Επιλέξτε τη χώρα σας

Προστασία δεδομένων & Ασφάλεια

Δήλωση προστασίας δεδομένων κατά τον ΓΚΠΔ

I. Όνομα και διεύθυνση του υπευθύνου

Υπεύθυνος επεξεργασίας κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και άλλων νόμων περί προστασίας δεδομένων διατάξεων των κρατών μελών, καθώς και λοιπών διατάξεων περί προστασίας δεδομένων είναι η

Επωνυμία: MAM Babyartikel Gesellschaft m.b.H.
Αριθμός εμπορικού μητρώου: 110465z
Δικαστήριο τήρησης εμπορικού μητρώου: HG Wien (Εμποροδικείο Βιέννης)
ΑΦΜ: ATU 142 43 503
Διεύθυνση: Lorenz-Mandl-Gasse 50, 1160 Wien
Ιστότοπος: www.mambaby.com
E-mail: office@mambaby.com
Τηλέφωνο: +43 (1) 49 141 0
Φαξ: +43 (1) 49 141 404

II. Γενικές παρατηρήσεις σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων

1. Πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα των χρηστών μας μόνο στο βαθμό που είναι αναγκαίο για την παροχή μιας λειτουργικής ιστοσελίδας καθώς και των περιεχομένων και υπηρεσιών μας. Η συλλογή και χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών μας πραγματοποιείται κατά κανόνα μόνο με τη συγκατάθεση του χρήστη. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις στις οποίες η λήψη της προηγούμενης συγκατάθεσης δεν είναι δυνατή για πραγματικούς λόγους και η επεξεργασία των δεδομένων επιτρέπεται από το νόμο.

2. Νομική βάση της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Στις περιπτώσεις που λαμβάνουμε τη συγκατάθεση του υποκειμένου σε πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, τη νομική βάση αποτελεί το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α΄, ΓΚΠΔ.
Κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης και της οποίας το υποκείμενο δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος, τη νομική βάση αποτελεί το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, ΓΚΠΔ. Το ίδιο ισχύει και για πράξεις επεξεργασίας οι οποίες είναι απαραίτητες για την εφαρμογή προσυμβατικών μέτρων.
Όταν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση στην οποία υπόκειται η εταιρία μας, τη νομική βάση αποτελεί το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο γ΄, ΓΚΠΔ.
Εάν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου, τη νομική βάση αποτελεί το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο δ΄, ΓΚΠΔ.
Στις περιπτώσεις που η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων της εταιρίας μας ή τρίτου, εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων, τη νομική βάση αποτελεί το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ΄, ΓΚΠΔ.

3. Διαγραφή δεδομένων και χρονικό διάστημα αποθήκευσης
Εάν εκλείψει ο σκοπός της αποθήκευσης, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαγράφονται ή αφαιρείται η προσβασιμότητά τους. Εξάλλου η αποθήκευση μπορεί να πραγματοποιηθεί εάν αυτό προβλέπεται από την εθνική ή την ευρωπαϊκή νομοθεσία στο πλαίσιο κανονισμών της ΕΕ, νόμων ή άλλων διατάξεων στις οποίες υπόκειται ο υπεύθυνος δεδομένων. Τα δεδομένα διαγράφονται ή αφαιρείται η προσβασιμότητά τους και όταν παρέλθει το διάστημα αποθήκευσης που προβλέπουν οι ανωτέρω διατάξεις, εκτός εάν η περαιτέρω αποθήκευση αποτελεί απαίτηση για τη σύναψη ή εφαρμογή σύμβασης.

III. Λειτουργία του ιστοτόπου και δημιουργία αρχείων καταγραφής

1. Περιγραφή και πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας δεδομένων
Το σύστημά μας συλλέγει και αυτοματοποιεί δεδομένα και πληροφορίες του συστήματος Η/Υ του επισκέπτη κάθε φορά που επισκέπτεται τον ιστότοπό μας.

Στο πλαίσιο αυτό συλλέγονται τα ακόλουθα δεδομένα:
(1) Πληροφορίες για τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) και τη χρησιμοποιούμενη έκδοση
(2) Το λειτουργικό σύστημα του χρήστη
(3) Πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου του χρήστη
(4) Διεύθυνση IP του χρήστη
(5) Ημερομηνία και ώρα πρόσβασης
(6) Ιστότοποι από τους οποίους οδηγείται το σύστημα του χρήστη στην ιστοσελίδα μας
(7) Ιστότοποι τους οποίους επισκέπτεται ο χρήστης μέσω του ιστότοπού μας

Τα δεδομένα αποθηκεύονται επίσης και στα αρχεία καταγραφής (log files) του συστήματός μας. Αυτό δεν αφορά τις διευθύνσεις ΙΡ του χρήστη ή άλλα δεδομένα που επιτρέπουν την αναφορά σε συγκεκριμένο χρήστη. Δεν πραγματοποιείται αποθήκευση των εν λόγω δεδομένων μαζί με άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του χρήστη.

2. Νομική βάση της επεξεργασίας δεδομένων
Τη νομική βάση για την προσωρινή αποθήκευση των δεδομένων αποτελεί η διάταξη του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ΄, ΓΚΠΔ.

3. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων
Η προσωρινή αποθήκευση της διεύθυνσης ΙΡ από το σύστημά μας είναι αναγκαία προκειμένου να καταστεί δυνατή η μετάδοση του ιστοτόπου στον υπολογιστή του χρήστη. Για το λόγο αυτό, η διεύθυνση IP του χρήστη πρέπει να παραμένει αποθηκευμένη για τη διάρκεια της συνεδρίας.
Ο σκοπός αυτός εμπεριέχει και το έννομο συμφέρον της εταιρίας μας προς επεξεργασία των δεδομένων κατά τη διάταξη του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ’, ΓΚΠΔ.

4. Χρονικό διάστημα αποθήκευσης
Τα δεδομένα διαγράφονται μόλις παύσουν να είναι απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν. Στην περίπτωση των δεδομένων που συλλέγονται για το σκοπό της λειτουργίας του ιστοτόπου, αυτό συμβαίνει όταν τερματίζεται η εκάστοτε συνεδρία.

5. Δυνατότητα εναντίωσης και απάλειψης
Η συλλογή των δεδομένων για το σκοπό της λειτουργίας του ιστοτόπου και η αποθήκευσή τους σε αρχεία καταγραφής είναι απόλυτα αναγκαία για το σκοπό του ιστοτόπου. Κατά συνέπεια, ο χρήστης δεν δύναται να εναντιωθεί στα παραπάνω.

IV. Χρησιμοποίηση cookies

1.  Περιγραφή και πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας δεδομένων
Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον διαδικτυακό φυλλομετρητή και/ή από τον διαδικτυακό φυλλομετρητή στο σύστημα Η/Υ του χρήστη. Όταν ο χρήστης εισέρχεται σε έναν ιστότοπο, ένα cookie μπορεί να αποθηκευτεί στο λειτουργικό σύστημα του χρήστη. Το cookie αυτό περιέχει μία μοναδική σειρά χαρακτήρων, τα οποία επιτρέπουν τη σαφή ταυτοποίηση του φυλλομετρητή κατά την επόμενη είσοδο στον ιστότοπο.

Χρησιμοποιούμε cookies για να προσφέρουμε έναν ιστότοπο φιλικότερο για το χρήστη. Ορισμένα στοιχεία της ιστοσελίδας μας απαιτούν να είναι αναγνωρίσιμος ο φυλλομετρητής και μετά την αλλαγή σελίδας.

Στο πλαίσιο αυτό αποθηκεύονται στα cookies και διαβιβάζονται τα ακόλουθα στοιχεία:
(1) Πληροφορίες εισόδου (login)

Πέραν αυτού χρησιμοποιούμε στον ιστότοπό μας cookies που επιτρέπουν την ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών κατά την περιήγηση στο διαδίκτυο.

