Vyberte svoju krajinu

Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane údajov podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov

I. Meno a adresa zodpovednej osoby

Osoba zodpovedná v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov a iných vnútroštátnych zákonov o ochrane údajov členských štátov, ako aj iných predpisov o ochrane údajov je:
Obchodné meno firmy: MAM Babyartikel Gesellschaft m.b.H.
Číslo zápisu v obchodnom registri: 110465z
Súd obchodného registra: HG Viedeň
IČ DPH: ATU 142 43 503
Adresa: Lorenz-Mandl-Gasse 50, 1160 Wien
Webová lokalita: www.mambaby.com
E-mail: office@mambaby.com
Telefón: +43 (1) 49 141 0
Fax: +43(1) 49 141 404

II. Všeobecné informácie o spracovaní údajov

1. Rozsah spracovania osobných údajov
V zásade zhromažďujeme a používame osobné údaje našich používateľov iba v rozsahu potrebnom na poskytnutie funkčnej webovej lokality, ako aj nášho obsahu a služieb. Zhromažďovanie a používanie osobných údajov našich používateľov sa uskutočňuje pravidelne iba so súhlasom používateľa. Výnimka sa vzťahuje na prípady, v ktorých predchádzajúci súhlas nemožno získať z faktických dôvodov a spracovanie údajov je povolené zákonnými nariadeniami.

2. Právny základ pre spracovanie osobných údajov
Pokiaľ získame súhlas dotknutej osoby na procesy spracovania osobných údajov, ako právny základ slúži článok 6 ods. 1 písm. a Všeobecného nariadenia o ochrane údajov EÚ (VNOÚ).
Pri spracovaní osobných údajov potrebných na plnenie zmluvy, ktorej je dotknutá osoba zmluvnou stranou, slúži ako právny základ článok 6 ods. 1 písm. b VNOÚ. To sa vzťahuje aj na procesy spracovania potrebné na vykonávanie predzmluvných opatrení.
Pokiaľ je spracovanie osobných údajov potrebné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá podlieha našej spoločnosti, slúži ako právny základ článok 6 ods. 1 písm. c VNOÚ.
V prípade, že životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby vyžadujú spracovanie osobných údajov, slúži ako právny základ článok 6 ods. 1 písm. d VNOÚ.
Ak je spracovanie nevyhnutné na ochranu oprávnených záujmov našej spoločnosti alebo tretej strany a ak záujmy, základné práva a slobody dotknutej osoby nemajú prednosť pred prvým záujmom, slúži ako právny základ pre spracovanie článok 6 ods. 1 písm. f VNOÚ.

3. Vymazanie údajov a trvanie ukladania
Osobné údaje dotknutej osoby sa odstránia alebo zablokujú hneď, ako dôjde k zániku účelu ukladania. Okrem toho môže k takémuto ukladaniu dochádzať, keď sa vykonáva prostredníctvom európskych alebo vnútroštátnych zákonodarcov v nariadeniach práva Únie, právnych predpisoch alebo iných nariadeniach, ktorým podlieha zodpovedná osoba. Zablokovanie alebo vymazanie údajov prebieha aj vtedy, keď uplynie lehota uchovávania predpísaná uvedenými normami, pokiaľ nie je potrebné ďalšie uchovávanie údajov na uzatvorenie zmluvy alebo plnenie zmluvy.

III. Poskytovanie webovej lokality a vytváranie protokolových súborov

1. Popis a rozsah spracovania údajov
Pri každom vyvolaní našej internetovej stránky zhromažďuje náš systém automaticky dáta a informácie z počítačového systému volajúceho počítača.

Pritom sa zhromažďujú nasledujúce údaje:
(1) informácie o type prehliadača a používanej verzii,
(2) operačný systém používateľa,
(3) poskytovateľ internetových služieb používateľa,
(4) adresa IP používateľa,
(5) dátum a čas prístupu,
(6) webové lokality, z ktorých systém nášho používateľa prichádza na našu webovú lokalitu,
(7) webové lokality, ktoré sú vyvolané systémom používateľa prostredníctvom našej webovej lokality.

Údaje sa tiež uložia v protokolových súboroch nášho systému. Netýka sa to adresy IP používateľa alebo iných údajov, ktoré umožňujú priraďovanie údajov k používateľovi. Ukladanie týchto údajov spolu s inými osobnými údajmi používateľa sa neuskutočňuje.

2. Právny základ pre spracovanie údajov
Právny základ pre dočasné uchovávanie údajov je článok 6 ods. 1 písm. f VNOÚ.

3. Účel spracovania údajov
Dočasné ukladanie adresy IP systémom je potrebné na umožnenie doručenia webovej lokality do počítača používateľa. Na tento účel musí byť adresa IP používateľa uložená počas trvania relácie.
Na tieto účely slúži aj náš legitímny záujem o spracovanie údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. f VNOÚ.

4. Trvanie uloženia
Údaje budú vymazané hneď, keď už nebudú potrebné na účely ich zhromažďovania. V prípade zhromažďovania údajov na poskytnutie webovej lokality je to prípad, keď sa príslušná relácia ukončí.

5. Možnosť odvolania a odstránenia
Zhromažďovanie údajov na poskytovanie webových lokalít a ukladanie údajov do protokolových súborov je nevyhnutné na prevádzku internetovej stránky. V dôsledku toho neexistuje žiadna možnosť odvolania zo strany používateľa.

IV. Používanie súborov cookie

1.  Popis a rozsah spracovania údajov
Naša webová lokalita používa súbory cookie. Súbory cookie sú textové súbory uložené v internetovom prehliadači alebo súbory, ktoré internetový prehliadač ukladá do počítačového systému používateľa. Keď používateľ vyvolá webovú lokalitu, súbor cookie sa môže uložiť v operačnom systéme používateľa. Tento súbor cookie obsahuje charakteristický reťazec, ktorý umožňuje jednoznačne identifikovať prehliadač pri opätovnom vyvolaní webovej lokality.

Súbory cookie slúžia na vytvorenie štruktúry webovej lokality, ktorá bude praktická a ľahko používateľná. Niektoré prvky našej webovej lokality vyžadujú identifikáciu vyvolaného prehliadača aj po zmene stránky.

V súboroch cookie sa ukladajú a prenášajú tieto údaje:
(1) informácie o prihlásení.

Okrem toho na našej webovej lokalite používame súbory cookie, ktoré umožňujú analýzu správania používateľa pri prehliadaní.

Týmto spôsobom sa môžu prenášať nasledujúce údaje:
(1) zadané hľadané výrazy,
(2) frekvencia zobrazení stránok,
(3) používanie funkcií webových lokalít.

