Wybierz swój kraj

Ochrona danych

Oświadczenie o ochronie danych zgodnie z RODO

I. Nazwisko i adres administratora

Administratorem w rozumieniu rozporządzenia o podstawowej ochronie danych i innych krajowych przepisów o ochronie danych państw członkowskich oraz innych przepisów o ochronie danych jest:
Nazwa firmy: MAM Babyartikel Gesellschaft m.b.H.
Numer w rejestrze handlowym: 110465z
Sąd rejestrowy: HG Wien
VAT UE: ATU 142 43 503
Adres: Lorenz-Mandl-Gasse 50, 1160 Wiedeń
Internet: www.mambaby.com
E-mail: office@mambaby.com
Telefon: +43 (1) 49 141 0
Fax: +43(1) 49 141 404

II. Ogólne informacje na temat przetwarzania danych

1. Zakres przetwarzania danych osobowych
Gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe naszych użytkowników tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do zapewnienia funkcjonalności naszej strony internetowej, jak również naszych treści i usług. Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych naszych użytkowników odbywa się regularnie tylko za ich zgodą. Wyjątek stanowią przypadki, w których nie można uzyskać uprzedniej zgody z rzeczywistych przyczyn i przetwarzanie danych jest dozwolone przez prawo.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Jeżeli uzyskamy zgodę osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych osobowych, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
Przy przetwarzaniu danych osobowych niezbędnych do realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dotyczy to również operacji przetwarzania, które są konieczne do przeprowadzenia środków podejmowanych przed zawarciem umowy.
W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega nasza firma, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W przypadku gdy istotne interesy podmiotu danych lub innej osoby fizycznej wymagają przetwarzania danych osobowych, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. d RODO.
Jeżeli przetwarzanie danych jest konieczne dla zabezpieczenia uzasadnionego interesu naszej firmy lub osoby trzeciej i jeżeli interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad tym pierwszym, podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3. Usuwanie i okres przechowywania danych
Dane osobowe osoby zainteresowanej zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko przestanie obowiązywać cel ich przechowywania. Ponadto dane mogą być przechowywane, jeżeli zostało to przewidziane przez prawodawcę europejskiego lub krajowego w rozporządzeniach, ustawach lub innych przepisach UE, którym podlega administrator. Dane zostaną również zablokowane lub usunięte po upływie okresu przechowywania określonego w wyżej wymienionych standardach, chyba że istnieje potrzeba dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub wykonania umowy.

III. Prowadzenie strony internetowej i tworzenie plików dziennika

1. Opis i zakres przetwarzania danych
Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, nasz system automatycznie zbiera dane i informacje z systemu komputerowego użytkownika.

Zbierane są następujące dane:
(1) Informacje o typie i wersji używanej przeglądarki
(2) System operacyjny użytkownika
(3) Dostawca usług internetowych użytkownika
(4) Adres IP użytkownika
(5) Data i godzina dostępu
(6) Strony internetowe, z których system użytkownika dociera do naszej strony internetowej
(7) Strony internetowe, do których system użytkownika ma dostęp za pośrednictwem naszej strony internetowej
Dane są również przechowywane w plikach dziennika naszego systemu. Nie dotyczy to adresów IP użytkownika lub innych danych, które umożliwiają przypisanie danych do użytkownika. Dane te nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3. Cel przetwarzania danych
Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest niezbędne, aby strona mogła zostać wysłana do komputera użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi pozostać zapisany przez cały czas trwania sesji.
Cele te obejmują również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Czas przechowywania
Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. W przypadku gromadzenia danych na potrzeby udostępniania strony internetowej ma to miejsce po zakończeniu danej sesji.

5. Możliwość sprzeciwu i usunięcia
Zbieranie danych do udostępniania strony internetowej oraz przechowywanie danych w plikach dziennika jest absolutnie niezbędne do funkcjonowania strony internetowej. W związku z tym użytkownik nie ma możliwości zgłoszenia sprzeciwu.

IV. Stosowanie plików cookie

1. Opis i zakres przetwarzania danych
Nasza strona korzysta z plików cookie. Cookies to pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Jeśli użytkownik odwiedza stronę internetową, plik cookie może zostać zapisany w systemie operacyjnym użytkownika. Ten plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków umożliwiający jednoznaczną identyfikację przeglądarki po ponownym wywołaniu strony internetowej.

Używamy plików cookie, aby uczynić naszą stronę bardziej przyjazną dla użytkownika. Niektóre elementy naszej strony wymagają, aby przeglądarka wywołująca mogła być zidentyfikowana nawet po zmianie strony.

Następujące dane są zapisywane i przesyłane w plikach cookie:
(1) Informacje dotyczące logowania

Na naszej stronie internetowej stosujemy również pliki cookie, które umożliwiają analizę zachowań internautów.

W ten sposób można przesyłać następujące dane:
(1) Wpisane wyszukiwane słowa
(2) Częstotliwość odsłon
(3) Korzystanie z funkcji strony internetowej

Uzyskując dostęp do naszej strony internetowej, użytkownik jest informowany o wykorzystaniu plików cookie do celów analitycznych, która uzyskuje zgodę na przetwarzanie danych osobowych wykorzystywanych w tym kontekście. W tym kontekście odsyła się również do niniejszego oświadczenia w sprawie ochrony danych.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przy użyciu technicznie niezbędnych plików cookie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przy użyciu plików cookie do celów analitycznych jest zgoda użytkownika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

3. Cel przetwarzania danych
Celem stosowania plików cookie niezbędnych z technicznego punktu widzenia jest uproszczenie użytkownikom korzystania z witryn. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być udostępniane bez pików cookie. W tym celu konieczne jest rozpoznawanie przeglądarki nawet po przełączeniu strony.