Με τον τρόπο αυτό δύνανται να διαβιβασθούν τα ακόλουθα δεδομένα:
(1) Καταχωρισθείσες λέξεις κλειδιά
(2) Συχνότητα επίσκεψης ιστοσελίδων
(3) Χρήση λειτουργιών ιστοτόπου

Κατά την επίσκεψη της σελίδας μας, ο χρήστης ενημερώνεται για τη χρήση cookies για σκοπούς αναλύσεως και ζητείται η συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται παραπομπή στην παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων.

2. Νομική βάση της επεξεργασίας δεδομένων
Τη νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με χρήση cookies, τα οποία είναι απαραίτητα από τεχνικής απόψεως, αποτελεί η διάταξη του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ΄, ΓΚΠΔ.

Τη νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με χρήση cookies για σκοπούς αναλύσεως, εφόσον υπάρχει σχετική συγκατάθεση του χρήστη, αποτελεί η διάταξη του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο α΄, ΓΚΠΔ.

3. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων
Ο σκοπός της χρησιμοποίησης cookies τα οποία είναι απαραίτητα από τεχνικής απόψεως είναι να καταστεί ευκολότερη η χρήση ιστοσελίδων από τον χρήστη. Ορισμένες από τις λειτουργίες της ιστοσελίδας μας δεν δύνανται να παρασχεθούν χωρίς τη χρήση cookies. Οι εν λόγω λειτουργίες απαιτούν να αναγνωρίζεται ο φυλλομετρητής και μετά την αλλαγή σελίδας.

Χρησιμοποιούμε cookies για τις ακόλουθες εφαρμογές:
(1) Πληροφορίες εισόδου (login)
(2) Καταχωρισθείσες λέξεις κλειδιά
(3) Συχνότητα επίσκεψης ιστοσελίδων
(4) Χρήση λειτουργιών ιστοτόπου

Τα δεδομένα του χρήστη τα οποία συλλέγονται με τη χρήση τεχνικά απαραίτητων cookies δεν χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση προφίλ χρηστών.

Τα cookies τα οποία επιτελούν σκοπούς αναλύσεως χρησιμοποιούνται προκειμένου να βελτιώσουμε την ποιότητα και τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας μας. Μέσω των cookies αυτών μαθαίνουμε πώς χρησιμοποιείται η ιστοσελίδα μας ώστε να μπορούμε να βελτιώνουμε συνεχώς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε.

Άλλοι σκοποί είναι η βελτίωση της ποιότητας της ιστοσελίδας μας για τους χρήστες μας καθώς και η διευκόλυνση της επανεισόδου στην ιστοσελίδα μας.

Στους σκοπούς αυτούς έγκειται και το έννομο συμφέρον της εταιρίας μας προς επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τη διάταξη του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ’, ΓΚΠΔ.

4. Χρονικό διάστημα αποθήκευσης, δυνατότητα εναντίωσης και απάλειψης
Τα cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη και από εκεί διαβιβάζονται στη σελίδα μας. Ως εκ τούτου, ο χρήστης έχει τον πλήρη έλεγχο επί της χρησιμοποίησης των cookies. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να περιορίσετε τη διαβίβαση των cookies αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας. Τα cookies που έχουν αποθηκευτεί μπορούν να διαγραφούν οποτεδήποτε. Αυτό μπορεί να γίνει και αυτοματοποιημένα. Εάν απενεργοποιήσετε τα cookies για την ιστοσελίδα μας, ενδέχεται να μην μπορείτε να κάνετε πλέον χρήση όλων των λειτουργιών αυτής. Εδώ μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση cookies.

V. Εγγραφή και Νewsletter

1. Περιγραφή και πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας δεδομένων
Στον ιστότοπό μας προσφέρουμε στους χρήστες τη δυνατότητα να εγγραφούν δηλώνοντας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Τα δεδομένα καταχωρούνται σε μία μάσκα εισαγωγής, διαβιβάζονται σε εμάς και αποθηκεύονται. Δεν λαμβάνει χώρα ανακοίνωση των δεδομένων σε τρίτους. Στο πλαίσιο της εγγραφής διαβιβάζονται σε εμάς και αποθηκεύονται τα ακόλουθα δεδομένα:
(1) Προσφώνηση
(2) Όνομα
(3) Επώνυμο
(4) Διεύθυνση e-mail
(5) Οδός / αριθμός
(6) Τ.Κ. / πόλη
(7) Χώρα

Τα ακόλουθα δεδομένα δεν είναι υποχρεωτικά, αλλά διαβιβάζονται σε εμάς και αποθηκεύονται μόνον εφόσον δηλωθούν προαιρετικά από το χρήστη:
(1) Εταιρία
(2) Αριθμός τηλεφώνου
(3) Ημερομηνία γέννησης
(4) Φύλο

Κατά την εγγραφή του χρήστη ως επαγγελματία υγείας διαβιβάζονται σε εμάς και αποθηκεύονται επιπλέον τα ακόλουθα στοιχεία:
(1) Επάγγελμα

Τα ακόλουθα δεδομένα δεν είναι υποχρεωτικά, αλλά διαβιβάζονται σε εμάς και αποθηκεύονται μόνον εφόσον δηλωθούν προαιρετικά από το χρήστη:
(1) Ειδικότητα
(2) Όνομα ιδρύματος

Κατά το χρόνο της εγγραφής αποθηκεύονται επιπλέον τα ακόλουθα δεδομένα:
(1) Ημερομηνία και ώρα εγγραφής
Στο πλαίσιο της εγγραφής λαμβάνεται η συγκατάθεση του χρήστη στην επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων.

2. Νομική βάση της επεξεργασίας δεδομένων
Τη νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον υπάρχει σχετική συγκατάθεση του χρήστη, αποτελεί η διάταξη του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο α΄, ΓΚΠΔ.

Εάν η εγγραφή γίνεται για λόγους εκτέλεσης σύμβασης της οποίας ο χρήστης είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα προ της σύναψης σύμβασης, η επεξεργασία γίνεται επιπλέον βάσει του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, ΓΚΠΔ.

3. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων
Η εγγραφή του χρήστη είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας ο χρήστης είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα πριν από τη σύναψη σύμβασης.

Τα δεδομένα που συλλέγονται είναι απαραίτητα για την εξακρίβωση της ταυτότητας του χρήστη και για να εξασφαλιστεί η δέουσα παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων.

4. Χρονικό διάστημα αποθήκευσης
Τα δεδομένα διαγράφονται μόλις παύσουν να είναι απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν.

Στην περίπτωση των δεδομένων που συλλέχθηκαν κατά την εγγραφή για τον σκοπό εκτέλεσης μιας σύμβασης ή την λήψη μέτρων πριν από τη σύναψη σύμβασης, αυτό συμβαίνει όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για την εφαρμογή της σύμβασης. Ορισμένες φορές, η εκπλήρωση συμβατικών ή νομικών υποχρεώσεων μπορεί να καθιστά απαραίτητη την αποθήκευση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του αντισυμβαλλόμενου ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της σύμβασης.

5. Δυνατότητα εναντίωσης και απάλειψης
Ως χρήστης έχετε ανά πάσα στιγμή τη δυνατότητα να καταργήσετε την εγγραφή σας. Μπορείτε να ζητήσετε οποτεδήποτε την τροποποίηση των δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί για εσάς.

Εάν τα δεδομένα είναι απαραίτητα για την εκτέλεση σύμβασης ή τη λήψη μέτρων πριν από τη σύναψη σύμβασης, η πρόωρη διαγραφή τους είναι δυνατή μόνο στο μέτρο που δεν θίγει συμβατικές ή νομικές υποχρεώσεις.