Pri vyvolaní našej webovej lokality je používateľ informovaný o používaní súborov cookie na účely analýzy a získava sa jeho súhlas so spracovaním osobných údajov použitých v tomto kontexte. V tejto súvislosti je aj odkaz na toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

2. Právny základ pre spracovanie údajov
Právny základ spracovania osobných údajov pomocou technicky potrebných súborov cookie je článok 6 ods. 1 písm. f VNOÚ.

Právny základ pre spracovanie osobných údajov pomocou súborov cookie na účely analýzy je pri predložení príslušného súhlasu používateľa článok 6 ods. 1 písm. a VNOÚ.

3. Účel spracovania údajov
Účelom používania technicky potrebných súborov cookie je uľahčiť používanie webových lokalít používateľom. Niektoré funkcie našej internetovej stránky nemožno poskytovať bez použitia súborov cookie. Preto je potrebné, aby bol prehliadač rozpoznaný aj po zmene stránky.

Súbory cookie požadujeme pre nasledujúce aplikácie:
(1) informácie o prihlásení.
(2) zadané hľadané výrazy,
(3) frekvencia zobrazení stránok,
(4) používanie funkcií webových lokalít.

Údaje získané o používateľoch prostredníctvom technicky potrebných súborov cookie nebudú použité na vytváranie používateľských profilov.

Použitie analytických súborov cookie slúži na zlepšenie kvality našej webovej lokality a jej obsahu. Prostredníctvom analytických súborov cookie sa dozvieme, ako sa používa webová lokalita, a preto môžeme neustále optimalizovať našu ponuku.

Ďalšie účely predstavujú zlepšenie kvality našej webovej lokality pre našich používateľov a uľahčenie opätovného prístupu na našu webovú lokalitu.

Na tieto účely slúži náš oprávnený legitímny záujem o spracovanie osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. f VNOÚ.

4. Doba ukladania, možnosti odvolania a odstránenia
Súbory cookie sú uložené v počítači používateľa a z neho sa prenášajú na našu stránku. Preto máte ako používateľ tiež plnú kontrolu nad používaním súborov cookie. Zmenou nastavení v internetovom prehliadači môžete vypnúť alebo obmedziť prenos súborov cookie. Už uložené súbory cookie môžete kedykoľvek vymazať. To sa dá vykonať aj automaticky. Ak sú vypnuté súbory cookie pre našu webovú lokalitu, nemusí byť umožnené využiť všetky funkcie webovej lokality v úplnom rozsahu. Tu môžete zrušiť súhlas s používaním súborov cookie.

V. Registrácia a informačný bulletin

1. Popis a rozsah spracovania údajov
Na našej internetovej stránke ponúkame používateľom možnosť registrovať sa prostredníctvom zadania osobných údajov. Údaje sa zadávajú do vstupnej masky a potom sa nám odošlú a uložia. Prenos údajov tretím stranám sa neuskutočňuje. V rámci procesu registrácie sa nám v každom prípade zašlú a uložia nasledujúce údaje:
(1) oslovenie,
(2) krstné meno,
(3) priezvisko,
(4) e-mailová adresa,
(5) ulica/číslo domu,
(6) PSČ/mesto,
(7) krajina.

Nasledujúce údaje nie sú povinné polia a budú zaslané a uložené iba na základe dobrovoľného zadania:
(1) spoločnosť,
(2) telefónne číslo,
(3) dátum narodenia,
(4) pohlavie.
V prípade registrácie do Healthcare Professionals nám budú zaslané a uložené dodatočné nasledujúce údaje:
(1) povolanie.

Nasledujúce údaje nie sú povinné polia a budú zaslané a uložené iba na základe dobrovoľného zadania:
(1) oblasť,
(2) názov zariadenia.

V čase registrácie budú uložené aj nasledujúce údaje:
(1) dátum a čas registrácie.

V rámci procesu registrácie sa získa súhlas používateľa na spracovanie týchto údajov.

2. Právny základ pre spracovanie údajov
Právny základ pre spracovanie údajov je predloženie súhlasu používateľa podľa článku 6 ods. 1 písm. a VNOÚ.

Ak registrácia slúži na splnenie zmluvy, ktorej je používateľ zmluvnou stranou, alebo na vykonanie predzmluvných opatrení, dodatočným právnym základom pre spracovanie údajov je článok 6 ods. 1 písm. b VNOÚ.

3. Účel spracovania údajov
Registrácia používateľa je potrebná na splnenie zmluvy s používateľom alebo na vykonanie predzmluvných opatrení.

Zhromaždené údaje sú potrebné na umožnenie identifikácie používateľa, ako aj na zabezpečenie riadneho dodania objednaného tovaru.

4. Trvanie uloženia
Údaje budú vymazané hneď, keď už nebudú potrebné na účely ich zhromažďovania.

Je to prípad v priebehu procesu registrácie na plnenie zmluvy alebo na vykonanie predzmluvných opatrení, keď údaje už nie sú viac potrebné na plnenie zmluvy. Aj po uzatvorení zmluvy môže byť potrebné uchovávať osobné údaje zmluvnej strany s cieľom splniť zmluvné alebo právne záväzky.

5. Možnosť odvolania a odstránenia
Ako používateľ máte možnosť kedykoľvek zrušiť registráciu. Údaje uložené o vás môžete kedykoľvek zmeniť.

Ak sú údaje potrebné na splnenie zmluvy alebo na vykonanie predzmluvných opatrení, predčasné vymazanie údajov je možné len vtedy, ak vymazaniu nebudú brániť zmluvné alebo právne záväzky.

Informačný bulletin

1. Popis a rozsah spracovania údajov
Na našej internetovej stránke sa môžete v priebehu registračného procesu zaregistrovať na odoberanie bezplatného informačného bulletinu. Pri registrácii do informačného bulletinu nám budú zaslané údaje zo vstupnej masky, a to:
(1) e-mailová adresa,
(2) krstné meno,
(3) priezvisko.
Okrem toho sa pri registrácii zhromažďujú tieto údaje:
(1) dátum a čas registrácie.

Pre spracovanie údajov sa získava váš súhlas v rámci procesu registrácie a odkazuje sa na toto vyhlásenie o ochrane údajov.

V súvislosti so spracovaním údajov na zasielanie informačných bulletinov nie sú žiadne údaje sprístupnené tretím stranám. Údaje sa budú používať výlučne na zasielanie informačného bulletinu.

Ako prihlásený člen klubu MAM alebo Health Care Professional môžete predložiť zákaznícke stanovisko k produktom. Registráciou do klubu MAM alebo ako Health Care Professional vyjadrujete svoj súhlas s tým, aby sme vás kontaktovali prostredníctvom e-mailu v prípade otázok týkajúcich sa zadaného zákazníckeho stanoviska. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne alebo e-mailom na adrese mam-club@mambaby.com alebo service4professionals@mambaby.com.

