Kies je land

Algemene Voorwaarden

Algemene Zakelijke Voorwaarden (AZV)

Dit zijn de Algemene Zakelijke Voorwaarden (AZV) van BAMED AG, Sihleggstraße 15, CH-8832, Wollerau (in het vervolg aangeduid als „aanbieder“), die in het kader van koopovereenkomsten afgesloten via het platform www.mambaby.com tussen de aanbieder en de in § 2 van de overeenkomst aangegeven klant (in het vervolg aangeduid als „klant“) worden overeengekomen. 

§ 1 Bereik van gelding, begripsbepalingen

(1) Voor de zakelijke relatie tussen de aanbieder en de klant gelden uitsluitend de volgende Algemene Voorwaarden in de geldige uitvoering op het tijdstip van de bestelling. Afwijkende voorwaarden van de besteller worden niet aanvaard, tenzij de aanbieder hun geldigheid schriftelijk nadrukkelijk erkend. 

(2) De klant is consument in zoverre het doel van de bestelde leveringen en diensten niet ingedeeld kan worden bij zijn commerciële of zelfstandige professionele bezigheid. Daarentegen wordt als ondernemer iedere natuurlijke of juridische persoon of rechtmatige personenmaatschap beschouwd die bij de afsluiting van de overeenkomst in de hoedanigheid als uitoefenaar van haar commerciële of zelfstandige professionele bezigheid handelt. 

§ 2 Afsluiting overeenkomst

(1) De klant kan uit het assortiment van de aanbieder producten, met name speentjes en andere babyproducten selecteren en met de button “in het winkelmandje doen” in een zogenaamd winkelmandje verzamelen. Via de button “bestelling verzenden” geeft hij een bindende opdracht tot koop van de in het winkelmandje aanwezige artikelen. Voor het verzenden van de bestelling kan de klant de gegevens te allen tijde aanpassen en bekijken. De opdracht kan echter alleen worden verstrekt en verzonden als de klant door het klikken op de button “AZV en bepalingen gegevensbescherming accepteren” deze contractuele voorwaarden accepteert en daarmee in zijn opdracht laat opnemen. Door een bestelling te plaatsen op deze Website verklaar en garandeer je dat De inhoud van je bericht niet ‘aanstootgevend’ is.

(2) De aanbieder stuurt de klant vervolgens een automatische ontvangstbevestiging per email toe waarin de bestelling van de klant nogmaals wordt vermeld en die de klant via de button “printen” kan uitprinten. De ontvangstbevestiging legt vast dat de bestelling van de klant bij de aanbieder is binnengekomen en vertegenwoordigt het aannemen van de opdracht. 

§ 3 Levering, beschikbaarheid van goederen

(1) Indien het door de klant in de bestelling vermelde product slechts kort niet beschikbaar is, deelt de aanbieder dit de klant onmiddellijk in de opdrachtbevestiging mee. Bij een vertraging van de levering van meer dan twee weken heeft de klant het recht afstand te nemen van de overeenkomst. Overigens is de aanbieder in dit geval ook bevoegd afstand te doen van de overeenkomst. Hierbij dient hij eventueel reeds voldane betalingen van de klant onmiddellijk terug te betalen. 

(2) Voor alle in de Webshop aangeboden standaardproducten, met uitzondering van MAM individueel (speentjes, speentjeskoorden, combiboxen) spant de aanbieder zich in binnen 2 weken na het aannemen van de overeenkomst aan de klant te leveren. Er wordt echter een vervullingstermijn van 4 weken overeengekomen, waarbij de aanbieder de klant erover informeert als de termijn van 2 weken wordt overschreden. Bij de hierboven nadrukkelijk vermelde producten gaat het om producties op maat, waardoor verschillende levertijden kunnen ontstaan. De aanbieder levert deze binnen 8 weken na opdrachtaanvaarding aan de klant. Indien het door het meertraps productieproces tot een vertraging komt en deze 8 weken overschreden worden, informeert de aanbieder de klant daarover tijdig.

(3) De minimale bestelwaarde ligt bij € 19,00 netto, de maximale bestelwaarde voor deze Onlineshop ligt bij € 500,00 netto. 

§ 4 Prijzen en verzendkosten 

(1) Alle prijzen die op de website van de aanbieder worden vermeld zijn inclusief de verpakkingskosten en de specifiek geldende wettelijke BTW. 

(2) De specifieke verzendkosten worden de klant in het bestelformulier bekend gemaakt en moeten door de klant vergoed worden. 

(3) Voor een verzending buiten de EU worden de ontstane import- of exportkosten, zoals bijv. douane, tarieven en belastingen altijd gedragen door de klant. 