Newsletter

1. Περιγραφή και πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας δεδομένων
Στον ιστότοπό μας έχετε τη δυνατότητα να γίνετε συνδρομητής σε ένα δωρεάν Newsletter στο πλαίσιο της εγγραφής σας. Κατά την εγγραφή στο Newsletter διαβιβάζονται σε εμάς τα δεδομένα από την μάσκα εισαγωγής και συγκεκριμένα τα ακόλουθα:
(1) Διεύθυνση e-mail
(2) Όνομα
(3) Επώνυμο

Επίσης κατά την εγγραφή σας στο Newsletter συλλέγονται τα ακόλουθα δεδομένα:
(1) Ημερομηνία και ώρα εγγραφής

Κατά τη διαδικασία της εγγραφής σας στο Newsletter ζητείται η συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των δεδομένων και γίνεται αναφορά στην παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων.

Δεν ανακοινώνονται δεδομένα σε τρίτους σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων για το σκοπό της αποστολής Newsletter. Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό της αποστολής του Newsletter.

Όταν εισέρχεστε ως εγγεγραμμένο μέλος του MAM Club ή ως επαγγελματίες υγείας μπορείτε να εκφέρετε τη γνώμη σας για τα προϊόντα. Με την εγγραφή στο Mam Club ή/και ως επαγγελματίας υγείας δίνετε τη συγκατάθεση να επικοινωνούμε μαζί σας μέσω e-mail στην περίπτωση που έχουμε ερωτήσεις σχετικά με τη γνώμη που εκφέρατε. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση αυτή οποτεδήποτε εγγράφως και μέσω e-mail στη διεύθυνση mam-club@mambaby.com και/ή service4professionals@mambaby.com.

2. Νομική βάση της επεξεργασίας δεδομένων
Τη νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων μετά την εγγραφή του χρήστη για λήψη του Newsletter, εφόσον υπάρχει συγκατάθεση, αποτελεί η διάταξη του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο α΄, ΓΚΠΔ.

3. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων
Η συλλογή των διευθύνσεων e-mail των χρηστών γίνεται για το σκοπό της αποστολής του Newsletter.

Η συλλογή άλλων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της εγγραφής έχει ως σκοπό την αποτροπή της κατάχρησης των υπηρεσιών ή της χρησιμοποιούμενης διεύθυνσης e-mail.

4. Χρονικό διάστημα αποθήκευσης
Τα δεδομένα διαγράφονται μόλις παύσουν να είναι απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν. Η διεύθυνση e-mail του χρήστη αποθηκεύεται συνεπώς για όσο χρόνο ο χρήστης παραμένει μέλος του Mam Club ή εγγεγραμμένος επαγγελματίας υγείας.

5. Δυνατότητα εναντίωσης και απάλειψης
Η συνδρομή στο Newsletter δύναται να τερματιστεί από τον εκάστοτε χρήστη οποτεδήποτε. Για το σκοπό αυτό υπάρχει σχετικό link σε κάθε Newsletter.

Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατή και η ανάκληση της συγκατάθεσης στην αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέχθηκαν κατά την εγγραφή.

VI. Συμμετοχή σε διαγωνισμούς

1. Περιγραφή και πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας δεδομένων
Ο ιστότοπός μας σας παρέχει τη δυνατότητα να συμμετέχετε δωρεάν σε έναν διαγωνισμό. Κατά την εγγραφή για συμμετοχή στον διαγωνισμό διαβιβάζονται σε εμάς τα δεδομένα από την μάσκα εισαγωγής και συγκεκριμένα τα ακόλουθα:
(1) Όνομα
(2) Επώνυμο
(3) Διεύθυνση e-mail

Επίσης κατά την εγγραφή σας στο Newsletter συλλέγονται τα ακόλουθα δεδομένα:
(1) Ημερομηνία και ώρα συμμετοχής

Κατά τη διαδικασία της εγγραφής σας στο Newsletter ζητείται η συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των δεδομένων και γίνεται αναφορά στην παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων.

Δεν ανακοινώνονται δεδομένα σε τρίτους σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων για το σκοπό της συμμετοχής στο διαγωνισμό. Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς του διαγωνισμού.

2. Νομική βάση της επεξεργασίας δεδομένων
Τη νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων μετά την εγγραφή του χρήστη για συμμετοχή σε έναν διαγωνισμό, εφόσον υπάρχει συγκατάθεση, αποτελεί η διάταξη του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο α΄, ΓΚΠΔ.

3. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων
Η συλλογή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται για να ειδοποιηθεί ο εκάστοτε χρήστης σχετικά με τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό, καθώς και για να ειδοποιηθεί ο νικητής.

4. Χρονικό διάστημα αποθήκευσης
Τα δεδομένα διαγράφονται μόλις παύσουν να είναι απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν. Τα δεδομένα του χρήστη αποθηκεύονται συνεπώς για όσο χρόνο είναι ενεργός ο διαγωνισμός.

5. Δυνατότητα εναντίωσης και απάλειψης
Η συμμετοχή στον διαγωνισμό δύναται να τερματιστεί από τον εκάστοτε χρήστη οποτεδήποτε. Για τον σκοπό αυτό υπάρχει σχετικό link σε κάθε e-mail που αφορά τον διαγωνισμό.

Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατή και η ανάκληση της συγκατάθεσης στην αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέχθηκαν κατά την εγγραφή.

VII. Επικοινωνία μέσω e-mail

1. Περιγραφή και πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας δεδομένων
Ο ιστότοπός μας προσφέρει τη δυνατότητα επικοινωνίας μέσω της αναφερόμενης διεύθυνσης e-mail. Στην περίπτωση αυτή αποθηκεύονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν με το e-mail.

Για την επεξεργασία της συνομιλίας διαβιβάζονται τα προσωπικού χαρακτήρα δεδομένα σας, όπως φαίνονται υπό σημείο VIII, στις ακόλουθες εταιρίες:
(1) PVS Fulfillment-Service GmbH: Heinz-Nixdorf-Str. 2, 74172 Neckarsulm, Γερμανία, info@pvs-ffc.com
(2) Bamed MAM Group: Gala Tower, Γραφείο 301, Λεωφόρος Μακαρίου III 197, 3030 Λεμεσός, Κύπρος, mam.cy@mambaby.com
(3) MAM Babyartikel GmbH: Rudolf-Diesel-Straße 6-8, 27383 Scheeßel, Γερμανία, info@mam-babyartikel.de
(4) Bamed AG: Sihleggstrasse 15, 8832 Wollerau, Ελβετία, consumer@bamedag.ch
(5) MAM Hungária Kft.: 9795 Vaskeresztes, Fő u. 132, vevoszolgalat@mambaby.com
(6) Bambino MAM AB: Box 1144, 111 81 Στοκχόλμη, Σουηδία, konsumentkontakt@bambino-mam.se
(7) MAM Baby France: 45 rue du Cardinal le Moine, 75005 Παρίσι, Γαλλία, Elodie@mambaby.com
(8) MAM Baby S.A.: C/ Modolell 23 - 25, bajos 2ª, 08021 Βαρκελώνη, Ισπανία, general@mambaby.com
(9) BAMED Baby Italia S.r.l.: Corso Vercelli 2, 20145 Μιλάνο, Ιταλία, servizioclienti@mambaby.com
(10) MAM Babyartikel GmbH: Lorenz-Mandl-Gasse 50, 1160 Βιέννη, Αυστρία, office@mambaby.com
(11) MAM UK: Gerald House, 2B Claremont Road, Teddington TW 11 8 DG, Ηνωμένο Βασίλειο, office@mamuk.com
(12) MAM Hellas ΕΠΕ: Τσιμισκή 59, Θεσσαλονίκη 54623, Ελλάδα, info.mamhellas@mambaby.com
(13) MAM USA 2700 Westchester Ave, Suite 315, Purchase NY 10577, ΗΠΑ, consumerserviceusa@mambaby.com
(14) MAM Baby Trading (Shanghai) Co., Ltd 17th floor, Maxdo Centre, No. 8 Xing Yi Road, Σαγκάη 200336,ΛΔ Κίνας, Πωλήσεις: zhien.zhang@mambaby.com, Μάρκετινγκ: luchen.guo@mambaby.com
(15) Bebe Saude Ltda: Rua Sampaio Viana, 75 cj 801, Paraíso – São Paulo – SP- Brazil,CEP 04.0004-000, Βραζιλία, contato@mambaby.com.br

2. Νομική βάση της επεξεργασίας δεδομένων
Τη νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον υπάρχει σχετική συγκατάθεση του χρήστη, αποτελεί η διάταξη του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο α΄, ΓΚΠΔ.