Potrzebujemy plików cookie dla następujących aplikacji:
(1) Informacje dotyczące logowania
(2) Wpisane wyszukiwane słowa
(3) Częstotliwość odsłon
(4) Korzystanie z funkcji strony internetowej

Dane użytkownika gromadzone przez technicznie niezbędne pliki cookie nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkownika.

Pliki cookie do celów analitycznych są wykorzystywane do poprawy jakości naszej strony internetowej i jej zawartości. Poprzez pliko cookie zbierane do celów analitycznych dowiadujemy się, jak strona jest używana i w ten sposób możemy stale optymalizować naszą ofertę.

Inne cele obejmują poprawę jakości naszej strony internetowej dla naszych użytkowników i ułatwienie ponownego wejścia na naszą stronę internetową.

Cele te obejmują również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Czas przechowywania, możliwość zgłoszenia sprzeciwu i usunięcia
Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika i przesyłane do nas. Dlatego też użytkownik ma pełną kontrolę nad korzystaniem z plików cookie. Możesz wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookie poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Zapisane już pliki cookie można w każdej chwili usunąć. Można to również zrobić automatycznie. Jeśli pliki cookie są dezaktywowane dla naszej strony internetowej, pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony internetowej może być niemożliwe. W tym miejscu można cofnąć zgodę na stosowanie plików cookie.

V. Rejestracja i biuletyn informacyjny

1. Opis i zakres przetwarzania danych
Na naszej stronie internetowej oferujemy użytkownikom możliwość rejestracji poprzez podanie danych osobowych. Dane są wprowadzane do maski wprowadzania i przesyłane do nas oraz zapisywane. Dane nie będą przekazywane osobom trzecim. W każdym przypadku, poniższe dane zostaną nam przekazane i będą przechowywane w ramach procesu rejestracji:
(1) Zwrot
(2) Imię
(3) Nazwisko
(4) Adres e-mail
(5) Ulica/numer domu
(6) Kod pocztowy / miasto
(7) Kraj

Poniższe dane nie są polami obowiązkowymi i zostaną nam przesłane i zapisane tylko wtedy, gdy podasz je nam dobrowolnie:
(1) Firma
(2) Numer telefonu
(3) Data urodzin
(4) Płeć

Podczas rejestracji Healthcare Professionals, otrzymujemy i przechowujemy następujące dodatkowe dane:
(1) Zawód

Poniższe dane nie są polami obowiązkowymi i zostaną nam przesłane i zapisane tylko wtedy, gdy podasz je nam dobrowolnie:
(1) Branża
(2) Nazwa instytucji

Podczas rejestracji przechowywane są również następujące dane:
(1) Data i godzina rejestracji

W trakcie procesu rejestracji uzyskuje się zgodę użytkownika na przetwarzanie tych danych.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, jeżeli użytkownik wyraził na to zgodę.

Jeżeli rejestracja służy wykonaniu umowy, której stroną jest użytkownik lub wykonaniu czynności przedumownych, dodatkową podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

3. Cel przetwarzania danych
Rejestracja użytkownika jest niezbędna do realizacji umowy z użytkownikiem lub do wdrożenia środków przedkontraktowych.

Zebrane dane są niezbędne do identyfikacji użytkownika i zapewnienia prawidłowej dostawy zamówionego towaru.

4. Czas przechowywania
Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone.

Ma to miejsce w przypadku osób, które w trakcie procesu rejestracji wypełniają umowę lub podejmują środki przedumowne, gdy dane nie są już wymagane do wykonania umowy. Nawet po zawarciu umowy może okazać się konieczne przechowywanie danych osobowych partnera umowy w celu wypełnienia zobowiązań umownych lub prawnych.

5. Możliwość sprzeciwu i usunięcia
Jako użytkownik masz możliwość anulowania rejestracji w dowolnym momencie. Zapisane dane można w każdej chwili zmienić.

Jeżeli dane są wymagane do wykonania umowy lub do wykonania działań przedumownych, przedwczesne usunięcie danych jest możliwe tylko wtedy, gdy nie ma zobowiązań umownych lub ustawowych stanowiących inaczej.

Biuletyn informacyjny

1. Opis i zakres przetwarzania danych
Podczas rejestracji możesz zamówić bezpłatny newsletter na naszej stronie internetowej. Podczas rejestracji do newslettera otrzymujemy dane z maski wejściowej:
(1) Adres e-mail
(2) Imię
(3) Nazwisko

Ponadto przy rejestracji gromadzone są następujące dane:
(1) Data i godzina rejestracji

W trakcie procesu rejestracji uzyskiwana jest Twoja zgoda na przetwarzanie danych i odsyła się do niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem danych do celów wysyłania newsletterów, żadne dane nie są przekazywane osobom trzecim. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie do wysyłania newslettera.

Jako członek Klubu MAM lub Health Care Professional można zgłosić opinię klienta na temat produktów. Rejestrując się w Klubie MAM lub jako Health Care Professional, wyrażasz zgodę na kontakt mailowy w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących opinii klienta. Zgoda ta może zostać odwołana w dowolnym momencie w formie pisemnej oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mam-club@mambaby.com lub service4professionals@mambaby.com.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną przetwarzania danych po zarejestrowaniu się przez użytkownika w newsletterze jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

3. Cel przetwarzania danych
Adres e-mail użytkownika służy do wysyłania newslettera.

Gromadzenie innych danych osobowych w ramach procesu rejestracji służy zapobieganiu niewłaściwemu korzystaniu z usług lub adresu e-mail.

4. Czas przechowywania
Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. Adres e-mail użytkownika będzie zatem przechowywany tak długo, jak długo będzie obowiązywało członkostwo w Klubie MAM lub rejestracja jako Health Care Professional.