2. Právny základ pre spracovanie údajov
Právny základ pre spracovanie údajov po zaregistrovaní používateľa na informačný bulletin je pri predložení súhlasu používateľa podľa článku 6 ods. 1 písm. a VNOÚ.

3. Účel spracovania údajov
Získanie e-mailovej adresy používateľa slúži na doručenie informačného bulletinu.

Získanie iných osobných údajov v súvislosti s procesom registrácie slúži na to, aby sa zabránilo zneužitiu služieb alebo použitej e-mailovej adresy.

4. Trvanie uloženia
Údaje budú vymazané hneď, keď už nebudú potrebné na účely ich zhromažďovania. E-mailová adresa používateľa bude preto uložená tak dlho, pokiaľ bude platné členstvo v klube MAM alebo registrácia ako Health Care Professional.

5. Možnosť odvolania a odstránenia
Odoberanie informačného bulletinu môže daný používateľ kedykoľvek ukončiť. Na tento účel sa v každom informačnom bulletine nachádza zodpovedajúci odkaz.

Umožňuje tiež zrušenie súhlasu s ukladaním osobných údajov zhromaždených počas procesu registrácie.

VI. Výherná hra

1. Popis a rozsah spracovania údajov
Na našej internetovej stránke je možnosť zúčastniť sa na bezplatnej výhernej hre. Pri registrácii do výhernej hry nám budú zaslané údaje zo vstupnej masky, a to:
(1) krstné meno,
(2) priezvisko,
(3) e-mailová adresa.

Okrem toho sa pri registrácii zhromažďujú tieto údaje:
(1) dátum a čas účasti.

Pre spracovanie údajov sa získava váš súhlas v rámci procesu registrácie a odkazuje sa na toto vyhlásenie o ochrane údajov.

V súvislosti so spracúvaním údajov na účasť na výhernej hre nie sú žiadne údaje sprístupnené tretím stranám. Údaje sa budú používať výlučne na účely výhernej hry.

2. Právny základ pre spracovanie údajov
Právny základ pre spracovanie údajov po prihlásení na výhernú hru je pri predložení súhlasu používateľa podľa článku 6 ods. 1 písm. a VNOÚ.

3. Účel spracovania údajov
Zhromažďovanie osobných údajov slúži na informovanie príslušného používateľa o jeho účasti na výhernej hre a víťaza o jeho úspechu.

4. Trvanie uloženia
Údaje budú vymazané hneď, keď už nebudú potrebné na účely ich zhromažďovania. Údaje používateľa budú na základe toho uložené tak dlho, pokiaľ je výherná hra aktívna.

5. Možnosť odvolania a odstránenia
Účasť na výhernej hre môže dotknutý používateľ kedykoľvek ukončiť. Na tento účel sa v každom e-maile týkajúcom sa výhernej hry nachádza zodpovedajúci odkaz.

Umožňuje tiež zrušenie súhlasu s ukladaním osobných údajov zhromaždených počas procesu registrácie.

VII. E-mailový kontakt

1. Popis a rozsah spracovania údajov
Na našej webovej stránke je možný kontakt prostredníctvom poskytnutej e-mailovej adresy. V tomto prípade sa uložia osobné údaje odosielané používateľom prostredníctvom e-mailu.

Na spracovanie konverzácie budú vaše osobné údaje postúpené nasledujúcim spoločnostiam ako v bode VIII:
(1) PVS Fulfillment-Service GmbH: Heinz-Nixdorf-Str. 2, 74172 Neckarsulm, Nemecko, info@pvs-ffc.om
(2) Bamed MAM Group: Gala Tower, Office 301, 197 Makarios III Avenue, 3030 Limassol Cyprus, mam.cy@mambaby.com
(3) MAM Babyartikel GmbH: Rudolf-Diesel-Straße 6-8, 27383 Scheeßel, Nemecko, info@mam-babyartikel.de
(4) Bamed AG: Sihleggstrasse 15, 8832 Wollerau, Švajčiarsko, consumer@bamedag.ch
(5) MAM Hungária Kft.: 9795 Vaskeresztes, Fő u. 132, vevoszolgalat@mambaby.com
(6) Bambino MAM AB: Box 1144, 111 81 Štokholm, Švédsko, konsumentkontakt@bambino-mam.se
(7) MAM Baby France: 45 rue du Cardinal le Moine, 75005 Paríž, Francúzsko, Elodie@mambaby.com
(8) MAM Baby S.A.: C/ Modolell 23 - 25, bajos 2ª, 08021 Barcelona, Španielsko, general@mambaby.com
(9) BAMED Baby Italia S.r.l.: Corso Vercelli 2, 20145 Miláno, Taliansko, servizioclienti@mambaby.com
(10) MAM Babyartikel GmbH: Lorenz-Mandl-Gasse 50, 1160 Viedeň, Rakúsko, office@mambaby.com
(11) MAM UK: Gerald House, 2B Claremont Road, Teddington TW 11 8 DG, Spojené kráľovstvo, office@mamuk.com
(12) MAM Hellas LtD: Tsimiski 59, Thessaloniki 54623, Grécko, info.mamhellas@mambaby.com
(13) MAM USA 2700 Westchester Ave, Suite 315, Purchase NY 10577, USA, consumerserviceusa@mambaby.com
(14) MAM Baby Trading (Shanghai) Co., Ltd 17th floor, Maxdo Centre, No. 8 Xing Yi Road, Šanghaj 200336, Čína, Predaj: zhien.zhang@mambaby.com, Marketing: luchen.guo@mambaby.com
(15) Bebe Saude Ltda: Rua Sampaio Viana, 75 cj 801, Paraíso – São Paulo – SP- Brazília,CEP 04.0004-000, Brazília, contato@mambaby.com.br

2. Právny základ pre spracovanie údajov
Právny základ pre spracovanie údajov je predloženie súhlasu používateľa podľa článku 6 ods. 1 písm. a VNOÚ.

Právny základ pre spracovanie údajov prenášaných v priebehu zasielania e-mailu je článok 6 ods. 1 písm. f VNOÚ. Ak je cieľom kontaktu prostredníctvom e-mailu uzavrieť zmluvu, dodatočným právnym základom pre spracovanie je článok 6 ods. 1 písm. b VNOÚ.

3. Účel spracovania údajov
V prípade nadviazania kontaktu prostredníctvom e-mailu to zahŕňa aj požadovaný legitímny záujem o spracovanie údajov.

4. Trvanie uloženia
Údaje budú vymazané hneď, keď už nebudú potrebné na účely ich zhromažďovania. Pri osobných údajoch odoslaných prostredníctvom e-mailu je to prípad, keď skončila príslušná konverzácia s používateľom. Konverzácia sa skončí, keď z okolností možno vyvodiť, že relevantné fakty boli konečne objasnené.