Τη νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία διαβιβάζονται στο πλαίσιο αποστολής ενός e-mail αποτελεί η διάταξη του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ΄, ΓΚΠΔ. Εάν η επικοινωνία μέσω e-mail έχει ως σκοπό τη σύναψη σύμβασης, η επεξεργασία πραγματοποιείται επιπλέον και με βάση το άρθρο 6, παράγραφος 1, σημείο β΄, ΓΚΠΔ.

3. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων
Σε περίπτωση επικοινωνίας μέσω e-mail, το απαιτούμενο έννομο συμφέρον για την επεξεργασία των δεδομένων έγκειται σε αυτή ακριβώς την επικοινωνία.

4. Χρονικό διάστημα αποθήκευσης
Τα δεδομένα διαγράφονται μόλις παύσουν να είναι απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν. Σε ότι αφορά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία στάλθηκαν μέσω e-mail, αυτό συμβαίνει όταν τελειώσει η συνομιλία με τον χρήστη. Η συνομιλία θεωρείται περατωθείσα όταν από τις συγκεκριμένες συνθήκες προκύπτει ότι το εκάστοτε θέμα επιλύθηκε οριστικά.

5. Δυνατότητα εναντίωσης και απάλειψης
Ο χρήστης έχει οποτεδήποτε τη δυνατότητα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Όταν ο χρήστης επικοινωνεί μαζί μας μέσω e-mail, δύναται να αντιταχθεί στην αποθήκευση των προσωπικών του δεδομένων οποτεδήποτε. Εάν συμβεί αυτό, η συνομιλία δεν δύναται να συνεχιστεί.

Στην περίπτωση αυτή θα διαγραφούν όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποθηκεύτηκαν στο πλαίσιο της επικοινωνίας.

VIII. Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους

1. Πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Για τη διεκπεραίωση παραγγελιών και την εξυπηρέτηση των πελατών μας κατά την εκτέλεση μιας σύμβασης διαβιβάζουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των πελατών στις ακόλουθες εταιρίες:
(1) Bamed MAM Group: Gala Tower, Γραφείο 301, Λεωφόρος Μακαρίου III 197, 3030 Λεμεσός, Κύπρος, mam.cy@mambaby.com
(2) MAM Babyartikel GmbH: Rudolf-Diesel-Straße 6-8, 27383 Scheeßel, Γερμανία, info@mam-babyartikel.de
(3) Bamed AG: Sihleggstrasse 15, 8832 Wollerau, Ελβετία, consumer@bamedag.ch
(4) MAM Hungária Kft.: 9795 Vaskeresztes, Fő u. 132, vevoszolgalat@mambaby.com
(5) Bambino MAM AB: Box 1144, 111 81 Στοκχόλμη, Σουηδία, konsumentkontakt@bambino-mam.se
(6) MAM Baby France: 45 rue du Cardinal le Moine, 75005 Παρίσι, Γαλλία, Elodie@mambaby.com
(7) MAM Baby S.A.: C/ Modolell 23 - 25, bajos 2ª, 08021 Βαρκελώνη, Ισπανία, general@mambaby.com
(8) BAMED Baby Italia S.r.l.: Corso Vercelli 2, 20145 Μιλάνο, Ιταλία, servizioclienti@mambaby.com
(9) MAM Babyartikel GmbH: Lorenz-Mandl-Gasse 50, 1160 Βιέννη, Αυστρία, office@mambaby.com
(10) MAM UK: Gerald House, 2B Claremont Road, Teddington TW 11 8 DG, Ηνωμένο Βασίλειο, office@mamuk.com
(11) MAM Hellas ΕΠΕ: Τσιμισκή 59, Θεσσαλονίκη 54623, Ελλάδα, info.mamhellas@mambaby.com
(12) MAM USA 2700 Westchester Ave, Suite 315, Purchase NY 10577, ΗΠΑ, consumerserviceusa@mambaby.com
(13) MAM Baby Trading (Shanghai) Co., Ltd 17th floor, Maxdo Centre, No. 8 Xing Yi Road, Σαγκάη 200336,ΛΔ Κίνας, Πωλήσεις: zhien.zhang@mambaby.com, Μάρκετινγκ: luchen.guo@mambaby.com
(14) Bebe Saude Ltda: Rua Sampaio Viana, 75 cj 801, Paraíso – São Paulo – SP- Brazil,CEP 04.0004-000, Βραζιλία, contato@mambaby.com.br

Εν προκειμένω, τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
(1) Επωνυμία επιχείρησης
(2) Όνομα
(3) Επώνυμο
(4) Οδός / αριθμός
(5) Τ.Κ. / πόλη
(6) Χώρα
(7) Αριθμός πελάτη
(8) Διεύθυνση e-mail
διαβιβάζονται από εμάς στις ανωτέρω αναφερόμενες εταιρίες.

2. Νομική βάση της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
H διαβίβαση των δεδομένων γίνεται για το σκοπό εκτέλεσης σύμβασης της οποίας ο χρήστης είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα προ της σύναψης σύμβασης, και συνεπώς τη νομική βάση για την επεξεργασία αποτελεί το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, ΓΚΠΔ.

3. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων
Τα συλλεγόμενα δεδομένα είναι απαραίτητα για να καταστεί δυνατή η εκτέλεση σύμβασης.

4. Χρονικό διάστημα αποθήκευσης
Τα δεδομένα διαγράφονται μόλις παύσουν να είναι απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν.

Στην περίπτωση των δεδομένων που συλλέχθηκαν κατά την εγγραφή για τον σκοπό εκτέλεσης μιας σύμβασης ή την λήψη μέτρων πριν από τη σύναψη σύμβασης, αυτό συμβαίνει όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για την εφαρμογή της σύμβασης. Ορισμένες φορές, η εκπλήρωση συμβατικών ή νομικών υποχρεώσεων μπορεί να καθιστά απαραίτητη την αποθήκευση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του αντισυμβαλλόμενου ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της σύμβασης.

5. Δυνατότητα εναντίωσης και απάλειψης
Ως χρήστης έχετε ανά πάσα στιγμή τη δυνατότητα να καταργήσετε την εγγραφή σας. Μπορείτε να ζητήσετε οποτεδήποτε την τροποποίηση των δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί για εσάς.