5. Możliwość sprzeciwu i usunięcia
Subskrypcja newslettera może zostać w każdej chwili anulowana przez danego użytkownika. W tym celu w każdym biuletynie znajduje się odpowiedni link.

Pozwala to również na cofnięcie zgody na przechowywanie danych osobowych zgromadzonych w procesie rejestracji.

VI. Loteria

1. Opis i zakres przetwarzania danych
Możesz wziąć udział w bezpłatnym konkursie na naszej stronie internetowej. Podczas rejestracji do konkursu przesyłane są do nas dane z maski wejściowej:
(1) Imię
(2) Nazwisko
(3) Adres e-mail
Ponadto przy rejestracji gromadzone są następujące dane:
(1) Data i godzina uczestnictwa
W trakcie procesu rejestracji uzyskiwana jest Twoja zgoda na przetwarzanie danych i odsyła się do niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem danych do udziału w konkursie, żadne dane nie będą przekazywane osobom trzecim. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z konkursem.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną przetwarzania danych po zarejestrowaniu się przez użytkownika w konkursie jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

3. Cel przetwarzania danych
Zbieranie danych osobowych ma na celu poinformowanie danego użytkownika o jego udziale w konkursie, a zwycięzcy o jego sukcesie.

4. Czas przechowywania
Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. Dane użytkownika będą zatem przechowywane tak długo, jak długo trwa konkurs.

5. Możliwość sprzeciwu i usunięcia
Uczestnictwo w konkursie może zostać anulowane przez danego użytkownika w dowolnym momencie. W tym celu w każdej wiadomości e-mail dotyczącej konkursu znajduje się odpowiedni link.

Pozwala to również na cofnięcie zgody na przechowywanie danych osobowych zgromadzonych w procesie rejestracji.

VII. Kontakt e-mail

1. Opis i zakres przetwarzania danych
Możesz się z nami skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail podanego na naszej stronie internetowej. W takim przypadku przechowywane będą dane osobowe użytkownika przesłane pocztą elektroniczną.

W celu przetwarzania rozmowy, Twoje dane osobowe opisane w punkcie VIII, zostaną przekazane następującym firmom:
(1) PVS Fulfillment-Service GmbH: Heinz-Nixdorf-Str. 2, 74172 Neckarsulm, Niemcy, info@pvs-ffc.om
(2) Bamed MAM Group: Gala Tower, Office 301, 197 Makarios III Avenue, 3030 Limassol, Cypr, mam.cy@mambaby.com
(3) MAM Babyartikel GmbH: Rudolf-Diesel-Straße 6-8, 27383 Scheeßel, Niemcy, info@mam-babyartikel.de
(4) Bamed AG: Sihleggstrasse 15, 8832 Wollerau, Szwajcaria, consumer@bamedag.ch
(5) MAM Hungária Kft.: 9795 Vaskeresztes, Fő u. 132, vevoszolgalat@mambaby.com
(6) Bambino MAM AB: Box 1144, 111 81 Stockholm, Szwecja, konsumentkontakt@bambino-mam.se
(7) MAM Baby France: 45 rue du Cardinal le Moine, 75005 Paris, France, Elodie@mambaby.com
(8) MAM Baby S.A.: C/ Modolell 23 - 25, bajos 2ª, 08021 Barcelona, Spain, general@mambaby.com
(9) BAMED Baby Italia S.r.l.: Corso Vercelli 2, 20145 Milan, Włochy, servizioclienti@mambaby.com
(10) MAM Babyartikel GmbH: Lorenz-Mandl-Gasse 50, 1160 Vienna, Austria, office@mambaby.com
(11) MAM UK: Gerald House, 2B Claremont Road, Teddington TW 11 8 DG, Wielka Brytania, office@mamuk.com
(12) MAM Hellas LtD: Tsimiski 59, Thessaloniki 54623, Grecja, info.mamhellas@mambaby.com
(13) MAM USA 2700 Westchester Ave, Suite 315, Purchase NY 10577, USA, consumerserviceusa@mambaby.com
(14) MAM Baby Trading (Shanghai) Co., Ltd 17th floor, Maxdo Centre, No. 8 Xing Yi Road, Shanghai 200336, Chińska Republika Ludowa, Sales: zhien.zhang@mambaby.com, Marketing: luchen.guo@mambaby.com
(15) Bebe Saude Ltda: Rua Sampaio Viana, 75 cj 801, Paraíso – São Paulo – SP- Brazil,CEP 04.0004-000, Brazylia, contato@mambaby.com.br

2. Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, jeżeli użytkownik wyraził na to zgodę.

Podstawą prawną przetwarzania danych przekazywanych w trakcie wysyłania e-maila jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli kontakt e-mail ma na celu zawarcie umowy, wówczas dodatkową podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

3. Cel przetwarzania danych
W przypadku kontaktu drogą elektroniczną stanowi to również niezbędny uzasadniony interes w przetwarzaniu danych.

4. Czas przechowywania
Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. W przypadku danych osobowych wysyłanych pocztą elektroniczną ma to miejsce po zakończeniu rozmowy z użytkownikiem. Rozmowa zostaje zakończona, jeżeli na podstawie okoliczności można wywnioskować, że fakty, o których mowa, zostały ostatecznie wyjaśnione.

5. Możliwość sprzeciwu i usunięcia
Użytkownik ma w każdej chwili możliwość odwołania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, może w każdej chwili sprzeciwić się przechowywaniu swoich danych osobowych. W takim przypadku rozmowa nie może być kontynuowana.

Wszystkie dane osobowe przechowywane w trakcie kontaktowania się z nami zostaną w tym przypadku usunięte.

