Vyberte svoju krajinu

Všeobecné obchodné podmienky

Toto sú všeobecné obchodné podmienky spoločnosti BAMED AG, Sihleggstraße 15, CH-8832, Wollerau (ďalej len „poskytovateľ“), ktoré sa vzťahujú na kúpne zmluvy uzatvorené prostredníctvom lokality www.mambaby.com medzi poskytovateľom a zákazníkom definovaným v odseku 2 zmluvy (ďalej len „zákazník“). 


1 Rozsah pôsobnosti, vymedzenie pojmov

1) Pre obchodný vzťah medzi poskytovateľom a zákazníkom platia výlučne nasledujúce všeobecné obchodné podmienky v znení platnom v čase vytvorenia objednávky. Neuznávajú sa žiadne iné podmienky objednávateľa s výnimkou prípadov, kedy poskytovateľ vyjadrí výslovný písomný súhlas s ich znením.

2) Zákazník je spotrebiteľom dovtedy, dokým je účel objednaných dodávok a služieb možné považovať za nesúvisiaci s jeho podnikateľskou alebo samostatne zárobkovou činnosťou. Podnikateľom je každá fyzická alebo právnická osoba alebo právne spôsobilá osobná spoločnosť, ktorá pri uzatváraní zmluvy koná v záujme svojej podnikateľskej alebo samostatnej zárobkovej činnosti. 2 Uzavretie zmluvy

1) Zákazník si môže vybrať z ponuky produktov poskytovateľa, predovšetkým cumlíkov a ďalších produktov pre deti. Tieto potom môže stlačením tlačidla Vlož do košíka vložiť do takzvaného košíka. Po kliknutí na tlačidlo na odoslanie objednávky sa zobrazí záväzná žiadosť o nákup tovaru nachádzajúceho sa v košíku. Pred odoslaním objednávky si môže zákazník údaje kedykoľvek prezrieť a zmeniť ich. Objednávka sa odošle a doručí až potom, čo zákazník kliknutím na tlačidlo Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami a dohodou o ochrane údajov vyjadrí vo svojej žiadosti súhlas s týmito zmluvnými podmienkami. Odoslaním tejto žiadosti zákazník vyhlasuje a zaručuje, že prispôsobená potlač produktov neobsahuje „nevhodný“ text. Výraz „nevhodný“ označuje predovšetkým nepriateľské, ohováračské, urážlivé, pornografické, sexuálne, pohoršujúce, diskriminačné alebo hanobiace texty.

2) Poskytovateľ následne zákazníkovi e-mailom automaticky odošle potvrdenie o prijatí. V ňom sú znova uvedené informácie o objednávke zákazníka, ktoré si môže zákazník vytlačiť prostredníctvom funkcie tlače. Potvrdenie o prijatí znamená, že poskytovateľ zákazníkovu objednávku prijal, a predstavuje potvrdenie žiadosti. 3 Dodávka, dostupnosť tovaru

1) Ak je produkt, ktorý si zákazník objednáva, nedostupný len dočasne, poskytovateľ to zákazníkovi neodkladne oznámi v potvrdení objednávky. V prípade oneskorenia dodávky o viac než dva týždne má zákazník právo od zmluvy odstúpiť. V takomto prípade má právo na odstúpenie od zmluvy aj poskytovateľ. Poskytovateľ vtedy zákazníkovi neodkladne vráti už uhradené platby.

2) Pre všetky štandardné produkty (s výnimkou produktov typu MAM Individual) ponúkané vo webovom obchode platia dodacie lehoty uvedené pri produktoch. V prípade produktov MAM Individual ide o výrobu na objednávku, preto môžu byť dodacie lehoty odlišné. Poskytovateľ tieto produkty zákazníkovi dodá v každom prípade do 8 týždňov od uzatvorenia zmluvy.

(3) Der Minimálna hodnota objednávky je 19 EUR (nevzťahuje sa na registrovaných členov klubu MAM), maximálna hodnota objednávky v tomto online obchode je 500 EUR.

