Vyberte vaší zemi

X
We love babies
We love babies

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Toto jsou všeobecné obchodní podmínky (VOP) společnosti BAMED AG, Sihleggstraße 15, CH-8832, Wollerau (dále jen „prodejce“) platné pro kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím platformy www.mambaby.com mezi prodejcem a zákazníkem určeným v § 2 smlouvy (dále jen „zákazník“). 

§ 1 Rozsah platnosti, definice pojmů

(1) Pro obchodní styk mezi prodejcem a zákazníkem platí výhradně následující všeobecné obchodní podmínky ve verzi platné k okamžiku provedení objednávky. Odlišné podmínky objednatele nejsou brány v potaz, pokud prodejce výslovně nepotvrdil jejich platnost písemnou formou.

(2) Zákazník je spotřebitelem, pokud účel objednaných dodávek zboží a služeb nelze zahrnout do jeho komerční nebo samostatné výdělečné činnosti. Naproti tomu je podnikatelem každá fyzická nebo právnická osoba nebo oprávněná osobní společnost, která při uzavření smlouvy zajišťuje vykonávání příslušné komerční nebo samostatné výdělečné činnosti. § 2 Uzavření smlouvy

(1) Zákazník může z nabídky zboží prodejce vybírat výrobky, zejména dudlíky a další dětské zboží, a prostřednictvím tlačítka „vložit do nákupního košíku“ je shromažďovat v tzv. nákupním košíku. Prostřednictvím tlačítka „Odeslat objednávku“ je vytvořen závazný požadavek na nákup zboží umístěného v nákupním košíku. Před odesláním objednávky může zákazník data kdykoli změnit a zobrazit. Požadavek lze však odeslat a předat pouze v případě, že zákazník kliknutím na tlačítko „Přijmout všeobecné obchodní podmínky a prohlášení o ochraně osobních údajů“ přijme tyto smluvní podmínky, a tím je zahrne do požadavku. Odesláním požadavku zákazník potvrzuje a zaručuje, že nezadá žádnou „nevhodnou“ zprávu pro personalizovaný tisk na produkty. Výraz „nevhodný“ znamená především nepřátelský, pomlouvačný, urážlivý, pornografický, sexuálně jednoznačný nebo neslušný, diskriminující či hanobící obsah.

(2) Prodejce následně odešle zákazníkovi e-mailem automatické potvrzení o přijetí, ve kterém bude znovu uvedena objednávka zákazníka a které může zákazník prostřednictvím funkce „Tisk“ vytisknout. Potvrzení o přijetí informuje o tom, že objednávka zákazníka byla předána prodejci, a slouží jako potvrzení požadavku. § 3 Doručení, dostupnost zboží

(1) Pokud výrobek označený zákazníkem v objednávce dočasně není k dispozici, prodejce o této skutečnosti zákazníka neprodleně informuje v rámci potvrzení objednávky. V případě zpoždění dodávky, které je delší než dva týdny, má zákazník právo od smlouvy odstoupit. Ostatně v tomto případě je oprávněn odstoupit od smlouvy i prodejce. Přitom neprodleně vrátí případně již provedené platby od zákazníků.

(2) Prodejce se snaží, aby veškeré standardní zboží s výjimkou výrobků MAM Individuell (dudlíky, šňůrky na dudlíky, kombinované krabičky) nabízené v e-shopu dodal zákazníkům do 2 týdnů od přijetí podmínek smlouvy. Je však dohodnuta 4týdenní lhůta plnění, přičemž prodejce bude zákazníka informovat, pokud by měla být překročena 2týdenní lhůta. U výrobků výslovně uvedených výše se jedná o výrobky na přání, proto u nich mohou být různé dodací lhůty. Prodejce tyto výrobky zákazníkovi doručí do 8 týdnů od přijetí podmínek smlouvy. Pokud by v důsledku vícestupňového výrobního procesu došlo ke zpoždění a k překročení této lhůty 8 týdnů, bude zákazník o této skutečnosti prodejcem včas informován.

(3) Minimální výše objednávky je 19 eur (neplatí pro registrované členy MAM Clubu), maximální výše objednávky pro tento online obchod je 500 eur.§ 4 Ceny a náklady na zaslání

(1) Veškeré ceny, které jsou uvedeny na webu prodejce, jsou včetně balného a včetně aktuálně platné zákonné daně z obratu.