5. Možnosť odvolania a odstránenia
Používateľ má kedykoľvek možnosť odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Ak nás používateľ kontaktuje e-mailom, môže kedykoľvek vzniesť odvolanie voči ukladaniu svojich osobných údajov. V takom prípade nemôže konverzácia pokračovať.

Všetky osobné údaje uložené v priebehu nadviazania kontaktu budú v tomto prípade odstránené.

VIII. Prenos údajov tretím stranám

1. Rozsah spracovania osobných údajov
Na spracovanie objednávok a starostlivosť o našich zákazníkov pri plnení zákazky budú vaše osobné údaje zasielané nasledujúcim spoločnostiam:
(1) Bamed MAM Group: Gala Tower, Office 301, 197 Makarios III Avenue, 3030 Limassol Cyprus, mam.cy@mambaby.com
(2) MAM Babyartikel GmbH: Rudolf-Diesel-Straße 6-8, 27383 Scheeßel, Nemecko, info@mam-babyartikel.de
(3) Bamed AG: Sihleggstrasse 15, 8832 Wollerau, Švajčiarsko, consumer@bamedag.ch
(4) MAM Hungária Kft.: 9795 Vaskeresztes, Fő u. 132, Maďarsko, vevoszolgalat@mambaby.com
(5) Bambino MAM AB: Box 1144, 111 81 Štokholm, Švédsko, konsumentkontakt@bambino-mam.se
(6) MAM Baby France: 45 rue du Cardinal le Moine, 75005 Paríž, Francúzsko, Elodie@mambaby.com
(7) MAM Baby S.A.: C/ Modolell 23 - 25, bajos 2ª, 08021 Barcelona, Španielsko, general@mambaby.com
(8) BAMED Baby Italia S.r.l.: Corso Vercelli 2, 20145 Miláno, Taliansko, servizioclienti@mambaby.com
(9) MAM Babyartikel GmbH: Lorenz-Mandl-Gasse 50, 1160 Viedeň, Rakúsko, office@mambaby.com
(10) MAM UK: Gerald House, 2B Claremont Road, Teddington TW 11 8 DG, Spojené kráľovstvo, office@mamuk.com
(11) MAM Hellas LtD: Tsimiski 59, Thessaloniki 54623, Grécko, info.mamhellas@mambaby.com
(12) MAM USA 2700 Westchester Ave, Suite 315, Purchase NY 10577, USA, consumerserviceusa@mambaby.com
(13) MAM Baby Trading (Shanghai) Co., Ltd 17th floor, Maxdo Centre, No. 8 Xing Yi Road, Šanghaj 200336, Čína, Predaj: zhien.zhang@mambaby.com, Marketing: luchen.guo@mambaby.com
(14) Bebe Saude Ltda: Rua Sampaio Viana, 75 cj 801, Paraíso – São Paulo – SP- Brazília,CEP 04.0004-000, Brazília, contato@mambaby.com.br

Pritom odovzdáme nasledujúce osobné údaje
(1) spoločnosť podniku,
(2) krstné meno,
(3) priezvisko,
(4) ulica/číslo domu,
(5) PSČ/mesto,
(6) krajina,
(7) číslo zákazníka,
(8) e-mailová adresa
spomínaným spoločnostiam.

2. Právny základ pre spracovanie osobných údajov
Prenos údajov slúži na splnenie zmluvy, ktorej je používateľ zmluvnou stranou, alebo na vykonanie predzmluvných opatrení a tvorí právny základ na spracovanie údajov, preto článok 6 ods. 1 písm. b VNOÚ.

3. Účel spracovania údajov
Zhromaždené údaje sú potrebné na to, aby sa umožnilo plnenie zmluvy.

4. Trvanie uloženia
Údaje budú vymazané hneď, keď už nebudú potrebné na účely ich zhromažďovania.

Je to prípad v priebehu procesu registrácie na plnenie zmluvy alebo na vykonanie predzmluvných opatrení, keď údaje už nie sú viac potrebné na plnenie zmluvy. Aj po uzatvorení zmluvy môže byť potrebné uchovávať osobné údaje zmluvnej strany s cieľom splniť zmluvné alebo právne záväzky.

5. Možnosť odvolania a odstránenia
Ako používateľ máte možnosť kedykoľvek zrušiť registráciu. Údaje uložené o vás môžete kedykoľvek zmeniť.

Ak sú údaje potrebné na splnenie zmluvy alebo na vykonanie predzmluvných opatrení, predčasné vymazanie údajov je možné len vtedy, ak vymazaniu nebudú brániť zmluvné alebo právne záväzky.

a) Prenos poskytovateľom služieb

1. Rozsah spracovania osobných údajov

1a Koncoví zákazníci
Keď požadujete prospekty a informačné materiály, nakupujete tovar alebo sa zúčastňujete prieskumov trhu alebo testovania produktov, vaše informácie sa ukladajú, aby sme mohli úspešne vykonať doručenie. Pritom odovzdáme nasledujúce osobné údaje
(1) spoločnosť podniku,
(2) oslovenie,
(3) krstné meno,
(4) priezvisko,
(5) ulica/číslo domu,
(6) PSČ/mesto,
(7) krajina,
(8) e-mailová adresa

spomínaným poskytovateľom služieb:
(1) PVS Fulfillment-Service GmbH, Heinz-Nixdorf-Str. 2, 74172 Neckarsulm, Nemecko, info@pvs-ffc.om
(2) DHL Paket GmbH, Sträßchensweg 10, 53113 Bonn, Nemecko, impressum.paket@dhl.com
(3) Suxess Logistic GmbH, Wagramer Straße 120 Top 37, 1220 Viedeň, Švajčiarsko office@suxesslogistic.com
(4) GIM - Gesellschaft für Innovative Marktforschung mbH, Goldschmidtstraße 4–6, 69115 Heidelberg, Nemecko, info@g-i-m.com
(5) GIM Market Research (Shanghai) Co., Ltd.,Room 401-03, 4/F, Kirin Plaza, No.666 Gubei Road, Šanghaj, Čína, s.tumis@g-i-m.com
(6) GIM France SARL, 11 Rue Auguste Lacroix, 69003 Lyon, Francúzsko, info-fr@g-i-m.com
(7) INTERROGARE GMBH, Karl-Eilers-Straße 14-18 33602 Bielefeld, Nemecko, info@interrogare.de
(8) HYVE AG, Haus der Innovation, Schellingstr. 45, 80799 Mníchov, Nemecko, info@hyve.net
(9) Marketmind GmbH, Porzellangasse 32, 1090 Viedeň, Rakúsko, www.marketmind.at