VIII. Ujawnianie danych stronom trzecim

1. Zakres przetwarzania danych osobowych
Twoje dane osobowe zostaną przekazane następującym firmom w celu realizacji Twojego zamówienia i pomocy naszym klientom w realizacji umowy:

(1) Bamed MAM Group: Gala Tower, Office 301, 197 Makarios III Avenue, 3030 Limassol, Cypr, mam.cy@mambaby.com
(2) MAM Babyartikel GmbH: Rudolf-Diesel-Straße 6-8, 27383 Scheeßel, Niemcy, info@mam-babyartikel.de
(3) Bamed AG: Sihleggstrasse 15, 8832 Wollerau, Szwajcaria, consumer@bamedag.ch
(4) MAM Hungária Kft.: 9795 Vaskeresztes, Fő u. 132, Hungary, vevoszolgalat@mambaby.com
(5) Bambino MAM AB: Box 1144, 111 81 Stockholm, Szwecja, konsumentkontakt@bambino-mam.se
(6) MAM Baby France: 45 rue du Cardinal le Moine, 75005 Paris, France, Elodie@mambaby.com
(7) MAM Baby S.A.: C/ Modolell 23 - 25, bajos 2ª, 08021 Barcelona, Spain, general@mambaby.com
(8) BAMED Baby Italia S.r.l.: Corso Vercelli 2, 20145 Milan, Włochy, servizioclienti@mambaby.com
(9) MAM Babyartikel GmbH: Lorenz-Mandl-Gasse 50, 1160 Vienna, Austria, office@mambaby.com
(10) MAM UK: Gerald House, 2B Claremont Road, Teddington TW 11 8 DG, Wielka Brytania, office@mamuk.com
(11) MAM Hellas LtD: Tsimiski 59, Thessaloniki 54623, Grecja, info.mamhellas@mambaby.com
(12) MAM USA 2700 Westchester Ave, Suite 315, Purchase NY 10577, USA, consumerserviceusa@mambaby.com
(13) MAM Baby Trading (Shanghai) Co., Ltd 17th floor, Maxdo Centre, No. 8 Xing Yi Road, Shanghai 200336, Chińska Republika Ludowa, Sales: zhien.zhang@mambaby.com, Marketing: luchen.guo@mambaby.com
(14) Bebe Saude Ltda: Rua Sampaio Viana, 75 cj 801, Paraíso – São Paulo – SP- Brazil,CEP 04.0004-000, Brazylia, contato@mambaby.com.br

Do tego celu wysyłamy następujące dane osobowe
(1) Nazwa firmy
(2) Imię
(3) Nazwisko
(4) Ulica/numer domu
(5) Kod pocztowy / miasto
(6) Kraj
(7) Numer klienta
(8) Adres e-mail
do wyżej wymienionych przedsiębiorstw.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Przekazanie danych służy realizacji umowy, której stroną jest użytkownik, lub wdrożeniu środków przedumownych, a zatem stanowi podstawę prawną przetwarzania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

3. Cel przetwarzania danych
Zebrane dane są niezbędne do realizacji umowy.

4. Czas przechowywania
Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone.

Ma to miejsce w przypadku osób, które w trakcie procesu rejestracji wypełniają umowę lub podejmują środki przedumowne, gdy dane nie są już wymagane do wykonania umowy. Nawet po zawarciu umowy może okazać się konieczne przechowywanie danych osobowych partnera umowy w celu wypełnienia zobowiązań umownych lub prawnych.

5. Możliwość sprzeciwu i usunięcia
Jako użytkownik masz możliwość anulowania rejestracji w dowolnym momencie. Zapisane dane można w każdej chwili zmienić.

Jeżeli dane są wymagane do wykonania umowy lub do wykonania działań przedumownych, przedwczesne usunięcie danych jest możliwe tylko wtedy, gdy nie ma zobowiązań umownych lub ustawowych stanowiących inaczej.

a) Przekazanie usługodawcom

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

1a Odbiorcy końcowi

Jeśli zamówisz broszury i materiały informacyjne, zakupisz towary lub weźmiesz udział w badaniach rynku lub testach produktów, Twoje dane będą przechowywane, abyśmy mogli pomyślnie zrealizować dostawę. Do tego celu wysyłamy następujące dane osobowe
(1) Nazwa firmy
(2) Zwrot
(3) Imię
(4) Nazwisko
(5) Ulica/numer domu
(6) Kod pocztowy / miasto
(7) Kraj
(8) Adres e-mail

do niżej wymienionych usługodawców:
(1) PVS Fulfillment-Service GmbH, Heinz-Nixdorf-Str. 2, 74172 Neckarsulm, Niemcy, info@pvs-ffc.om
(2) DHL Paket GmbH, Sträßchensweg 10, 53113 Bonn, Niemcy, impressum.paket@dhl.com
(3) Suxess Logistic GmbH, Wagramer Straße 120 Top 37, 1220 Wien, Austria office@suxesslogistic.com
(4) GIM - Gesellschaft für Innovative Marktforschung mbH, Goldschmidtstraße 4–6, 69115 Heidelberg, Niemcy, info@g-i-m.com
(5) GIM Market Research (Shanghai) Co., Ltd.,Room 401-03, 4/F, Kirin Plaza, No.666 Gubei Road, Shanghai, Chiny, s.tumis@g-i-m.com
(6) GIM France SARL, 11 Rue Auguste Lacroix, 69003 Lyon, Francja, info-fr@g-i-m.com
(7) INTERROGARE GMBH, Karl-Eilers-Straße 14-18 33602 Bielefeld, Niemcy, info@interrogare.de
(8) HYVE AG, Haus der Innovation, Schellingstr. 45, 80799 Munich, Niemcy, info@hyve.net
(9) Marketmind GmbH, Porzellangasse 32, 1090 Wiedeń, Austria, www.marketmind.at