4) Tovar sa odosiela poštou. Dodacia adresa sa akceptuje len v prípade, že sa dodacia krajina nachádza v zozname poskytovateľa uvedenom na internete. V okamihu odovzdania tovaru doručovateľovi (pošte, doručovacej službe, špeditérovi, dopravcovi a podobne) preberá všetky riziká zákazník.

5) Ak bude balík doručený poškodený, možno nedostatok ohlásiť doručovacej službe DHL. Ohlásenie poškodenia musí príjemca vykonať v písomnej podobe v priebehu zákonnej lehoty siedmych dní od prijatia zásielky na pobočke pošty alebo u spoločnosti DHL. Za týmto účelom je potrebné predložiť celú zásielku vrátane balenia alebo krabice, v ktorej bola doručená.4 Ceny a poštovné

1) Všetky ceny na webovej lokalite poskytovateľa sú uvedené vrátane balného a aktuálne platnej zákonnej dane z obratu.

2) Príslušné poštovné sa zákazník dozvie v objednávkovom formulári a hradí ho zákazník.

3) Importné a exportné náklady (napríklad clo a ďalšie poplatky), ktoré vzniknú v prípade odoslania mimo EÚ, hradí zákazník.

4) Miestom plnenia je Neckarsulm.5 Spôsoby platby

(1) K dispozícii sú nasledujúce spôsoby platby:

  • kreditná karta,
  • PayPal,
  • okamžitý prevod (platí len pre Nemecko, Rakúsko, Taliansko, Holandsko a Belgicko).

(2) Možno použiť nasledujúce kreditné karty:Visa, MasterCard a Diners Club. Bankové poplatky hradí zákazník. V neoprávnenom prístupe k vašim údajom bránia tretím stranám najmodernejšie šifrovacie technológie, napríklad SSL (Secure Socket Layer). SSL je štandardný protokol, ktorý sa na internete používa na bezpečnú výmenu údajov. Všetky objednávkové údaje, ako aj údaje o kreditných kartách, sa prenášajú výlučne v zašifrovanej forme.6 Výhradné vlastníctvo

Až do zaplatenia celej sumy zostáva dodávaný tovar vo vlastníctve poskytovateľa. 7 Chyby, záruka

1) Poskytovateľ ručí za chyby podľa platných právnych predpisov, predovšetkým § 434 a nasl. Spolkovej zbierky zákonov. Poskytovateľ má voči podnikateľom 12-mesačnú záručnú povinnosť na dodaný tovar.

2) Poskytovateľovi vzniká záručná povinnosť na dodaný tovar len vtedy, keď je v potvrdení objednávky výslovne uvedená k príslušnému produktu. 8 Ručenie

1) Nároky na náhradu škody zo strany zákazníka sú vylúčené. Výnimkou sú nároky na náhradu škody zo strany zákazníka v prípade spôsobenia škody na živote, tele a zdraví alebo nesplnenia základných zmluvných povinností (hlavných povinností), ako aj ručenie za ostatné škody, ktoré sú spôsobené úmyselným nesplnením povinností alebo ich nesplnením z hrubej nedbanlivosti zo strany poskytovateľa alebo jeho zákonných či iných zástupcov. Základné zmluvné povinnosti sú povinnosti, ktorých splnenie je nevyhnutné na dosiahnutie cieľa zmluvy.

2) V prípade nesplnenia základných zmluvných povinností ručí poskytovateľ len za zmluvne špecifické predvídateľné škody spôsobené jednoducho z nedbanlivosti s výnimkou prípadov, kedy ide o nároky na náhradu škody zo strany zákazníka z dôvodu spôsobenia škody na živote, tele alebo zdraví.

3) Obmedzenia podľa bodov 1 a 2 platia tiež na zákonného či iného zástupcu poskytovateľa v prípade uplatňovania nárokov priamo voči nemu.