1b Healthcare Professionals
Ak sa registrujete ako Healthcare Professional, odovzdáme nasledujúce osobné údaje
(1) spoločnosť podniku,
(2) oslovenie,
(3) krstné meno,
(4) priezvisko,
(5) ulica/číslo domu,
(6) PSČ/mesto,
(7) krajina,
(8) e-mailová adresa,
(9) povolanie

spomínaným poskytovateľom služieb:
(1) Bamed MAM Group: Gala Tower, Office 301, 197 Makarios III Avenue, 3030 Limassol Cyprus, mam.cy@mambaby.com
(2) MAM Babyartikel GmbH: Rudolf-Diesel-Straße 6-8, 27383 Scheeßel, Nemecko, info@mam-babyartikel.de
(3) Bamed AG: Sihleggstrasse 15, 8832 Wollerau, Švajčiarsko, consumer@bamedag.ch
(4) MAM Hungária Kft.: 9795 Vaskeresztes, Fő u. 132, Maďarsko, vevoszolgalat@mambaby.com
(5) Bambino MAM AB: Box 1144, 111 81 Štokholm, Švédsko, konsumentkontakt@bambino-mam.se
(6) MAM Baby France: 45 rue du Cardinal le Moine, 75005 Paríž, Francúzsko, Elodie@mambaby.com
(7) MAM Baby S.A.: C/ Modolell 23 - 25, bajos 2ª, 08021 Barcelona, Španielsko, general@mambaby.com
(8) BAMED Baby Italia S.r.l.: Corso Vercelli 2, 20145 Miláno, Taliansko, servizioclienti@mambaby.com
(9) MAM Babyartikel GmbH: Lorenz-Mandl-Gasse 50, 1160 Viedeň, Rakúsko, office@mambaby.com
(10) MAM UK: Gerald House, 2B Claremont Road, Teddington TW 11 8 DG, Spojené kráľovstvo, office@mamuk.com
(11) MAM Hellas LtD: Tsimiski 59, Thessaloniki 54623, Grécko, info.mamhellas@mambaby.com
(12) MAM USA 2700 Westchester Ave, Suite 315, Purchase NY 10577, USA, consumerserviceusa@mambaby.com
(13) MAM Baby Trading (Shanghai) Co., Ltd 17th floor, Maxdo Centre, No. 8 Xing Yi Road, Šanghaj 200336, Čína, Predaj: zhien.zhang@mambaby.com, Marketing: luchen.guo@mambaby.com
(14) Bebe Saude Ltda: Rua Sampaio Viana, 75 cj 801, Paraíso – São Paulo – SP- Brazília,CEP 04.0004-000, Brazília, contato@mambaby.com.br

2. Právny základ pre spracovanie osobných údajov
Prenos údajov slúži na splnenie zmluvy, ktorej je používateľ zmluvnou stranou, alebo na vykonanie predzmluvných opatrení a tvorí právny základ na spracovanie údajov, preto článok 6 ods. 1 písm. b VNOÚ.

3. Účel spracovania údajov
Zhromaždené údaje sú potrebné na umožnenie identifikácie používateľa, ako aj na zabezpečenie riadneho dodania objednaného tovaru.

V súvislosti s Healthcare Professionals sa uskutočňuje zhromažďovanie osobných údajov na účely registrácie pre oblasť MAM Healthcare Professionals na stránke www.mambaby.com/professionals, účasť na výhernej hre a/alebo žiadosti o zasielanie informačných materiálov.

4. Trvanie uloženia
Údaje budú vymazané hneď, keď už nebudú potrebné na účely ich zhromažďovania.

Je to prípad v priebehu procesu registrácie na plnenie zmluvy alebo na vykonanie predzmluvných opatrení, keď údaje už nie sú viac potrebné na plnenie zmluvy. Aj po uzatvorení zmluvy môže byť potrebné uchovávať osobné údaje zmluvnej strany s cieľom splniť zmluvné alebo právne záväzky.

5. Možnosť odvolania a odstránenia
Ako používateľ máte možnosť kedykoľvek zrušiť registráciu. Údaje uložené o vás môžete kedykoľvek zmeniť.

Ak sú údaje potrebné na splnenie zmluvy alebo na vykonanie predzmluvných opatrení, predčasné vymazanie údajov je možné len vtedy, ak vymazaniu nebudú brániť zmluvné alebo právne záväzky.

b) Poskytovanie na účel platobných služieb a uskutočnenia platby

1. Rozsah a účel spracovania osobných údajov
Ak vyberiete možnosť „Platba s PayPal“ a zaplatíte pomocou „online platby cez eps“ alebo porovnateľnými metódami platby, pre priebeh týchto spôsobov platby sa sprostredkujú nasledujúce osobné údaje
(1) spoločnosť podniku,
(2) skratka oslovenia,
(3) krstné meno,
(4) priezvisko,
(5) dátum narodenia,
(6) ulica/číslo domu,
(7) PSČ/mesto,
(8) krajina,
(9) e-mailová adresa.
(10) telefónne číslo,
(11) bankové údaje pre SEPA inkaso
spolu s údajmi požadovanými na spracovanie transakcií (dátum objednávky, číslo faktúry, suma, dátum splatnosti, označenie objednávky, číslo položky).

Prenesú sa týmto poskytovateľom platieb na účely pridelenia požiadavky:
(1) Concardis GmbH, Helfmann-Park 7, 65760 Eschborn, service@concardis.comn
(2) Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Štokholm, Švédsko, info@klarna.de
(3) PayPal (Európa) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxembursko, impressum@paypal.com

2. Právny základ pre spracovanie osobných údajov
Pokiaľ získame súhlas dotknutej osoby na procesy spracovania osobných údajov, ako právny základ slúži článok 6 ods. 1 písm. a Všeobecného nariadenia o ochrane údajov EÚ (VNOÚ).
Pri spracovaní osobných údajov potrebných na plnenie zmluvy, ktorej je dotknutá osoba zmluvnou stranou, slúži ako právny základ článok 6 ods. 1 písm. b VNOÚ. To sa vzťahuje aj na procesy spracovania potrebné na vykonávanie predzmluvných opatrení.

3. Trvanie uloženia
Údaje budú vymazané hneď, keď už nebudú potrebné na účely ich zhromažďovania.

Stane sa tak v prípade, keď sa údaje na vykonanie zmluvy už nevyžadujú. Aj po uzatvorení zmluvy môže byť potrebné uchovávať osobné údaje zmluvnej strany s cieľom splniť zmluvné alebo právne záväzky.

4. Možnosť odvolania a odstránenia
Ako používateľ máte možnosť kedykoľvek zrušiť registráciu. Údaje uložené o vás môžete kedykoľvek zmeniť.