1b Healthcare Professionals

Podczas rejestracji jako Healthcare Professional gromadzone będą następujące dane osobowe
(1) Nazwa firmy
(2) Zwrot
(3) Imię
(4) Nazwisko
(5) Ulica/numer domu
(6) Kod pocztowy / miasto
(7) Kraj
(8) Adres e-mail
(9) Zawód

do niżej wymienionych usługodawców:
(1) Bamed MAM Group: Gala Tower, Office 301, 197 Makarios III Avenue, 3030 Limassol, Cypr, mam.cy@mambaby.com
(2) MAM Babyartikel GmbH: Rudolf-Diesel-Straße 6-8, 27383 Scheeßel, Niemcy, info@mam-babyartikel.de
(3) Bamed AG: Sihleggstrasse 15, 8832 Wollerau, Szwajcaria, consumer@bamedag.ch
(4) MAM Hungária Kft.: 9795 Vaskeresztes, Fő u. 132, Hungary, vevoszolgalat@mambaby.com
(5) Bambino MAM AB: Box 1144, 111 81 Stockholm, Szwecja, konsumentkontakt@bambino-mam.se
(6) MAM Baby France: 45 rue du Cardinal le Moine, 75005 Paris, France, Elodie@mambaby.com
(7) MAM Baby S.A.: C/ Modolell 23 - 25, bajos 2ª, 08021 Barcelona, Spain, general@mambaby.com
(8) BAMED Baby Italia S.r.l.: Corso Vercelli 2, 20145 Milan, Włochy, servizioclienti@mambaby.com
(9) MAM Babyartikel GmbH: Lorenz-Mandl-Gasse 50, 1160 Vienna, Austria, office@mambaby.com
(10) MAM UK: Gerald House, 2B Claremont Road, Teddington TW 11 8 DG, Wielka Brytania, office@mamuk.com
(11) MAM Hellas LtD: Tsimiski 59, Thessaloniki 54623, Grecja, info.mamhellas@mambaby.com
(12) MAM USA 2700 Westchester Ave, Suite 315, Purchase NY 10577, USA, consumerserviceusa@mambaby.com
(13) MAM Baby Trading (Shanghai) Co., Ltd 17th floor, Maxdo Centre, No. 8 Xing Yi Road, Shanghai 200336, Chińska Republika Ludowa, Sales: zhien.zhang@mambaby.com, Marketing: luchen.guo@mambaby.com
(14) Bebe Saude Ltda: Rua Sampaio Viana, 75 cj 801, Paraíso – São Paulo – SP- Brazil,CEP 04.0004-000, Brazylia, contato@mambaby.com.br

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Przekazanie danych służy realizacji umowy, której stroną jest użytkownik, lub wdrożeniu środków przedumownych, a zatem stanowi podstawę prawną przetwarzania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

3. Cel przetwarzania danych
Zebrane dane są niezbędne do identyfikacji użytkownika i zapewnienia prawidłowej dostawy zamówionego towaru.

W odniesieniu do Healthcare Professionals, dane osobowe są gromadzone w celu rejestracji w MAM Healthcare Professionals pod adresem www.mambaby.com/professionals, wzięcia udziału w konkursie i/lub zwrócenia się z prośbą o materiały informacyjne.

4. Czas przechowywania
Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone.

Ma to miejsce w przypadku osób, które w trakcie procesu rejestracji wypełniają umowę lub podejmują środki przedumowne, gdy dane nie są już wymagane do wykonania umowy. Nawet po zawarciu umowy może okazać się konieczne przechowywanie danych osobowych partnera umowy w celu wypełnienia zobowiązań umownych lub prawnych.

5. Możliwość sprzeciwu i usunięcia
Jako użytkownik masz możliwość anulowania rejestracji w dowolnym momencie. Zapisane dane można w każdej chwili zmienić.

Jeżeli dane są wymagane do wykonania umowy lub do wykonania działań przedumownych, przedwczesne usunięcie danych jest możliwe tylko wtedy, gdy nie ma zobowiązań umownych lub ustawowych stanowiących inaczej.

b) Przeniesienie do usług płatniczych i procedur płatniczych

1. Zakres i cel przetwarzania danych osobowych
W przypadku wybrania opcji „Płatność za pomocą PayPal” i płatności za pomocą „Przelewu eps online” lub porównywalnych metod płatności, do przetwarzania tych metod płatności wykorzystywane są następujące dane osobowe
(1) Nazwa firmy
(2) Zwrot
(3) Imię
(4) Nazwisko
(5) Data urodzin
(6) Ulica/numer domu
(7) Kod pocztowy / miasto
(8) Kraj
(9) Adres e-mail
(10) Numer telefonu
(11) Dane bankowe dotyczące polecenia zapłaty SEPA

wraz z danymi niezbędnymi do realizacji transakcji (data zamówienia, numer faktury, kwota, termin płatności, opis zamówienia, numer artykułu) na rzecz następujących dostawców usług płatniczych w celu cesji wierzytelności:
(1) Concardis GmbH, Helfmann-Park 7, 65760 Eschborn, service@concardis.comn
(2) Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Szwecja, info@klarna.de
(3) PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luksemburg, Luksemburg, impressum@paypal.com

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Jeżeli uzyskamy zgodę osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych osobowych, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
Przy przetwarzaniu danych osobowych niezbędnych do realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dotyczy to również operacji przetwarzania, które są konieczne do przeprowadzenia środków podejmowanych przed zawarciem umowy.

3. Czas przechowywania
Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone.

Ma to miejsce w przypadku, gdy dane te nie są już potrzebne do wykonania umowy. Nawet po zawarciu umowy może okazać się konieczne przechowywanie danych osobowych partnera umowy w celu wypełnienia zobowiązań umownych lub prawnych.