4) Predpisy zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú chybnými výrobkami týmto zostávajú nedotknuté.


 

9 Pokyny na odstúpenie od zmluvy

1) Právo na odstúpenie od zmluvy

Od tejto zmluvy možno odstúpiť do štrnástich dní bez udania dôvodu. Lehota na odstúpenie od zmluvy je štrnásť dní odo dňa prijatia posledného tovaru vami alebo vami určenou treťou osobou, ktorá nie je dopravcom.

Ak si chcete uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy, niektorou z týchto možností: 

PVS Fulfillment Service GmbH 
Retoure MAM 
Werner-Haas-Straße 5 
74172 Neckarsulm 
DEUTSCHLAND

E-mail: mamshop(at)mambaby.com

Tel.: (po nemecky) 0049 711 7252 304 276  

Tel.: (po anglicky) 0049 711 7252 304 277  

nás musíte prostredníctvom jednoznačného vyhlásenia (napríklad listom odoslaným poštou, e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú vyššie alebo telefonicky) informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy. Môžete na to použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, nie je to však povinné. Lehota na odstúpenie je dodržaná v prípade, že oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je odoslané pred uplynutím lehoty na odstúpenie. 

2) Dôsledky odstúpenia od zmluvy 

Keď od tejto zmluvy odstúpite, všetky platby, ktoré sme od vás dostali, vrátane nákladov spojených s dodaním vám neodkladne vrátime, a to najneskôr do štrnástich dní od doručenia vášho oznámenia o odstúpení od tejto zmluvy. Tieto finančné prostriedky vám vrátime prostredníctvom rovnakého spôsobu platby, ktorý ste použili pri pôvodnej transakcii, s výnimkou prípadov, kedy sa spoločne výslovne dohodneme na inej možnosti. V žiadnom prípade sa vám z dôvodu tohto vrátenia finančných prostriedkov nebudú účtovať žiadne poplatky. Vrátenie finančných prostriedkov môžeme zamietnuť dovtedy, kým nedostaneme späť príslušný tovar alebo kým nepredložíte potvrdenie, že ste tovar odoslali späť. Platiť bude tá z možností, ktorá sa vyskytne skôr.

Tovar nám musíte v každom prípade neodkladne odoslať späť alebo vrátiť, a to najneskôr do štrnástich dní odo dňa oznámenia o odstúpení od tejto zmluvy. Lehota je dodržaná v prípade, keď tovar odošlete pred uplynutím štrnásťdňovej lehoty.

Produkty, ktoré možno odoslať v balíku, sa odosielajú späť na naše riziko. Náklady na odoslanie späť hradíte vy v prípade, že dodaný tovar zodpovedá objednanému tovaru a cena produktu, ktorý odosielate späť, nie je vyššia než 40 EUR. Hradíte ich taktiež v prípade produktu s vyššou cenou, ak ste k okamihu odstúpenia od zmluvy ešte neposkytli protihodnotu alebo neuhradili zmluvne dohodnutú splátku. V opačnom prípade je pre vás odoslanie späť bezplatné. Produkty, ktoré nemožno odoslať v balíku, si od vás vyzdvihneme na vlastné náklady.

Prípadné zníženie hodnoty tovaru hradíte len v prípade, ak je spôsobené zaobchádzaním s tovarom, ktoré nie je nevyhnutné na skontrolovanie charakteru, vlastností a funkcií tovaru.

Vylúčenie z odstúpenia od zmluvy

1) Právo na odstúpenie od zmluvy sa nevzťahuje na dodávku zapečateného tovaru, ktorý nie je zo zdravotných alebo hygienických dôvodov vhodný na vrátenie, ak je pečať po dodaní odstránená. 