Εάν τα δεδομένα είναι απαραίτητα για την εκτέλεση σύμβασης ή τη λήψη μέτρων πριν από τη σύναψη σύμβασης, η πρόωρη διαγραφή τους είναι δυνατή μόνο στο μέτρο που δεν θίγει συμβατικές ή νομικές υποχρεώσεις.

a) Διαβίβαση σε παρόχους υπηρεσιών

1. Πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1α Τελικοί πελάτες
Όταν ζητάτε να σας αποσταλεί ενημερωτικό υλικό, αγοράζετε προϊόντα ή παίρνετε μέρος σε δημοσκοπήσεις αγοράς ή δοκιμές προϊόντων, τα δεδομένα σας αποθηκεύονται ώστε να πραγματοποιηθεί κανονικά η αποστολή. Εν προκειμένω, τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
(1) Επωνυμία επιχείρησης
(2) Προσφώνηση
(3) Όνομα
(4) Επώνυμο
(5) Οδός / αριθμός
(6) Τ.Κ. / πόλη
(7) Χώρα
(8) Διεύθυνση e-mail

διαβιβάζονται από εμάς στους κατωτέρω παρόχους υπηρεσιών:
(1) PVS Fulfillment-Service GmbH, Heinz-Nixdorf-Str. 2, 74172 Neckarsulm, Γερμανία, info@pvs-ffc.com
(2) DHL Paket GmbH, Sträßchensweg 10, 53113 Βόννη, Γερμανία, impressum.paket@dhl.com
(3) Suxess Logistic GmbH, Wagramer Straße 120 Top 37, 1220 Βιέννη, Αυστρία office@suxesslogistic.com
(4) GIM - Gesellschaft für Innovative Marktforschung mbH, Goldschmidtstraße 4–6, 69115 Heidelberg, Γερμανία, info@g-i-m.com
(5) GIM Market Research (Shanghai) Co., Ltd.,Room 401-03, 4/F, Kirin Plaza, No.666 Gubei Road, Σαγκάη, Κίνα, s.tumis@g-i-m.com
(6) GIM France SARL, 11 Rue Auguste Lacroix, 69003 Lyon, Γαλλία, info-fr@g-i-m.com
(7) INTERROGARE GMBH, Karl-Eilers-Straße 14-18 33602 Bielefeld, Γερμανία, info@interrogare.de
(8) HYVE AG, Haus der Innovation, Schellingstr. 45, 80799 Μόναχο, Γερμανία, info@hyve.net
(9) Marketmind GmbH, Porzellangasse 32, 1090 Βιέννη, Αυστρία, www.marketmind.at

1β Επαγγελματίες υγείας
Εάν εγγραφείτε ως επαγγελματίας υγείας, τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
(1) Επωνυμία επιχείρησης
(2) Προσφώνηση
(3) Όνομα
(4) Επώνυμο
(5) Οδός / αριθμός
(6) Τ.Κ. / πόλη
(7) Χώρα
(8) Διεύθυνση e-mail
(9) Επάγγελμα

διαβιβάζονται από εμάς στους κατωτέρω παρόχους υπηρεσιών:
(1) Bamed MAM Group: Gala Tower, Γραφείο 301, Λεωφόρος Μακαρίου III 197, 3030 Λεμεσός, Κύπρος, mam.cy@mambaby.com
(2) MAM Babyartikel GmbH: Rudolf-Diesel-Straße 6-8, 27383 Scheeßel, Γερμανία, info@mam-babyartikel.de
(3) Bamed AG: Sihleggstrasse 15, 8832 Wollerau, Ελβετία, consumer@bamedag.ch
(4) MAM Hungária Kft.: 9795 Vaskeresztes, Fő u. 132, vevoszolgalat@mambaby.com
(5) Bambino MAM AB: Box 1144, 111 81 Στοκχόλμη, Σουηδία, konsumentkontakt@bambino-mam.se
(6) MAM Baby France: 45 rue du Cardinal le Moine, 75005 Παρίσι, Γαλλία, Elodie@mambaby.com
(7) MAM Baby France: C/ Modolell 23 - 25, bajos 2ª, 08021 Βαρκελώνη, Ισπανία, general@mambaby.com
(8) BAMED Baby Italia S.r.l.: Corso Vercelli 2, 20145 Μιλάνο, Ιταλία, servizioclienti@mambaby.com
(9) MAM Babyartikel GmbH: Lorenz-Mandl-Gasse 50, 1160 Βιέννη, Αυστρία, office@mambaby.com
(10) MAM UK: Gerald House, 2B Claremont Road, Teddington TW 11 8 DG, Ηνωμένο Βασίλειο, office@mamuk.com
(11) MAM Hellas ΕΠΕ: Τσιμισκή 59, Θεσσαλονίκη 54623, Ελλάδα, info.mamhellas@mambaby.com
(12) MAM USA 2700 Westchester Ave, Suite 315, Purchase NY 10577, ΗΠΑ, consumerserviceusa@mambaby.com
(13) MAM Baby Trading (Shanghai) Co., Ltd 17th floor, Maxdo Centre, No. 8 Xing Yi Road, Σαγκάη 200336,ΛΔ Κίνας, Πωλήσεις: zhien.zhang@mambaby.com, Μάρκετινγκ: luchen.guo@mambaby.com
(14) Bebe Saude Ltda: Rua Sampaio Viana, 75 cj 801, Paraíso – São Paulo – SP- Brazil,CEP 04.0004-000, Βραζιλία, contato@mambaby.com.br

2. Νομική βάση της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
H διαβίβαση των δεδομένων γίνεται για το σκοπό εκτέλεσης σύμβασης της οποίας ο χρήστης είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα προ της σύναψης σύμβασης, και συνεπώς τη νομική βάση για την επεξεργασία αποτελεί το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, ΓΚΠΔ.

3. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων
Τα δεδομένα που συλλέγονται είναι απαραίτητα για την εξακρίβωση της ταυτότητας του χρήστη και για να εξασφαλιστεί η δέουσα παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων.

Σε ότι αφορά τους επαγγελματίες υγείας, η συλλογή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται για τους σκοπούς της εγγραφής στον τομέα MAM Healthcare Professionals στον ιστότοπο www.mambaby.com/professionals, της συμμετοχής σε διαγωνισμό και/ή των αναγκών της αποστολής ενημερωτικού υλικού.

4. Χρονικό διάστημα αποθήκευσης
Τα δεδομένα διαγράφονται μόλις παύσουν να είναι απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν.

Στην περίπτωση των δεδομένων που συλλέχθηκαν κατά την εγγραφή για τον σκοπό εκτέλεσης μιας σύμβασης ή την λήψη μέτρων πριν από τη σύναψη σύμβασης, αυτό συμβαίνει όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για την εφαρμογή της σύμβασης. Ορισμένες φορές, η εκπλήρωση συμβατικών ή νομικών υποχρεώσεων μπορεί να καθιστά απαραίτητη την αποθήκευση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του αντισυμβαλλόμενου ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της σύμβασης.

5. Δυνατότητα εναντίωσης και απάλειψης
Ως χρήστης έχετε ανά πάσα στιγμή τη δυνατότητα να καταργήσετε την εγγραφή σας. Μπορείτε να ζητήσετε οποτεδήποτε την τροποποίηση των δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί για εσάς.

Εάν τα δεδομένα είναι απαραίτητα για την εκτέλεση σύμβασης ή τη λήψη μέτρων πριν από τη σύναψη σύμβασης, η πρόωρη διαγραφή τους είναι δυνατή μόνο στο μέτρο που δεν θίγει συμβατικές ή νομικές υποχρεώσεις.

b) Διαβίβαση σε υπηρεσίες πληρωμής και διαδικασίες πληρωμής

1. Πεδίο εφαρμογής και σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Εάν επιλέξετε την «Πληρωμή PayPal» και την πληρωμή μέσω «eps Ηλεκτρονική Πληρωμή» ή ανάλογες μεθόδους πληρωμής, τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
(1) Επωνυμία επιχείρησης
(2) Προσφώνηση
(3) Όνομα
(4) Επώνυμο
(5) Ημερομηνία γέννησης
(6) Οδός / αριθμός
(7) Τ.Κ. / πόλη
(8) Χώρα
(9) Διεύθυνση e-mail
(10) Αριθμός τηλεφώνου
(11) Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού για άμεση χρέωση SEPA

τα οποία είναι απαραίτητα για τη διεκπεραίωση αυτού του τρόπου πληρωμής, μαζί με δεδομένα που απαιτούνται για την διεκπεραίωση της συναλλαγής (χρόνος παραγγελίας, αριθμός τιμολογίου, ποσό, χρόνος πληρωμής, περιγραφή της παραγγελίας, αριθμός είδους) θα διαβιβαστούν για λόγους εκχώρησης της απαίτησης στους ακόλουθους παρόχους υπηρεσιών πληρωμής:
(1) Concardis GmbH, Helfmann-Park 7, 65760 Eschborn, Γερμανία, service@concardis.comn
(2) Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Στοκχόλμη, Σουηδία, info@klarna.de
(3) PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Λουξεμβούργο, Λουξεμβούργο, impressum@paypal.com

2. Νομική βάση της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Στις περιπτώσεις που λαμβάνουμε τη συγκατάθεση του υποκειμένου σε πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, τη νομική βάση αποτελεί το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α΄, ΓΚΠΔ.
Κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης και της οποίας το υποκείμενο δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος, τη νομική βάση αποτελεί το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, ΓΚΠΔ. Το ίδιο ισχύει και για πράξεις επεξεργασίας οι οποίες είναι απαραίτητες για την εφαρμογή προσυμβατικών μέτρων.