4. Możliwość sprzeciwu i usunięcia
Jako użytkownik masz możliwość anulowania rejestracji w dowolnym momencie. Zapisane dane można w każdej chwili zmienić.

Jeżeli dane są wymagane do wykonania umowy lub do wykonania działań przedumownych, przedwczesne usunięcie danych jest możliwe tylko wtedy, gdy nie ma zobowiązań umownych lub ustawowych stanowiących inaczej.

Zgoda na przekazanie danych udzielona w procesie składania zamówienia w drodze zgody może być w każdej chwili odwołana, nawet bez podania przyczyn. Jesteś zobowiązany do podania nam tylko prawdziwych informacji.

c) Usługi analizy stron internetowych

1. Zakres przetwarzania danych osobowych
i. Google Analytics
Ta strona korzysta z Google Analytics, internetowej usługi analitycznej świadczonej przez Google Inc. (www.google.com). Google Analytics używa tzw. „cookies”, czyli plików tekstowych zapisywanych na Twoim komputerze, które umożliwiają analizę sposobu korzystania przez Ciebie z witryny internetowej. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania przez Ciebie z tej strony internetowej są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jeśli jednak na tej stronie internetowej zostanie aktywowana anonimizacja IP, Google wcześniej skróci adres IP użytkownika w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany do serwera Google w USA i tam skrócony. Anonimizacja IP jest aktywna na tej stronie. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google wykorzystuje te informacje do oceny korzystania przez użytkownika z tej strony, do sporządzania raportów dotyczących ruchu na stronach internetowych oraz do świadczenia operatorowi innych usług związanych z korzystaniem z tej strony internetowej i Internetu. Adres IP przesyłany przez przeglądarkę użytkownika w kontekście Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, jeżeli użytkownik wyraził na to zgodę.

Używamy tych funkcji do analizy wykorzystania strony i remarketingu. Cele te obejmują również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3. Możliwość sprzeciwu i usunięcia
Poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania Twojej przeglądarki możesz zablokować instalację plików cookies jak i zapis cookies, jednak wówczas nie będziesz mieć możliwości korzystania z wszystkich funkcji niniejszej witryny internetowej.

Użytkownik może również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez niego z tej strony internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Alternatywnie do wtyczki przeglądarki możesz kliknąć na ten link <a href="javascript:gaOptout()"> ustaw cookie opt-out</a>, aby zapobiec przyszłym zbiorom danych przez Google Analytics na tej stronie. Plik cookie opt-out jest zapisywany na Twoim urządzeniu mobilnym. W przypadku usunięcia plików cookie należy ponownie kliknąć łącze.

d) Usługi reklamowe i marketingowe

1. Zakres i cel przetwarzania danych osobowych
i. Google AdWords Conversion Tracking
Nasza witryna korzysta z usługi Google Conversion Tracking. Jeśli dotarłeś do naszej strony internetowej za pośrednictwem ogłoszenia Google, Google Adwords zapisuje plik cookie na Twoim komputerze. Plik cookie monitorowania konwersji jest zapisywany, gdy użytkownik kliknie na reklamę obsługiwaną przez Google. Te pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji. Jeśli użytkownik odwiedza pewne strony naszej witryny, a plik cookie jeszcze nie wygasł, my i Google możemy zobaczyć, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę. Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być zatem śledzone na stronach internetowych klientów AdWords. Informacje zbierane za pomocą plików cookie konwersji służą do generowania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci widzą całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli na reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem do śledzenia konwersji. Nie otrzymasz jednak żadnych informacji, które identyfikują użytkowników.

Jeśli nie chcesz uczestniczyć w śledzeniu, możesz odmówić ustawienia wymaganego w tym celu pliku cookie - na przykład poprzez ustawienia przeglądarki, które generalnie dezaktywują automatyczne ustawianie plików cookie, lub ustawić przeglądarkę tak, aby pliki cookie z domeny „googleadservices.com” były blokowane.

Należy pamiętać, że nie wolno usuwać plików cookie opt-out, o ile nie życzysz sobie, aby dane pomiarowe były zapisywane. Jeśli usunięto wszystkie swoje pliki cookie w Twojej przeglądarce, musisz ponownie ustawić odpowiedni plik cookie opt-out.

ii. Google AdWords Remarketing
Ta strona wykorzystuje technologię remarketingu i funkcję „podobnej grupy docelowej” Google Inc. Dzięki tej technologii, użytkownicy, którzy odwiedzają naszą stronę internetową, są później adresowani przez naszą reklamę online na stronach Google Partner Network. Odbywa się to za pomocą plików cookie, tj. małych plików tekstowych, które Google i zewnętrzni dostawcy przechowują lokalnie w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej. Ponadto stosowany jest remarketing obejmujący różne urządzenia. Oznacza to, że użytkownicy, którzy uzyskują dostęp do naszej strony internetowej za pomocą jednego urządzenia, mogą być również adresowani za pomocą naszej reklamy online na innych urządzeniach.

Jeśli jednak nie chcesz korzystać z funkcji marketingu Google, zawsze możesz ją wyłączyć, wprowadzając odpowiednie ustawienia na stronie https://www.google.com/settings/ads. Alternatywnie, można wyłączyć stosowanie plików cookie w reklamie opartej na zainteresowaniach poprzez Inicjatywę Sieci Reklamowych, postępując zgodnie z instrukcjami pod adresem https://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

Należy pamiętać, że w przypadku wyłączenia plików cookie, użytkownik będzie nadal otrzymywać reklamy, które są mniej dostosowane do jego zainteresowań/zachowań surfingowych.

iii. Facebook Conversion Tracking Pixel
Za Twoją zgodą nasza witryna korzysta z usługi konwersji pikseli (Conversion Tracking Pixel Service) firmy Facebook, Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Dzięki temu możemy śledzić działania naszych użytkowników po przekierowaniu ich na naszą stronę klikając na reklamę na Facebooku. Umożliwia nam to śledzenie skuteczności reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynku. Zebrane dane pozostają anonimowe. Oznacza to, że nie mamy dostępu do danych osobowych poszczególnych użytkowników. Zebrane informacje są jednak przechowywane i przetwarzane przez Facebook. O tym poinformujemy Ciebie zgodnie z naszymi aktualnymi informacjami. Facebook może łączyć te dane z danymi na Twoim koncie na Facebooku i wykorzystywać je do własnych celów reklamowych, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi danych na Facebooku https://www.facebook.com/about/privacy/.