(2) O příslušných nákladech na zaslání bude zákazník informován v rámci objednacího formuláře a hradí je zákazník.

(3) Náklady na zaslání mimo EU včetně vzniklých poplatků za dovoz či vývoz, jako např. clo a správní nebo jiné poplatky, hradí zákazník.

(4) Zboží se odesílá poštovními zásilkami. Adresa příjemce bude přijata pouze v případě, že je země příjemce uvedena v internetovém seznamu sestaveném prodejcem. Odpovědnost za rizika a náhodné události přechází okamžikem předání zboží dopravci (pošta, rozvážková služba, spedice, přepravce apod.) na zákazníka.

(5) Místem plnění je Neckarsulm.

Seznam zemí příjemce ke stažení§ 5 Způsob platby

(1) Nabízíme následující možnosti platby:

  • kreditní karta
  • PayPal
  • okamžitý převod (pouze pro Německo, Rakousko, Itálii, Nizozemsko a Belgii)

(2) Přijímáme následující kreditní karty:Visa, MasterCard a Diners Club. Bankovní poplatky hradí zákazník. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu třetích osob k Vašim údajům, používáme nejmodernější techniky šifrování, např. Secure Socket Layer (SSL). SSL je uznávaný standardní internetový protokol, který zajišťuje bezpečnou výměnu dat. Veškeré údaje na objednávce, tedy také údaje o Vaší kreditní kartě, se posílají výhradně zašifrované.§ 6 Výhrada vlastnictví

Až do zaplacení v plné výši zůstává doručované zboží vlastnictvím prodejce. § 7 Odpovědnost za vady, záruka

(1) Prodejce odpovídá za vady v souladu s příslušnými platnými zákonnými předpisy, zejména §§ 434 a násl. německého občanského zákoníku. Vůči podnikatelům je záruční povinnost za věci dodané prodejcem 12 měsíců.

(2) Na zboží dodané prodejcem se vztahuje záruka pouze v případě, že jsou příslušné položky výslovně uvedeny v potvrzení objednávky. § 8 Ručení

(1) Nároky zákazníka na náhradu škod jsou vyloučené. Výjimkou jsou nároky zákazníka na náhradu škod v případě újmy na životě, zranění či poškození zdraví nebo v důsledku nedodržení základních smluvních závazků (zásadních závazků), jako je ručení za další škody, které vznikly nedodržením závazků úmyslně nebo v důsledku hrubé nedbalosti na straně prodejce, jeho zákonného zástupce nebo pomocných pracovníků plnění. Základní smluvní závazky jsou takové, které jsou potřebné pro plnění při dosahování cíle smlouvy.

(2) V případě nedodržení základních smluvních závazků ručí prodejce pouze za předvídatelné škody typově odpovídající smlouvě, pokud tyto škody byly způsobeny prostou nedbalostí, a to pouze v případě, že se jedná o nároky zákazníka na náhradu škod v podobě újmy na životě, zranění či poškození zdraví.

(3) Omezení odst. 1 a 2 se uplatňují také ve prospěch zákonných zástupců nebo pomocníků prodejce při plnění, jsou-li uplatněny nároky přímo proti nim.

(4) Ustanovení zákona o odpovědnosti za výrobek zůstávají nedotčena.


 

§ 9 Poučení o odstoupení

(1) Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo do čtrnácti dnů odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá čtrnáct dní ode dne, kdy jste vy nebo vámi určená třetí osoba, která není dopravcem, převzali do vlastnictví poslední zboží.

Chcete-li uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás 

PVS Fulfilment Service GmbH 
Retoure MAM 
Werner-Haas-Straße 5 
74172 Neckarsulm 
NĚMECKO

E-mail: mamshop(@)mambaby.com

Tel.: (německy) +49 711 7252304 276  

Tel.: (anglicky) +49 711 7252304 277  

prostřednictvím jednoznačného zdůvodnění (např. dopisu poslaného poštou, e-mailem poslaným na uvedenou e-mailovou adresu nebo telefonicky)informovat o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Můžete k tomu použít připojený vzorový formulář odstoupení od smlouvy, jeho použití však není podmínkou. K zachování lhůty pro odstoupení od smlouvy postačuje, pokud odešlete oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před vypršením lhůty pro odstoupení od smlouvy. 