Ak sú údaje potrebné na splnenie zmluvy alebo na vykonanie predzmluvných opatrení, predčasné vymazanie údajov je možné len vtedy, ak vymazaniu nebudú brániť zmluvné alebo právne záväzky.

Súhlas s prenosom údajov získaný v procese objednávky na základe dovolenia môže byť kedykoľvek zrušený, a to aj bez uvedenia dôvodov. Ste povinný poskytovať nám výhradne pravdivé informácie.

c) Služby analýzy webovej lokality

1. Rozsah spracovania osobných údajov

i. Služba Google Analytics
Táto webová lokalita využíva službu Google Analytics, službu webovej analýzy spoločnosti Google Inc. (www.google.de). Služba Google Analytics používa tzv. súbory „cookie“, textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a umožňujú analýzu používania webovej lokality. Informácie generované súborom cookie o vašom používaní tejto webovej lokality sú spravidla odosielané na server Google v USA, kde sa aj ukladajú. V prípade aktivovania anonymizácie IP na tejto webovej lokalite spoločnosť Google predtým skráti vašu adresu IP v členských štátoch Európskej únie alebo iných zmluvných štátoch dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch bude úplná adresa IP odoslaná na server Google v USA a skrátená tam. Na tejto webovej lokalite je aktívna anonymizácia adresy IP. V mene prevádzkovateľa tejto webovej lokality spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webovej lokality, na zostavenie prehľadov o aktivitách webovej lokality a na poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa použitia webovej lokality a používania internetu prevádzkovateľovi webových lokalít. Adresa IP sprostredkovaná vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics sa nezlúči s inými údajmi spoločnosti Google.

2. Právny základ pre spracovanie osobných údajov
Právnym základom spracovania údajov po súhlase používateľa je článok 6 ods. 1 písm. a VNOÚ.

Používame funkcie na analýzu využívania webových lokalít a na remarketing. Na tieto účely slúži aj náš legitímny záujem o spracovanie údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. f VNOÚ.

3. Možnosť odvolania a odstránenia
Inštalácii súborov cookie a ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť príslušným nastavením vášho softvéru prehliadača. Upozorňujeme však, že ak to urobíte, nebudete môcť v čo najväčšej možnej miere využívať všetky funkcie tejto webovej lokality.

Okrem toho môžete zabrániť zhromažďovaniu údajov generovaných súborom cookie a údajov súvisiacich s použitím webovej lokality (vrátane vašej adresy IP) spoločnosti Google a aj spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google prevzatím a nainštalovaním zásuvného modulu prehliadača dostupného na odkaze: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Ako alternatívu k zásuvnému modulu prehliadača môžete kliknúť na odkaz <a href=“javascript:gaOptout()“>Nastaviť súbor cookie Opt-out</a>, aby ste zabránili zhromažďovaniu dát prostredníctvom služby Google Analytics na tejto webovej lokalite v budúcnosti. Pritom sa na koncovom zariadení uloží súbor cookie Opt-Out. Ak súbory cookie odstránite, musíte znova kliknúť na odkaz.

d) Reklamné a marketingové služby

1. Rozsah a účel spracovania osobných údajov

i. Google AdWords Conversion Tracking
Naša webová lokalita používa službu Google Conversion-Tracking. Ak ste sa dostali na našu webovú lokalitu prostredníctvom reklamy odoslanej spoločnosťou Google, služba Google Adwords nastaví súbor cookie vo vašom počítači. Súbor cookie na Conversion-Tracking sa nastavuje, keď používateľ klikne na reklamu zobrazenú spoločnosťou Google. Tieto súbory cookie strácajú platnosť po 30 dňoch a neslúžia na osobnú identifikáciu. Ak používateľ navštívi určité stránky na našej webovej lokalite a platnosť súboru cookie ešte nevypršala, my a spoločnosť Google môžeme rozpoznať, že používateľ klikol na reklamu a bol presmerovaný na túto stránku. Každý zákazník služby Google AdWords prijíma iný súbor cookie. Súbory cookie nie je možné sledovať prostredníctvom webových lokalít zákazníkov služby AdWords. Informácie zhromaždené pomocou súboru cookie na konverzie sa používajú na generovanie štatistík konverzií pre zákazníkov služby AdWords, ktorí sa rozhodli pre Conversion-Tracking. Zákazníci sa dozvedia o celkovom počte používateľov, ktorí klikli na ich reklamu a boli presmerovaní na zobrazenú stránku, ktorá obsahuje Conversion-Tracking-Tag. Neprijímajú však informácie, ktoré osobne identifikujú používateľov.

Ak sa nechcete zúčastňovať na Tracking, môžete odmietnuť požadované nastavenie súboru cookie – napríklad cez nastavenie prehliadača, ktoré všeobecne zakáže automatické nastavenie súborov cookie alebo nastavenie prehliadača na blokovanie súborov cookie z domény „googleadservices.com“.

Upozorňujeme, že súbory cookie Opt-Out nemožno odstrániť, pokiaľ si neželáte záznamy o merných údajoch. Ak chcete z prehliadača odstrániť všetky súbory cookie, musíte znova nastaviť príslušný súbor cookie Opt-Out.

ii. Google AdWords Remarketing
Táto webová lokalita využíva remarketingovú technológiu a funkciu „podobné cieľové skupiny“ poskytované spoločnosťou Google Inc. Pomocou tejto technológie sa znova oslovia používatelia, ktorí vyvolali našu internetovú stránku, na stránkach siete spoločnosti Google Partner prostredníctvom našej online reklamy. To sa deje pomocou súborov cookie, t. j. malých textových súborov, ktoré spoločnosť Google a tretie strany uložia lokálne do vyrovnávacej pamäte vášho internetového prehliadača. Okrem toho sa remarketing používa na viacerých zariadeniach. To umožňuje používateľom, ktorí navštívia naše webové stránky na jednom zariadení, aby boli oslovení aj na iných zariadeniach prostredníctvom našej reklamy na internete.

Ak si však neželáte funkciu remarketingu od spoločnosti Google, môžete ju kedykoľvek deaktivovať príslušnými nastaveniami na odkaze https://www.google.com/settings/ads. Prípadne môžete deaktivovať používanie súborov cookie na reklamu založenú na záujmoch prostredníctvom iniciatívy siete pomocou postupu uvedeného na odkaze https://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

Upozorňujeme, že ak zrušíte súbory cookie, budete stále dostávať reklamy, ktoré sú menej prispôsobené vašim záujmom/správaniu pri prehliadaní.

iii. Facebook Conversion Tracking Pixel
S vaším súhlasom používa naša webová lokalita službu Conversion Tracking Pixel poskytovanú spoločnosťou Facebook, Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). To nám umožňuje sledovať akcie našich používateľov po ich presmerovaní na našu stránku kliknutím na reklamu na Facebooku. To nám umožňuje zaznamenať efektivitu reklám na Facebooku na účely štatistického zisťovania a výskumu trhu. Zhromaždené údaje zostávajú anonymné. To znamená, že nemôžeme vidieť osobné údaje jednotlivých používateľov. Zozbierané údaje sú však uložené a spracované spoločnosťou Facebook. O tejto záležitosti vás budeme informovať podľa našich aktuálnych informácií. Spoločnosť Facebook môže prepojiť údaje s údajmi vo vašom účte Facebook a používať údaje na vlastné reklamné účely podľa dátových smerníc spoločnosti Facebook https://www.facebook.com/about/privacy/.