2) Právo na odstúpenie od zmluvy sa nevzťahuje na dodávku tovaru, ktorý bol vyrobený podľa špecifikácií zmluvného partnera (na zákazku alebo objednávku). Na objednávku sú v tomto zmysle vyrobené všetky produkty radu MAM Individuell (cumlíky, šnúrky na cumlíky a súpravy).10 Pokyny k spracovaniu údajov

1) Poskytovateľ zhromažďuje v rámci uzatvárania zmlúv údaje o zákazníkoch. Dodržiava pritom predpisy spolkového zákona o ochrane údajov a zákona o ochrane údajov v rámci telefonických služieb. Bez súhlasu zákazníka bude poskytovateľ údaje používateľa o stave a používaní zhromažďovať, spracovávať a používať len do miery nevyhnutnej na uzatvorenie zmluvného vzťahu a na využívanie a vyúčtovávanie telefonických služieb.

2) Bez súhlasu zákazníka nebude poskytovateľ údaje zákazníka používať na reklamné účely ani na účely prieskumu trhu či verejnej mienky.

3) Zákazník môže kedykoľvek pomocou tlačidla Zmeniť profil klubu MAM vo svojom profile uložené údaje odvolať, zmeniť alebo vymazať. Informácie v súvislosti so súhlasom zákazníka a ďalšie informácie o zhromažďovaní, spracovávaní a používaní údajov sú kedykoľvek k dispozícii v tlačiteľnej forme na webovej lokalite poskytovateľa vo vyhlásení o ochrane údajov po kliknutí na tlačidlo Ochrana údajov.11 Odporučiť priateľa

(1) Poskytovateľ v rámci programu „MAM – Odporučiť priateľa“ ponúka program odmien, do ktorého sa môžu zapojiť všetci zákazníci. Zákazníci za to môžu poskytovateľovi odporučiť potenciálnych nových zákazníkov, ktorých poskytovateľ dovtedy neodmietol. Ak zákazník odporučí potenciálneho nového zákazníka, ktorý si u poskytovateľa následne niečo kúpi, zákazník, ktorý ho odporučil, získa odmenu.

(2) Zákazník nesmie programu odmien robiť žiadnu reklamu. Zakázané je najmä poukazovanie na program odmien prostredníctvom bežných médií alebo sociálnych médií alebo spôsobom, ktorý dokáže osloviť viaceré osoby.

(3) V rámci propagovania programu odmien je zákazníkovi povolené viesť individuálne rozhovory s potenciálnym novým zákazníkom a v priebehu rozhovorov od potenciálneho nového zákazníka dostať súhlas na zadanie jeho e-mailovej adresy do príslušného formulára na webovej lokalite poskytovateľa, aby v zápätí nový zákazník dostával reklamnú poštu s ponukami poskytovateľa.

(4) Zákazník potom zadá e-mailovú adresu potenciálneho nového zákazníka do formulára na webovej lokalite poskytovateľa a potvrdí, že dostal súhlas od potenciálneho nového zákazníka.

(5) Ak zákazník od potenciálneho nového zákazníka nedostane súhlas a ten začne poskytovateľa súdne alebo úradne stíhať, nebude môcť zákazník prípadné škody, ktoré mu vzniknú, riešiť s poskytovateľom súdnou ani úradnou cestou.12 Záverečné ustanovenia
 

1) Na zmluvy medzi poskytovateľom a zákazníkom sa vzťahuje právny poriadok spolkovej republiky Nemecko v súlade s Dohovorom OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru.

2) Ak je zákazníkom predajca, právnická osoba podľa verejného práva alebo verejnoprávna samostatná entita, v prípade všetkých sporov vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov medzi zákazníkom a poskytovateľom rozhoduje súd v Neckarsulme.

3) Aj v prípade právnej neúčinnosti niektorých bodov zmluvy sú ostatné časti zmluvy záväzné. 

BAMED AG 
Sihleggstraße 15
8832 Wollerau 
Švajčiarsko 
Apríl 2009

© 2017 Copyright by MAM Babyartikel GesmbH, Viedeň

Stiahnuť všeobecné obchodné podmienky

  Loading...