Funkcja śledzenia konwersji Facebooka umożliwia również Facebookowi i jego partnerom wyświetlanie reklam wewnątrz i na zewnątrz Facebooka. Ponadto w tym celu na komputerze użytkownika zapisywany jest plik cookie.

Kliknij tutaj, aby cofnąć swoją zgodę
https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

iv. Facebook Retargeting, Facebook Custom Audiences
Ta strona korzysta z funkcji Retargeting "Custom Audiences" (Niestandardowi odbiorcy) portalu społecznościowego Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Podczas odwiedzania naszych stron, znaczniki funkcji Retargeting ustanawiają bezpośrednie połączenie między przeglądarką a serwerem Facebooka. Facebook otrzymuje informacje o tym, że z Twojego adresu IP odwiedzono naszą stronę. Dzięki temu Facebook może powiązać wizytę na naszych stronach z Twoim kontem użytkownika. Uzyskane w ten sposób informacje możemy wykorzystać do wyświetlania reklam na Facebooku. Pragniemy podkreślić, że jako dostawca stron nie posiadamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez Facebook. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności Facebooka pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy/.

Kliknij tutaj, aby cofnąć swoją zgodę
https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, jeżeli użytkownik wyraził na to zgodę.
Wykorzystujemy te funkcje do analizy wykorzystania strony internetowej oraz do działań reklamowych, które są niezbędne m.in. do finansowania strony internetowej. Cele te obejmują również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

IX. Prawa osoby, której dotyczą dane

Jeśli Twoje dane osobowe są przetwarzane, to w rozumieniu RODO jesteś osobą, której dotyczą dane i masz następujące prawa wobec administratora:

1. Prawo do informacji
Możesz poprosić administratora o potwierdzenie, czy Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane.

Jeśli takie przetwarzanie miało miejsce, możesz poprosić administratora o udzielenie następujących informacji:
(1) cele, dla których dane osobowe są przetwarzane;
(2) kategorie przetwarzanych danych osobowych;
(3) odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe dotyczące Ciebie zostały ujawnione lub są nadal ujawniane;
(4) planowany czas przechowywania danych osobowych lub, jeżeli szczegółowe informacje na ten temat nie są możliwe, kryteria określania okresu przechowywania;
(5) istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych, które Ciebie dotyczą, prawa do ograniczenia przetwarzania danych przez administratora danych lub prawa do sprzeciwienia się takiemu przetwarzaniu;
(6) istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego;
(7) wszelkie dostępne informacje na temat pochodzenia danych, jeżeli dane osobowe nie zostały przekazane przez podmiot danych;
(8) istnienie zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, w tym profilowania zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz - przynajmniej w tych przypadkach - istotnych informacji na temat logiki oraz zakresu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Masz prawo zażądać informacji, czy dotyczące Ciebie dane osobowe są przekazywane do kraju trzeciego, czy też do organizacji międzynarodowej. W tym kontekście można zażądać informacji o odpowiednich gwarancjach zgodnie z art. 46 RODO w związku z transferem danych.

2. Prawo do sprostowania
Masz prawo do sprostowania i/lub uzupełnienia danych osobowych w stosunku do administratora danych w przypadku, gdy przetwarzane dane osobowe dotyczące Ciebie są nieprawidłowe lub niekompletne. Administrator niezwłocznie dokonuje sprostowania.

3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Na poniższych warunkach możesz wystąpić z wnioskiem o ograniczenie przetwarzania danych osobowych, które dotyczą Ciebie:
(1) jeżeli kwestionujesz dokładność danych osobowych, które Ciebie dotyczą, przez okres umożliwiający administratorowi sprawdzenie dokładności danych osobowych;
(2) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a odmawiasz usunięcia danych osobowych, a zamiast tego wnioskujesz o ograniczenie wykorzystywania danych osobowych;
(3) administrator danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów ich przetwarzania, ale do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, lub
(4) jeżeli wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 ust. 1 RODO i nie ustalono jeszcze, czy uzasadniony interes administratora nie przeważa nad Twoim interesem.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych, które Ciebie dotyczą, zostało ograniczone, dane te mogą być przetwarzane - poza tym, że są przechowywane - wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony praw lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub też ze względu na ważny interes publiczny Unii lub państwa członkowskiego.

Jeśli ograniczenie przetwarzania danych zostało ograniczone zgodnie z powyższymi warunkami, administrator poinformuje o tym użytkownika przed zniesieniem ograniczenia.