3. Χρονικό διάστημα αποθήκευσης
Τα δεδομένα διαγράφονται μόλις παύσουν να είναι απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν.

Αυτό συμβαίνει όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης. Ορισμένες φορές, η εκπλήρωση συμβατικών ή νομικών υποχρεώσεων μπορεί να καθιστά απαραίτητη την αποθήκευση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του αντισυμβαλλόμενου ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της σύμβασης.

4. Δυνατότητα εναντίωσης και απάλειψης
Ως χρήστης έχετε ανά πάσα στιγμή τη δυνατότητα να καταργήσετε την εγγραφή σας. Μπορείτε να ζητήσετε οποτεδήποτε την τροποποίηση των δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί για εσάς.

Εάν τα δεδομένα είναι απαραίτητα για την εκτέλεση σύμβασης ή τη λήψη μέτρων πριν από τη σύναψη σύμβασης, η πρόωρη διαγραφή τους είναι δυνατή μόνο στο μέτρο που δεν θίγει συμβατικές ή νομικές υποχρεώσεις.

Η συγκατάθεση στη διαβίβαση δεδομένων, η οποία δίδεται κατά τη διαδικασία της παραγγελίας, δύναται να ανακληθεί απέναντί μας οποτεδήποτε και χωρίς αναφορά λόγων. Υποχρεούστε να μας δηλώνετε μόνον αληθή στοιχεία.

c) Υπηρεσίες ανάλυσης ιστοτόπων

1. Πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

i. Google Analytics
Ο ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί την υπηρεσία διαδικτυακής ανάλυσης Google Analytics, η οποία προσφέρεται από την Google Inc. (www.google.com). Η Google Analytics χρησιμοποιεί «cookies», δηλαδή αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης του ιστοτόπου από εσάς. Οι πληροφορίες που αποκτώνται μέσω των cookies για την από μέρους σας χρήση αυτού του ιστοτόπου διαβιβάζονται κατά κανόνα σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ, όπου και αποθηκεύονται. Σε περίπτωση ενεργοποίησης της ανωνυμοποίησης της διεύθυνσης IP στον ιστότοπο αυτό, η δική σας διεύθυνση IP θα περικόπτεται προηγουμένως από την Google στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλα κράτη του ΕΟΧ. Σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις θα διαβιβάζεται η πλήρη διεύθυνση σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και θα περικόπτεται εκεί. Η ανωνυμοποίηση της διεύθυνσης IP είναι ενεργοποιημένη στον παρόντα ιστότοπο. Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες κατ’ εντολή του διαχειριστή του παρόντος ιστοτόπου για να αξιολογήσει την από μέρους σας χρήση του ιστοτόπου, να συντάξει αναφορές για δραστηριότητες στον ιστότοπο και να παράσχει στο διαχειριστή του ιστοτόπου και άλλες υπηρεσίες που συνδέονται με τη χρήση του ιστοτόπου και του διαδικτύου. Η διεύθυνση IP του χρήστη, η οποία διαβιβάζεται από τον φυλλομετρητή σας στο πλαίσιο της υπηρεσίας Google Analytics, δεν διασταυρώνεται με άλλα δεδομένα της Google.

2. Νομική βάση της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Τη νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων, εφόσον υπάρχει συγκατάθεση του χρήστη, αποτελεί η διάταξη του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο α΄, ΓΚΠΔ.

Χρησιμοποιούμε τις λειτουργίες για την ανάλυση της χρήσης του ιστοτόπου και για σκοπούς επαναληπτικού μάρκετινγκ (remarketing). Ο σκοπός αυτός εμπεριέχει και το έννομο συμφέρον της εταιρίας μας προς επεξεργασία των δεδομένων κατά τη διάταξη του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ’, ΓΚΠΔ.

3. Δυνατότητα εναντίωσης και απάλειψης
Μπορείτε να εμποδίσετε την εγκατάσταση και την αποθήκευση των cookies κάνοντας την αντίστοιχη ρύθμιση στο λογισμικό του προγράμματος περιήγησής σας. Ωστόσο, θα πρέπει να σας επισημάνουμε ότι στην περίπτωση αυτή ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλήρως όλες τις λειτουργίες αυτού του ιστοτόπου.

Επίσης μπορείτε να εμποδίσετε τη συλλογή των δεδομένων που παράγονται από το cookie και αναφέρονται στη χρήση του ιστοτόπου από εσάς (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) προς τη Google καθώς και την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων από την Google κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας το άρθρωμα (browser plugin) που θα βρείτε ακολουθώντας το παρακάτω link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Εναλλακτικά μπορείτε αντί για το browser plugin να κάνετε κλικ σε αυτό το link <a href="javascript:gaOptout()">Opt-out Cookie setzen</a> προκειμένου να εμποδίσετε μελλοντικά την καταγραφή από την υπηρεσία Google Analytics σε αυτόν τον ιστότοπο. Στην περίπτωση αυτή τοποθετείται στην τερματική συσκευή σας ένα opt-out cookie. Εάν διαγράψετε τα cookies πρέπει να κάνετε εκ νέου κλικ σε αυτό το link.

d) Υπηρεσίες προώθησης και μάρκετινγκ

1. Πεδίο εφαρμογής και σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

i. Google AdWords Conversion Tracking
Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί την υπηρεσία παρακολούθησης μετατροπών (conversion tracking) της Google. Εφόσον καταλήξετε στον ιστότοπό μας μέσω μιας διαφήμισης της Google, το Google AdWords τοποθετεί ένα cookie στον υπολογιστή σας. Το cookie για το conversion tracking τοποθετείται όταν ο χρήστης κάνει κλικ σε διαφήμιση της Google. Τα cookies αυτά παύουν να ισχύουν μετά από 30 ημέρες και δεν χρησιμεύουν για την εξακρίβωση της ταυτότητας του προσώπου. Εάν ο χρήστης επισκεφθεί συγκεκριμένες σελίδες του ιστοτόπου μας και δεν έχει παύσει η ισχύς του cookie, η Google και εμείς είμαστε σε θέση να αναγνωρίσουμε ότι ο χρήστης έκανε κλικ στη διαφήμιση και προωθήθηκε στη σελίδα αυτή. Κάθε πελάτης Google AdWords λαμβάνει διαφορετικό cookie. Κατά συνέπεια, τα cookies δεν δύνανται να παρακολουθούνται μέσω των ιστοτόπων πελατών AdWords. Οι πληροφορίες που συλλέγονται με τη βοήθεια του conversion cookie χρησιμεύουν για τη δημιουργία στατιστικών μετατροπών (conversion statistics) για πελάτες AdWords οι οποίοι επέλεξαν την υπηρεσία conversion tracking. Οι πελάτες πληροφορούνται το συνολικό αριθμό των χρηστών οι οποίοι έκαναν κλικ στη διαφήμισή τους και προωθήθηκαν σε μια σελίδα επισημασμένη με ένα conversion tracking tag. Ωστόσο δεν θα λάβουν πληροφορίες με τις οποίες είναι δυνατή η εξακρίβωση της ταυτότητας των χρηστών.