(4) De verzending van de goederen geschiedt per post. Het leveradres wordt alleen geaccepteerd indien het ontvangstland overeenkomt met de internetlijst die de aanbieder heeft opgesteld. Gevaar en toeval gaan op het tijdstip van overdracht van de goederen aan de verzender (post, leverdiensten, expediteurs, vervrachters, etc.) over op de klant. 

(5) Plaats van vervulling is Neckarsulm, Duitsland.

Lijst met vervrachtingslanden, download

§ 5 Betalingsmodaliteiten

(1) De klant kan de betaling per automatische incasso (alleen in Duitsland) of credit card uitvoeren. 

(2) Bij betaling via automatische incasso wordt de door de klant vermelde bankrekening binnen ongveer 10 dagen na contractovereenkomst belast met het factuurbedrag. Voor voldoende dekking van de bankrekening ten tijde van de afschrijving dient gezorgd te zijn. Eventuele kosten door een terugboeking van het factuurbedrag waarvoor de klant verantwoordelijk is (terugboekingstarief) moet de klant dragen. Verder geldt – indien ten tijde van de afschrijving niet voldoende dekking op de bankrekening van de klant bestaat – dat de opdracht na een mislukte poging tot afschrijving automatisch wordt opgezegd. Pas na ontvangst van het volledige factuurbedrag kan de bestelling aan de klant worden verzonden. Bankkosten gaan ten laste van de klant. 

(3) Bij betaling met een credit card worden alleen betalingen met een geldige Visa- of Mastercard aanvaard. Zahlung mittels Kreditkarte werden nur Zahlungen mittels gültiger Visa- bzw. Mastercard akzeptiert. Bankkosten gaan ten laste van de klant.

§ 6 Eigendomsvoorbehoud

Tot aan volledige betaling blijven de geleverde goederen eigendom van de aanbieder. 

§ 7 Waarborg goederengebreken, garantie

(1) De aanbieder is aansprakelijk voor goederengebreken volgens de hiertoe geldende wettelijke bepalingen, met name §§ 434 ff BGB. Tegenover ondernemers bedraagt de waarborgplicht op goederen die de aanbieder heeft geleverd 12 maanden. 

(2) Een garantie bestaat bij de goederen die de aanbieder heeft geleverd alleen indien deze nadrukkelijk in de opdrachtsbevestiging bij het betreffende artikel werd vermeld. 

§ 8 Aansprakelijkheid

(1) Aanspraak van de klant op schadevergoeding wordt uitgesloten. Uitgezonderd van deze regeling zijn vorderingen tot schadevergoeding van de klant volgend uit schending van het leven, het lichaam, de gezondheid of de schending van wezenlijke contractverplichtingen (kardinale verplichtingen), alsmede de aansprakelijkheid voor overige schade die voortkomt uit een opzettelijke, grof nalatige plichtenschending door de aanbieder, zijn wettelijke vertegenwoordiger(s) of vervullingshulpen. Wezenlijke contractuele verplichtingen zijn alle verplichtingen die voor de vervulling van het doel van de overeenkomst noodzakelijk zijn.

(2) Bij de schending van wezenlijke contractuele verplichtingen is de aanbieder uitsluitend aansprakelijk voor de voor de overeenkomst kenmerkende, te verwachten schade indien deze eenvoudig nalatig werd veroorzaakt, tenzij het gaat om vorderingen tot schadevergoeding van de klant volgend uit een schending van het leven, het lichaam of de gezondheid. 

(3) De beperkingen van al. 1 en 2 gelden ook ten gunste van de wettelijke vertegenwoordigers en vervullingshulpen van de aanbieder indien vorderingen rechtstreeks tegen deze rechtspersonen geldend worden gemaakt. 

(4) De bepalingen van de wet op de productaansprakelijkheid blijven onberoerd.

§ 9 Informatie recht op herroeping 

(1)           Recht op herroeping

U hebt het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen te herroepen, zonder opgaaf van redenen.  De bedenktijd bedraagt veertien dagen vanaf de datum waarop u of een door u aange­wezen derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste goederen van de levering daadwerkelijk in bezit heeft genomen.

Om gebruik te maken van uw recht op herroeping dient u ons

PVS Fulfilment Service GmbH 
Retouren MAM 
Werner-Haas-Straße 5 
D-74172 Neckarsulm 
Duitsland

E-mail: mamshop(at)mambaby.com

Tel: (Duits) 0049 711 7252304 276  

Tel: (Engels) 0049 711 7252304 277  

onmiskenbaar in kennis te stellen van uw besluit om deze overeenkomst te herroepen (bijv. via een per post verzonden brief, per e-mail aan het bovengenoemde e-mailadres of telefonisch). U kunt gebruik maken van het meegeleverde standaard formulier voor herroeping, maar het gebruik hiervan is niet verplicht. Om aanspraak te maken op uw recht op herroeping is het voldoende wanneer u de kennisgeving over uw beroep op dit recht vóór afloop van de bedenktijd indient.