(2) Důsledky odstoupení od smlouvy 

Když od této smlouvy odstoupíte, jsme povinni vrátit vám neprodleně a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi vaše oznámení o odstoupení od této smlouvy, veškeré vaše platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dopravu. Pro tyto zpětné platby použijeme stejný způsob platby, který jste použili pro původní transakci, pokud jsme s vámi výslovně nedohodli jinak; v žádném případě vám nebudou za toto vrácení plateb účtovány poplatky. Zpětnou platbu můžeme odmítnout, dokud neobdržíme zboží zpět nebo dokud nepředložíte doklad o tom, že jste zboží odeslali zpět, podle toho, co nastane dříve.

Zboží nám musíte poslat zpět nebo předat neprodleně a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jste nás informovali o tom, že od této smlouvy odstupujete. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete před uplynutím lhůty čtrnácti dnů.

Věci, které lze zaslat jako balík, jsou zasílány zpět na naše riziko. Náklady na zaslání zpět hradíte vy, pokud odesílané zboží odpovídá objednanému a cena věci zasílané zpět nepřekračuje 40 EUR nebo pokud v případě vyšší ceny příslušná věc v okamžiku odstoupení od smlouvy ještě nebyla použita jako protislužba nebo jako smluvně dohodnutá částečná úhrada. V ostatních případech je pro vás zaslání zpět bezplatné. Věci, které nelze odeslat jako balík, budou u vás vyzvednuty na naše náklady.

Za případnou ztrátu hodnoty zboží odpovídáte pouze v případě, že se při kontrole stavu, vlastností a funkčnosti zboží zjistí, že k této ztrátě hodnoty došlo v důsledku nevhodného používání z vaší strany.

Vyloučení odstoupení od smlouvy

(1) Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na dodávky zapečetěného zboží, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vracet, pokud byla pečeť po dodání odstraněna. 

(2) Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na dodávky zboží, které bylo zhotoveno podle specifikace ze strany smluvního partnera (individuální nebo zakázkové zhotovení). Zakázkové zhotovení v tomto smyslu představují všechny produkty řady MAM Individuell (dudlíky, šňůrky na dudlíky, kombinované krabičky).§ 10 Upozornění týkající se zpracování dat

(1) Prodejce v rámci zpracování objednávek pracuje s údaji o zákazníkovi. Přitom dodržuje předpisy spolkového zákona o ochraně dat a zákona o ochraně dat v rámci telekomunikačních služeb. Bez souhlasu zákazníka smí prodejce zpracovávat nebo používat pouze ty údaje o zákazníkovi týkající se stavu a používání, které jsou potřebné pro realizaci smluvních vztahů a pro využívání a vyúčtování telekomunikačních služeb.

(2) Bez souhlasu zákazníka nesmí prodejce používat údaje o zákazníkovi pro účely reklamy, průzkumů trhy ani průzkumů veřejného mínění.

(3) Zákazník má možnost stisknutím tlačítka „Změnit profil v MAM Clubu“ v rámci svého profilu kdykoli zobrazit uložené údaje o sobě, změnit je nebo je odstranit. V ostatních případech jsou v souvislosti se souhlasy zákazníka k dispozici další vysvětlující informace ke zpracování a používání dat v rámci ochrany dat, které lze na webu prodejce kdykoli stisknutím tlačítka „Ochrana osobních údajů“ zobrazit v podobě vhodné pro tisk.§ 11 Závěrečná ustanovení 

(1) Na smlouvy mezi prodejcem a zákazníkem se vztahuje právo Spolkové republiky Německo s vyloučením obchodního práva OSN.

(2) V případě, že zákazník je obchodníkem, právnickou osobou veřejného práva nebo zvláštní veřejnoprávní institucí, je místem soudu pro všechny spory vyplývající ze smluvních vztahů mezi zákazníkem a prodávajícím Neckarsulm.

(3) V případě neplatnosti některých konkrétních bodů smlouvy zůstává platnost zbývající části smlouvy zachována. 

BAMED AG 
Sihleggstraße 15
8832 Wollerau 
Švýcarsko 
Duben 2009

© 2009 Copyright by MAM Babyartikel GesmbH, Vídeň

Stáhnout všeobecné obchodní podmínky

  Nahrávám...