Služba Facebook Conversion Tracking umožňuje spoločnosti Facebook a jej partnerom zobrazovať reklamy vo Facebooku a mimo neho. Dodatočne je na tieto účely uložený súbor cookie.

Kliknutím na tento odkaz odvoláte svoj súhlas https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

iv. Facebook Retargeting, Facebook Custom Audiences
Táto webová lokalita využíva funkciu presmerovania „Custom Audiences“ sociálnej siete Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Keď navštívite naše stránky, pomocou Retargeting-Tags sa vytvorí priame spojenie medzi vaším prehliadačom a serverom Facebook. Vďaka tomu spoločnosť Facebook dostáva informácie o tom, že ste navštívili našu stránku s vašou adresou IP. V dôsledku toho môže spoločnosť Facebook priradiť návštevu našich stránok k vášmu používateľskému účtu. Takto získané informácie môžeme použiť na zobrazenie reklám sociálnej siete Facebook. Poukazujeme na to, že my ako poskytovateľ stránok nie sme informovaní o obsahu prenášaných údajov a ich použití prostredníctvom sociálnej siete Facebook. Ďalšie informácie nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti na odkaze https://www.facebook.com/about/privacy/.

Kliknutím na tento odkaz odvoláte svoj súhlas https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

2. Právny základ pre spracovanie osobných údajov
Právnym základom spracovania údajov po súhlase používateľa je článok 6 ods. 1 písm. a VNOÚ.
Používame funkcie na analýzu použitia webových lokalít, ako aj na reklamné opatrenia, ktoré sú okrem iného potrebné na financovanie webovej lokality. Na tieto účely slúži aj náš legitímny záujem o spracovanie údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. f VNOÚ.

IX. Práva dotknutej osoby

Ak sa spracúvajú vaše osobné údaje, ste v zmysle toho dotknutá osoba. Na základe VNOÚ máte k dispozícii nasledujúce práva voči zodpovednej osobe:

1. Právo na informovanie
Môžete požiadať zodpovednú osobu o potvrdenie, či sú osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, spracované našou spoločnosťou.

Ak je takéto spracovanie k dispozícii, môžete od zodpovednej osoby požadovať správy o nasledujúcich informáciách:
(1) účely, na ktoré sa spracúvajú osobné údaje,
(2) kategórie osobných údajov, ktoré sa spracovávajú,
(3) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, sprístupnené alebo sú ešte sprístupnené,
(4) plánované obdobie ukladania vašich osobných údajov alebo, ak k tomu nie sú k dispozícii konkrétne informácie, kritériá na určenie trvania uloženia,
(5) existencia práva na opravu alebo vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, právo na obmedzenie spracovania prostredníctvom zodpovednej osoby alebo právo na vznesenie námietky proti takémuto spracovaniu,
(6) existencia práva odvolať sa na orgán dohľadu,
(7) všetky dostupné informácie o pôvode údajov, ak osobné údaje nie sú zhromaždené od dotknutej osoby,
(8) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania podľa článku 22 ods. 1 a 4 VNOÚ a prinajmenšom v týchto prípadoch zmysluplné informácie o príslušnej logike, ako aj rozsah a zamýšľaný vplyv takéhoto spracovania na dotknutú osobu.

Máte právo požadovať informácie o tom, či sa vaše príslušné osobné údaje sprostredkujú tretej krajine, alebo medzinárodnej organizácii. V tejto súvislosti môžete požadovať príslušné záruky v súlade s článkom 46 VNOÚ v súvislosti s prenosom.

2. Právo na opravu
Máte právo požadovať od zodpovednej osoby opravu a/alebo skompletizovanie, pokiaľ spracovávané osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, sú nesprávne alebo neúplné. Zodpovedná osoba musí bezodkladne vykonať opravu.

3. Právo na obmedzenie spracovávania
Za nasledujúcich podmienok môžete požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov, ktoré sa vás týkajú:
(1) ak spochybňujete správnosť svojich príslušných osobných údajov po dobu, ktorá umožňuje zodpovednej osobe overiť správnosť vašich osobných údajov,
(2) spracovanie je nezákonné a odmietnete vymazanie osobných údajov a namiesto toho požadujete obmedzenie používania osobných údajov,
(3) zodpovedná osoba už viac nepotrebuje osobné údaje na účely spracovania, ale potrebujete ich na uplatnenie, vykonanie alebo obhájenie právnych nárokov alebo
(4) ak máte námietky voči spracovaniu podľa článku 21 ods. 1 VNOÚ a ešte nie je isté, či legitímne dôvody zodpovednej osoby prevažujú nad vašimi dôvodmi.

Ak je spracovanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, obmedzené, tieto údaje sa môžu používať iba s vaším súhlasom alebo na účely uplatnenia, vykonania alebo obhajoby právnych nárokov alebo ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

Ak je obmedzenie spracovania podľa hore uvedených predpokladov, budete informovaný zodpovednou osobou predtým, než bude obmedzenie zrušené.

4. Právo na vymazanie

a) Povinnosť vymazania
Od zodpovednej osoby môžete požadovať, aby bezodkladne odstránila vaše príslušné osobné údaje, a zodpovedná osoba je povinná bezodkladne odstrániť tieto údaje, pokiaľ sa vyskytne jeden z týchto dôvodov:
(1) Osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo iným spôsobom spracované.
(2) Odvolávate svoj súhlas, ktorého spracovanie sa opiera o článok 6 ods. 1 písm. a alebo článok 9 ods. 2 písm. a VNOÚ, a neexistuje iný právny základ na spracovanie.
(3) Vznesiete námietku podľa článku 21 ods. 1 VNOÚ voči spracovaniu a neexistujú žiadne predchádzajúce zdôvodnené dôvody pre spracovanie alebo vznesiete námietku podľa článku 21 ods. 2 VNOÚ voči spracovaniu.
(4) Vaše osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, boli spracované nezákonne.
(5) Vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, sa vyžaduje, aby splnili právnu povinnosť vyplývajúcu z práva Únie alebo právnych predpisov členských štátov, ktorému podlieha zodpovedná osoba.
(6) Osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, boli zhromaždené vo vzťahu k ponúkaným službám informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 VNOÚ.