(2)        Gevolgen van de herroeping

Waneer u terugtreedt van deze overeenkomst moeten wij alle betalingen die wij in dit verband van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten, per omgaande terugbetalen tot uiterlijk veertien dagen na ontvangst van uw kennisgeving over de herroeping. Voor deze terugbetaling zullen we gebruik maken van dezelfde betalingsmethode die u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij nadrukkelijk een andere methode met u is overeengekomen. Er zullen geen onkosten voor deze terugbetaling in rekening worden gesteld. We kunnen de terugbetaling tegenhouden totdat we alle betreffende artikelen weer van u hebben ontvangen, of u hebt aangetoond dat de artikelen geretourneerd zijn. Het tijdstip van terugbetaling wordt derhalve bepaald door het voldoen aan één van deze beide voorwaarden.

U dient de betreffende artikelen onmiddellijk en in elk geval tot uiterlijk veertien dagen na uw kennisgeving van de herroeping van deze overeenkomst aan ons te retourneren of te overhandigen. Deze termijn geldt als ingehouden wanneer u de betreffende artikelen voor afloop van de periode van veertien dagen aan ons retourneert.

Artikelen die geschikt zijn voor verzending als pakket kunnen op onze kosten geretourneerd worden. U dient de kosten van het retourneren te dragen wanneer de geleverde artikelen conform uw bestelling zijn en de prijs van de te retourneren artikelen onder € 40,- ligt, of wanneer de prijs van de betreffende artikelen boven € 40,- ligt en u ten tijde van de herroeping uw tegenprestatie of een overeengekomen deelbedrag nog niet hebt voldaan. In alle andere gevallen kunt u kosteloos retourneren.  Artikelen die niet geschikt zijn voor verzending als pakket worden op onze kosten bij u opgehaald.

U dient een eventuele waardevermindering van de artikelen alleen te vergoeden, indien de waardevermindering aantoonbaar te wijten is aan een voor de controle van de aard, de kenmerken en het functioneren van de artikelen niet noodzakelijke omgang met de artikelen.

Uitgesloten van het recht op herroeping

(1)        Het recht op herroeping geldt niet bij de levering van verzegelde artikelen die vanuit het oogpunt van de volksgezondheid of hygiëne niet geschikt zijn voor retournering zodra de verzegeling na de aflevering is verbroken of beschadigd.

(2)        Het recht op herroeping is niet van toepassing op de levering van goederen die volgens de specificaties van de contractpartner zijn geproduceerd (individuele artikelen of producten op maat). Producten op maat in deze zin zijn alle producten uit de serie MAM Individueel (speentjes, bandjes voor speentjes en combi-boxen).

§ 10 Opmerkingen betreffende gegevensverwerking 

(1) De aanbieder registreert in het kader van de afhandeling van overeenkomsten gegevens van de klant. Hij neemt daarbij de voorschriften van het Duitse Bundesdatenschutzgesetz en Teledienstdatenschutzgesetzes in acht. Zonder toestemming van de klant zal de aanbieder bestands- en gebruiksgegevens van de klant uitsluitend registreren, verwerken of gebruiken in zoverre dat voor de afhandeling van de contractuele overeenkomst en voor het beroep op en de afrekening van telediensten noodzakelijk is. 

(2) Zonder de toestemming van de klant zal de aanbieder de gegevens van de klant niet voor reclamedoeleinden, markt- of opinieonderzoek gebruiken. 

(3) De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid de over hem opgeslagen gegevens via de button „MAM Club-profiel aanpassen“ in zijn profiel op te roepen, deze te veranderen of te wissen. Overigens wordt met betrekking tot de toestemming van de klant en verdere informatie over gegevensregistratie, -verwerking en -gebruik verwezen naar de verklaring gegevensbescherming die op de website van de aanbieder te allen tijde via de button „Gegevensbescherming“ in uit te printen vorm kan worden opgeroepen. 

§ 11 Slotbepalingen 

(1) Op overeenkomsten tussen de aanbieder en de klant is het recht van de Bondrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het VN-kooprecht. 

(2) Voor zover het bij de klant gaat om een handelaar, een juridische persoon volgens het publieke recht of een publieksrechtelijk uitzonderlijk vermogen, is de gerechtsstand voor alle strijdpunten volgend uit contractuele overeenkomsten tussen de klant en de aanbieder Neckarsulm. 

(3) Het contract blijft ook bij gerechtelijke buitenkrachttreding van afzonderlijke punten in zijn overige delen bindend.

BAMED AG 
Sihleggstraße 15
8832 Wollerau 
Zwitserland 
April 2009

© 2009 Copyright by MAM Babyartikel GesmbH, Vienna

Download AZV (English)

X