4. Prawo do usunięcia

a) Obowiązek usunięcia
Możesz zwrócić się do administratora danych o niezwłoczne usunięcie Twoich danych osobowych, a administrator jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia tych danych, jeżeli zachodzi jedna z poniższych przyczyn:
(1) Dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone lub w inny sposób przetworzone.
(2) Cofniesz swoją zgodę, na której opierało się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A lub art. 9 ust. 2 lit. A RODO i nie istnieje żadna inna podstawa prawna przetwarzania.
(3) Wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 ust. 1 RODO i nie istnieją nadrzędne uzasadnione powody przetwarzania danych lub wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 21 ust. 2 RODO.
(4) Dane osobowe, które Ciebie dotyczą, zostały przetworzone niezgodnie z prawem.
(5) Usunięcie danych osobowych dotyczących Ciebie jest konieczne w celu wypełnienia zobowiązania prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państw członkowskich, którym podlega administrator danych.
(6) Twoje dane osobowe zostały zgromadzone w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego oferowanymi zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.

b) Informowanie osób trzecich
Jeżeli administrator danych podał dane osobowe dotyczące Ciebie do publicznej wiadomości i jest zobowiązany do ich usunięcia zgodnie z art. 17 ust. 1 RODO, podejmuje odpowiednie środki, w tym środki techniczne, biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszty wdrożenia, w celu poinformowania przetwarzających dane osobowe, że Ty jako osoba, której dane dotyczą, złożyłeś(aś) wniosek o usunięcie wszystkich linków do tych danych osobowych lub kopii lub replik tych danych osobowych.

c) Wyjątki
Prawo do usunięcia nie istnieje, o ile przetwarzanie danych jest konieczne
(1) korzystania z wolności wypowiedzi i informacji;
(2) w celu wykonania zobowiązania prawnego wymaganego do przetwarzania na mocy prawa Unii lub państw członkowskich, któremu podlega administrator danych, lub w celu wykonania zadania leżącego w interesie publicznym lub w wykonaniu władzy publicznej powierzonej administratorowi danych;
(3) ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h i i oraz art. 9 ust. 3 RODO;
(4) do celów archiwizacji w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, w zakresie, w jakim prawo, o którym mowa w lit. a), może uniemożliwić lub poważnie utrudnić osiągnięcie celów takiego przetwarzania, lub
(5) dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

5. Prawo do informacji
Jeżeli skorzystałeś(aś) z prawa do żądania od administratora poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, jest on zobowiązany poinformować wszystkich odbiorców, którym udostępnił Twoje dane osobowe, o poprawieniu lub usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania, chyba że jest to niemożliwe lub wymaga nieproporcjonalnego wysiłku.
Masz prawo do informacji o takich odbiorcach.

6. Prawo do przenoszenia danych
Masz prawo do otrzymania dotyczących Twoich danych osobowych przekazanych administratorowi, w uporządkowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Ponadto, masz prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi, bez utrudnień ze strony administratora, któremu dane osobowe zostały przekazane, pod warunkiem, że
(1) przetwarzanie odbywa się za zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO lub umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz
(2) przetwarzanie odbywa się przy użyciu metod zautomatyzowanych.

Korzystając z tego prawa, masz również prawo żądać, aby dotyczące Ciebie dane osobowe były przekazywane bezpośrednio od jednego administratora danych do drugiego, o ile jest to technicznie wykonalne. Nie może to mieć wpływu na wolności i prawa innych osób.

Prawo do możliwości przekazania nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych niezbędnego do wykonania zadania w interesie publicznym lub do wykonywania władzy publicznej powierzonego administratorowi danych.

7. Prawo sprzeciwu
Masz prawo w każdej chwili, z powodów wynikających z Twojej szczególnej sytuacji, sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które Ciebie dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO; dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów.

Administrator danych nie przetwarza już Twoich danych osobowych, chyba że jest w stanie udowodnić, że istnieją ważne powody zasługujące na ochronę w związku z przetwarzaniem, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, egzekwowaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Jeżeli dotyczące Ciebie dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, masz prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących Ciebie danych osobowych do celów takiej reklamy; dotyczy to również profilowania, o ile jest to związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jeśli sprzeciwisz się przetwarzaniu danych do celów marketingu bezpośredniego, dotyczące Ciebie dane osobowe nie będą już przetwarzane do tych celów.

Niezależnie od przepisów dyrektywy 2002/58/WE masz możliwość skorzystania z prawa sprzeciwu w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne.

8. Prawo do odwołania oświadczenia o wyrażeniu zgody na ochronę danych
Masz prawo do odwołania w każdej chwili oświadczenia o wyrażeniu zgody na ochronę danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania prowadzonego na jej podstawie do czasu cofnięcia.

9. Automatyczne podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie
Masz prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych - w tym profilowaniu - która ma skutek prawny przeciwko Tobie lub znacząco wpływa na Twoją sytuację w podobny sposób.

Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli decyzja
(1) jest konieczne do zawarcia lub wykonania umowy między Tobą a administratorem,
(2) ustawodawstwo Unii lub państw członkowskich, któremu podlega administrator, jest dopuszczalne, a także zawiera odpowiednie środki służące ochronie praw, wolności i uzasadnionych interesów tej osoby; lub
(3) za wyraźną zgodą.

Jednakże decyzje te nie mogą opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO, chyba że zastosowanie ma art. 9 ust. 2 lit. a lub g RODO i podjęto odpowiednie środki w celu ochrony Twoich praw i wolności oraz Twoich uzasadnionych interesów.

W przypadkach, o których mowa w ust. (1) i (3), administrator podejmuje racjonalne środki w celu ochrony swoich praw, wolności i uzasadnionych interesów, w tym co najmniej prawa do uzyskania interwencji danej osoby przez administratora, do zajęcia stanowiska i do zaskarżenia decyzji.

10. Prawo do odwołania się do organu nadzorczego
Bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków ochrony prawnej, przysługuje Ci prawo do odwołania się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym przebywasz, pracujesz lub jesteś podejrzany(a) o naruszenie prawa, jeżeli uważasz, że przetwarzanie dotyczących Ciebie danych osobowych jest sprzeczne z RODO.

Organ nadzorczy, do którego złożono skargę, informuje skarżącego o statusie i skutkach skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowych środków odwoławczych na mocy art. 78 RODO.

  Ładuję...