b) Informácie pre tretie strany
Ak osoba zodpovedná za poskytnutie osobných údajov o vás zverejnila údaje a je povinná ich vymazať podľa článku 17 ods. 1 VNOÚ, tak prijme primerané opatrenia s ohľadom na dostupné technológie a náklady na implementáciu, aj technického druhu, s cieľom informovať zodpovedné osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje, že vy ako dotknutá osoba od nich požadujete vymazanie všetkých odkazov k vašim osobným údajom alebo kópií, prípadne replikácií takýchto osobných údajov.

c) Výnimky
Právo na vymazanie neexistuje, ak je spracovanie nevyhnutné na tieto účely:
(1) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a informácií,
(2) na splnenie zákonnej povinnosti, v súlade s ktorou sa požaduje spracovanie podľa práva Únie alebo členských štátov, ktorému podlieha zodpovedná osoba, prípadne na vykonávanie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorá bola zodpovednej osobe prenesená,
(3) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia podľa článku 9 ods. 2 písm. h a i, rovnako aj podľa článku 9 ods. 3 VNOÚ,
(4) na archívne účely verejného záujmu, vedecké alebo historické výskumné účely alebo na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 VNOÚ, pokiaľ menované právo uvedené v písmene a) pravdepodobne znemožní alebo vážne ovplyvní dosiahnutie cieľov tohto spracovania alebo
(5) na uplatnenie, vykonanie a obhajobu právnych nárokov.

5. Právo na informácie
Ak máte právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania voči zodpovednej osobe, je táto osoba povinná oznámiť všetkým príjemcom, ktorým boli poskytnuté vaše osobné údaje, túto opravu alebo vymazanie údajov alebo obmedzenie spracovania. Neplatí to len v prípade, pokiaľ by sa to ukázalo ako nemožné alebo by to bolo spojené s neprimeraným úsilím.
Máte právo voči zodpovednej osobe, aby ste boli o týchto príjemcoch informovaný.

6. Právo na prenosnosť údajov
Máte právo prijímať osobné údaje, ktoré ste poskytli zodpovednej osobe, v štruktúrovanom, bežnom a počítačom čitateľnom formáte. Okrem toho máte právo sprostredkovať tieto údaje inej zodpovednej osobe bez prekážky zodpovednou osobou, ktorej ste poskytli osobné údaje, za predpokladu, že
(1) spracovanie sa zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a VNOÚ alebo článku 9 ods. 2 písm. a VNOÚ, prípadne na základe zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b VNOÚ a
(2) spracovanie sa vykonáva pomocou automatizovaných postupov.

Pri výkone tohto práva máte zároveň právo vymôcť, že sa vaše osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, priamo prenášajú od jednej zodpovednej osoby druhej zodpovednej osobe, pokiaľ to je technicky možné. Slobody a práva iných osôb nesmú byť týmto dotknuté.

Právo na prenos údajov sa nevzťahuje na spracovanie osobných údajov potrebných na výkon úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci delegovanej na zodpovednú osobu.

7. Právo na vznesenie námietky
Máte právo kedykoľvek z dôvodov, ktoré vznikajú z vašej konkrétnej situácie, vzniesť námietky proti spracovaniu vašich osobných údajov, ktoré sa uskutočňuje podľa článku 6 ods. 1 písm. e alebo f VNOÚ, to platí aj pre profilovanie založené na týchto ustanoveniach.

Zodpovedná osoba už nebude spracovávať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, pokiaľ nemôže preukázať presvedčivé legitímne dôvody na spracovanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, prípadne spracovanie je na účely uplatnenia, vykonania alebo obhajoby právnych nárokov.

Ak sa osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, spracovávajú na účely priamej reklamy, máte právo kedykoľvek vzniesť námietky na spracovanie vašich osobných údajov na účely reklamy tohto druhu. To platí aj pre profilovanie, pokiaľ je spojené s takouto priamou reklamou.

Ak máte námietky voči spracovaniu na účely priamej reklamy, vaše osobné údaje už nebudú viac spracované na tieto účely.

Bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES máte v súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti možnosť uplatniť si svoje právo na vznesenie námietky pomocou automatizovaných postupov, pri ktorých sa používajú technické špecifikácie.

8. Právo na odvolanie súhlasu s vyhlásením o ochrane údajov
Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas s vyhlásením o ochrane údajov. Odvolanie súhlasu nemá až do odvolania vplyv na zákonnosť spracovania vykonaného na základe súhlasu.

9. Automatizované rozhodovanie v jednotlivých prípadoch vrátane profilovania
Máte právo nepodliehať rozhodnutiu založenému výlučne na automatizovanom spracovaní – vrátane profilovania – ktoré bude mať právny účinok alebo vás podstatne ovplyvní podobným spôsobom.

To neplatí v prípade, keď rozhodnutie
(1) sa vyžaduje na uzatvorenie alebo plnenie zmluvy medzi vami a zodpovednom osobou,
(2) je povolené právnymi nariadeniami Únie alebo členského štátu, ktorým podlieha zodpovedná osoba, a ak takéto právne nariadenia obsahujú vhodné opatrenia na ochranu vašich práv a slobôd a oprávnených záujmov alebo
(3) sa uskutočňuje s vaším výslovným súhlasom.

Tieto rozhodnutia však nesmú vychádzať zo špeciálnych kategórií osobných údajov podľa článku 9 ods. 1 VNOÚ, pokiaľ sa uplatňuje článok 9 ods. 2 písm. a alebo g VNOÚ a boli prijaté primerané opatrenia na ochranu práv a slobôd, ako aj vašich oprávnených záujmov.

S ohľadom na uvedené prípady (1) a (3) prijme zodpovedná osoba primerané opatrenia na ochranu práv a slobôd a ich oprávnených záujmov, a to vrátane aspoň práva na získanie zásahu osoby zo strany zodpovednej osoby, na vyjadrenie svojho vlastného postavenia a na napadnutie platnosti rozhodnutia.

10. Právo na podanie sťažnosti na orgán dohľadu
Bez toho, aby bol dotknutý akýkoľvek iný správny alebo súdny opravný prostriedok, máte právo podať sťažnosť na orgán dohľadu, najmä v členskom štáte vášho bydliska, zamestnania alebo miesta údajného porušenia, ak sa domnievate, že spracovanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, porušuje VNOÚ.

Orgán dohľadu, ktorému bola podaná sťažnosť, informuje sťažovateľa o stave a výsledkoch sťažnosti vrátane možnosti súdneho opravného prostriedku podľa článku 78 VNOÚ.

  Loading...