Εάν δεν θέλετε να συμμετέχετε στο tracking, μπορείτε οποτεδήποτε να απορρίψετε την αναγκαία προς τούτο τοποθέτηση ενός cookie. Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, μέσω της ρύθμισης του φυλλομετρητή που απενεργοποιεί γενικά την αυτόματη τοποθέτηση cookies, ή μπορείτε να ρυθμίσετε τον φυλλομετρητή σας κατά τρόπο ώστε να αποκλείονται τα cookies από την τοποθεσία «googleadservices.com».

Επισημαίνουμε ότι δεν πρέπει να διαγράψετε τα opt out cookies εφόσον δεν επιθυμείτε την καταγραφή δεδομένων μέτρησης. Εάν έχετε διαγράψει όλα τα cookies στον φυλλομετρητή σας, θα πρέπει να επανατοποθετήσετε το εκάστοτε opt out cookie.

ii. Google AdWords Remarketing
Στον ιστότοπο αυτό χρησιμοποιείται τεχνολογία επαναληπτικού μάρκετινγκ και η λειτουργία «παρόμοιες ομάδες-στόχοι» της Google Inc. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας αυτής απευθυνόμαστε εκ νέου σε χρήστες οι οποίοι έχουν επισκεφθεί τις ιστοσελίδες μας, με διαφήμιση σε σελίδες του δικτύου συνεργατών της Google. Αυτό γίνεται με τη χρήση cookies, δηλαδή μικρών αρχείων κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται από την Google ή τρίτους παρόχους τοπικά στην κρυφή μνήμη (cache) του φυλλομετρητή σας. Επιπλέον χρησιμοποιούμε επαναληπτική διαφήμιση μη συνδεόμενη με συγκεκριμένη συσκευή. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να απευθύνουμε διαφήμιση σε χρήστες, οι οποίοι έχουν επισκεφθεί την ιστοσελίδα μας σε μία συγκεκριμένη συσκευή, ακόμη και όταν χρησιμοποιούν άλλη συσκευή.

Εάν ωστόσο δεν επιθυμείτε τη λειτουργία επαναληπτικής διαφήμισης της Google, μπορείτε να την απενεργοποιήσετε πραγματοποιώντας τις ανάλογες ρυθμίσεις στη σελίδα https://www.google.com/settings/ads. Εναλλακτικά μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies στοχευμένης διαφήμισης μέσω της ιστοσελίδας https://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp ακολουθώντας τις οδηγίες που θα σας δοθούν.

Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι μετά την τυχόν απενεργοποίηση των cookies θα συνεχίσετε να λαμβάνετε διαφημίσεις, οι οποίες όμως θα είναι λιγότερο προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντά σας και/ή τη συμπεριφορά σας κατά την πλοήγηση.

iii. Facebook Conversion Tracking Pixel
Με τη συγκατάθεσή σας χρησιμοποιούμε στον ιστότοπό μας την υπηρεσία Conversion Tracking Pixel της Facebook, Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA («Facebook»). Αυτό μας επιτρέπει να παρακολουθούμε τις ενέργειες του χρήστη από τη στιγμή που προωθείται στον ιστότοπό μας έχοντας κάνει κλικ σε μία διαφήμιση στο Facebook. Έτσι ήμαστε σε θέση να καταγράψουμε την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων στο Facebook για στατιστικούς λόγους και λόγους έρευνας της αγοράς. Τα δεδομένα που συλλέγονται παραμένουν ανώνυμα. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να δούμε τα προσωπικά δεδομένα κάθε χρήστη. Τα συλλεχθέντα δεδομένα αποθηκεύονται από την Facebook, η οποία τα επεξεργάζεται. Θα σας ενημερώνουμε για το θέμα αυτό ανάλογα με τις νεότερες πληροφορίες που λαμβάνουμε. Η Facebook μπορεί να διασυνδέσει τα δεδομένα με τα δεδομένα του λογαριασμού σας στο Facebook και χρησιμοποιεί τα δεδομένα αυτά για τη δική της διαφήμιση σύμφωνα με την πολιτική δεδομένων που ακολουθεί (https://www.facebook.com/about/privacy/).

Το Facebook Conversion Tracking επιτρέπει επίσης στη Facebook και τους συνεργάτες της να σας προβάλλουν διαφημίσεις μέσα και έξω από το Facebook. Γι αυτούς τους σκοπούς αποθηκεύεται στον υπολογιστή σας και ένα cookie.

Κάνετε κλικ εδώ για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

iv. Facebook Retargeting, Facebook Custom Audiences
Ο ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί τη λειτουργία επαναστόχευσης (Retargeting) «Custom Audiences» του ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Όταν επισκέπτεστε τις σελίδες μας δημιουργείται μέσω των λεγόμενων retargeting tags μία απευθείας σύνδεση μεταξύ του φυλλομετρητή σας και του διακομιστή της Facebook. Η Facebook αποκτά με τον τρόπο αυτό την πληροφορία ότι επισκεφθήκατε με τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας τη σελίδα μας. Αυτό επιτρέπει στη Facebook να αποδώσει την επίσκεψη της σελίδας μας στον λογαριασμό χρήστη που διατηρείτε. Τις πληροφορίες που αποκτώνται με τον τρόπο αυτό μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε για την προβολή Facebook Ads. Επισημαίνουμε ότι ως πάροχος των σελίδων δεν λαμβάνουμε γνώση του περιεχομένου των διαβιβαζομένων δεδομένων και της χρήσης τους από τη Facebook. Περαιτέρω πληροφορίες για το θέμα αυτό θα βρείτε στην πολιτική δεδομένων της Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/).

Κάνετε κλικ εδώ για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

2. Νομική βάση της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Τη νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων, εφόσον υπάρχει συγκατάθεση του χρήστη, αποτελεί η διάταξη του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο α΄, ΓΚΠΔ.
Χρησιμοποιούμε τις λειτουργίες για την ανάλυση της χρήσης της ιστοσελίδας καθώς και για διαφημιστικούς σκοπούς, οι οποίοι είναι αναγκαίοι, μεταξύ άλλων, και για τη χρηματοδότηση της ιστοσελίδας. Ο σκοπός αυτός εμπεριέχει και το έννομο συμφέρον της εταιρίας μας προς επεξεργασία των δεδομένων κατά τη διάταξη του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ’, ΓΚΠΔ.

IX. Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων

Όταν πραγματοποιείται επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, είστε υποκείμενο κατά την έννοια του ΓΚΠΔ και έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα έναντι του υπευθύνου επεξεργασίας:

1. Δικαίωμα πρόσβασης
Μπορείτε να ζητήσετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας επιβεβαίωση για το κατά πόσο επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.

Εάν συμβαίνει αυτό, μπορείτε να ζητήσετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τις ακόλουθες πληροφορίες:
(1)τους σκοπούς της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
(2)τις κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία,
(3)τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους κοινολογήθηκαν ή πρόκειται να κοινολογηθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα,
(4)το χρονικό διάστημα για το οποίο πρόκειται να αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή, όταν αυτό είναι αδύνατο να προσδιοριστεί, τα κριτήρια που καθορίζουν το διάστημα αποθήκευσης,
(5)την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορά το υποκείμενο των δεδομένων ή δικαιώματος αντίταξης στην εν λόγω επεξεργασία,
(6)το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή,
(7)όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων, κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την προέλευσή τους,
(8)την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, που προβλέπεται στο άρθρο 22, παράγραφοι 1 και 4 ΓΚΠΔ και, τουλάχιστον στις περιπτώσεις αυτές, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας για το υποκείμενο των δεδομένων.

Έχετε δικαίωμα να ενημερωθείτε σχετικά με το εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν διαβιβάζονται σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό. Εν προκειμένω μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τις κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με το άρθρο 46 ΓΚΠΔ σχετικά με τη διαβίβαση.

