na vrácení zásilky nesete Vy, pokud dodané zboží odpovídá objednanému a pokud cena vrácené věci nepřesahuje částku 40 Eur, nebo pokud jste v případě vyšší ceny věci k okamžiku odstoupení od smlouvy dosud nevykázali protiplnění nebo smluvně dohodnutou částečnou úhradu. Jinak je vrácení zásilky pro vás bezplatné. Věci, které nelze zaslat v balíku, budou vyzvednuty u vás.

Případnou ztrátu hodnoty zboží jste povinni nahradit pouze tehdy, pokud tuto ztrátu hodnoty způsobilo zacházení, které nebylo nutné pro prověření vlastností a fungování zboží.

Vyloučení odstoupení

(1)Právo na odstoupení od smlouvy neplatí pro dodávky zapečetěných balení zboží, které z důvodů ochrany zdraví nebo důvodů hygienických není vhodné k vracení, pokud byla pečeť po dodání odstraněna.

(2)Právo na odstoupení od smlouvy neplatí pro dodávky zboží, které bylo vyrobeno podle specifikace smluvního partnera (individuální nebo zakázková výroba). Zakázkovou výrobou jsou v tomto smyslu všechny individualizované produkty MAM (dudlíky, stužky na dudlíky, kombi boxy).

§ 10 Poznámky ke zpracování dat

(1) Prodávající v souvislosti s vyřízením smluv shromažďuje údaje zákazníka.Přitom dodržuje ustanovení Spolkového zákona o ochraně osobních údajů a Zákona o ochraně údajů v telekomunikačních službách. Bez souhlasu zákazníka bude prodávající shromažďovat, zpracovávat nebo využívat údaje o zákazníkovi pouze v rozsahu nezbytném pro plnění smlouvy a pro účely vyúčtování telekomunikačních služeb.

(2) Bez souhlasu zákazníka nebude prodávající využívat údaje zákazníka za účelem reklamy, průzkumů trhu nebo průzkumů mínění.

(3) Zákazník má kdykoli možnost pomocí tlačítka "Změnit profil v klubu MAM" smazat nebo změnit data uložená v profilu nebo svůj profil smazat.V ostatním se v souvislosti se souhlasem zákazníka a dalšími informacemi o sběru, zpracování a využívání dat odkazuje na Prohlášení o ochraně osobních údajů, které je v podobě pro tisk kdykoli dostupné na webových stránkách prodávajícího pomocí tlačítka "Ochrana osobních údajů".

§ 11 Závěrečná ustanovení

(1) Pro smlouvy mezi prodávajícím a zákazníkem platí právo Spolkové republiky Německo s vyloučením obchodního práva OSN.

(2) V případě, že zákazník je obchodníkem, právnickou osobou veřejného práva nebo zvláštní veřejnoprávní institucí, je místem soudu pro všechny spory vyplývající ze smluvních vztahů mezi zákazníkem a prodávajícím Neckarsulm.

(3) Smlouva zůstává i v případě právní neplatnosti některých jednotlivých bodů ve zbývajících částech závazná.

BAMED AG
Sihleggstraße 15
8832 Wollerau
Švýcarsko
duben 2009

© 2009 Copyright by MAM Babyartikel GesmbH, Vídeň

 

Download terms & conditions

X