2. Δικαίωμα διόρθωσης
Έχετε δικαίωμα να απαιτήσετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διόρθωση και/ή συμπλήρωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, εφόσον αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να προβεί αμελλητί στη διόρθωση.

3. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
Μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν όταν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:
(1)αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στον υπεύθυνο επεξεργασίας να επαληθεύσει την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
(2)η επεξεργασία είναι παράνομη και αντιτάσσεστε στη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ζητώντας, αντ' αυτής, τον περιορισμό της χρήσης τους,
(3)ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από εσάς για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων,
(4)έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1, ΓΚΠΔ εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι του υπευθύνου επεξεργασίας υπερισχύουν έναντι των λόγων που προβλήθηκαν από εσάς.

Όταν η επεξεργασία έχει περιοριστεί, τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός της αποθήκευσης, υφίστανται επεξεργασία μόνο με τη συγκατάθεσή σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή για λόγους σημαντικού δημόσιου συμφέροντος της Ένωσης ή κράτους μέλους.

Εάν έχει περιοριστεί η επεξεργασία με βάση τις προπαρατεθείσες προϋποθέσεις, ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα σας ενημερώσει πριν από την άρση του περιορισμού επεξεργασίας.

4. Δικαίωμα διαγραφής

a) Υποχρέωση διαγραφής
Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να διαγράψει τα δεδομένα αυτά χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εάν ισχύει ένας από τους ακόλουθους λόγους:
(1) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία.
(2) Ανακαλείτε τη συγκατάθεση επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α΄ ή το άρθρο 9, παράγραφος 2, στοιχείο α΄ ΓΚΠΔ και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία.
(3) Αντιτίθεστε στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21, παράγραφος 1, ΓΚΠΔ και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία ή αντιτίθεστε στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2, ΓΚΠΔ.
(4) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα.
(5) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί νομική υποχρέωση βάσει του ενωσιακού δικαίου ή του δικαίου κράτους μέλους, στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας.
(6) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1, ΓΚΠΔ.

b) Πληροφορίες προς τρίτους
Όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει δημοσιοποιήσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και υποχρεούται σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφο 1, ΓΚΠΔ να τα διαγράψει, ο υπεύθυνος επεξεργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος εφαρμογής, λαμβάνει εύλογα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών μέτρων, για να ενημερώσει τους υπευθύνους επεξεργασίας που επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ότι ζητήσατε τη διαγραφή από αυτούς τους υπευθύνους επεξεργασίας τυχόν συνδέσμων με τα δεδομένα αυτά ή αντιγράφων ή αναπαραγωγών των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

c) Εξαιρέσεις
Δικαίωμα διαγραφής δεν υφίσταται στον βαθμό που η επεξεργασία είναι απαραίτητη
(1) για την άσκηση του δικαιώματος ελευθερίας της έκφρασης και του δικαιώματος στην ενημέρωση,
(2) για την τήρηση νομικής υποχρέωσης που επιβάλλει την επεξεργασία βάσει του δικαίου της Ένωσης ή του δικαίου κράτους μέλους στο οποίο υπάγεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο της επεξεργασίας,
(3) για λόγους δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 2, στοιχεία η΄ και θ΄, καθώς και το άρθρο 9, παράγραφος 3, ΓΚΠΔ,
(4) για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 89, παράγραφος 1, ΓΚΠΔ, εφόσον το δικαίωμα που αναφέρεται στο τμήμα α) είναι πιθανόν να καταστήσει αδύνατη ή να εμποδίσει σε μεγάλο βαθμό την επίτευξη σκοπών της εν λόγω επεξεργασίας, ή
(5) για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

5. Δικαίωμα ενημέρωσης
Εάν ασκήσατε έναντι του υπεύθυνου επεξεργασίας το δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής ή περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων που σας αφορούν, ο τελευταίος υποχρεούται να ανακοινώσει τη διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων ή τον περιορισμό της επεξεργασίας τους σε κάθε αποδέκτη στον οποίο γνωστοποιήθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός εάν αυτό αποδεικνύεται ανέφικτο ή εάν συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια.
Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας να σας ενημερώσει σχετικά με τους εν λόγω αποδέκτες.

6. Δικαίωμα στη φορητότητα
Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, και τα οποία έχετε παράσχει στον υπεύθυνο επεξεργασίας, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο. Επίσης έχετε το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας στον οποίο παρασχέθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όταν
(1) η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α΄, ΓΚΠΔ ή το άρθρο 9, παράγραφος 2, στοιχείο α΄, ΓΚΠΔ ή σε σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, ΓΚΠΔ και
(2) η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.

Κατά την άσκηση του δικαιώματος αυτού έχετε επιπλέον το δικαίωμα να ζητήσετε την απευθείας διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας σε άλλον, σε περίπτωση που αυτό είναι τεχνικά εφικτό. Το δικαίωμα στη φορητότητα δεν πρέπει να επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων.

Το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων δεν ισχύει για την επεξεργασία που είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας.

7. Δικαίωμα εναντίωσης
Έχετε δικαίωμα να αντιτάσσεστε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, η οποία βασίζεται στο άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο ε΄ ή στ΄, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ βάσει των εν λόγω διατάξεων.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν υποβάλλει πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε επεξεργασία, εκτός εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για την εν λόγω εμπορική προώθηση, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, εάν σχετίζεται με αυτήν την απευθείας εμπορική προώθηση.

Όταν αντιτίθεστε στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν υποβάλλονται πλέον σε επεξεργασία για τους σκοπούς αυτούς.

Στο πλαίσιο της χρήσης υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών και με την επιφύλαξη της οδηγίας 2002/58/ΕΚ, μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα εναντίωσης με αυτοματοποιημένα μέσα τα οποία χρησιμοποιούν τεχνικές προδιαγραφές.

8. Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης που δόθηκε με βάση τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων
Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση που δώσατε βάσει των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.

9. Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, περιλαμβανόμενης της κατάρτισης προφίλ
Έχετε το δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.

Αυτό δεν ισχύει όταν η απόφαση
(1) είναι αναγκαία για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ υμών και του υπευθύνου επεξεργασίας των δεδομένων,
(2) επιτρέπεται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους στο οποίο υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας και το οποίο προβλέπει επίσης κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων, των ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων σας ή
(3) βασίζεται στη ρητή συγκατάθεσή σας.

Ωστόσο οι αποφάσεις αυτές δεν επιτρέπεται να βασίζονται στις ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρονται στο άρθρο 9, παράγραφος 1, ΓΚΠΔ, εκτός αν ισχύει το άρθρο 9, παράγραφος 2, στοιχείο α΄ ή ζ΄, ΓΚΠΔ και αν υφίστανται κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων, των ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων σας.

Στις περιπτώσεις που αναφέρονται υπό (1) και (3) ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων, των ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων σας, τουλάχιστον του δικαιώματος εξασφάλισης ανθρώπινης παρέμβασης από την πλευρά του υπευθύνου επεξεργασίας, έκφρασης άποψης και αμφισβήτησης της απόφασης.

10. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή
Με την επιφύλαξη τυχόν άλλων διοικητικών ή δικαστικών προσφυγών, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή, ιδίως στο κράτος μέλος στο οποίο έχετε τη συνήθη διαμονή σας ή τον τόπο εργασίας σας ή τον τόπο της εικαζόμενης παράβασης, εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορά παραβαίνει τον ΓΚΠΔ.

Η εποπτική αρχή στην οποία έχει υποβληθεί καταγγελία ενημερώνει τον καταγγέλλοντα για την πρόοδο και για την έκβαση της καταγγελίας, καθώς και για τη δυνατότητα άσκησης δικαστικής προσφυγής σύμφωνα με το άρθρο 78.

  Loading...