Ogólne zasady i warunki

Poniżej przedstawiono ogólne zasady i warunki

MAM-HUNGÁRIA Kft.
H-9795 Vaskeresztes, Fő u. 132., Węgry
Nr rejestracyjny: 18 09 000507

Kontakt za pośrednictwem strony internetowej: www.mambaby.com/contact

(Dostawca), którego będą dotyczyć wszystkie umowy sprzedaży zawarte za pośrednictwem sklepu internetowego www.mambaby.com pomiędzy dostawcą a klientami opisanymi w § 2 niniejszych ogólnych zasad i warunków.

Dostawca usług hostingowych:
Nazwa firmy: Internex GmbH
Siedziba: Lagerstraße 15, 3950 Gmünd, Austria
Nr rejestracyjny: ATU 65604535

§ 1 Obszar zastosowań, terminologia

(1) Poniższe zasady i warunki odnoszą się wyłącznie do każdej transakcji realizowanej między dostawcą a klientem, w wersji obowiązującej w momencie zawarcia umowy. Pozostałe zasady i warunki stosowane przez klienta nie będą akceptowane, chyba że dostawca w sposób niebudzący wątpliwości wyrazi na to pisemną zgodę.

(2) Klient jest konsumentem pod warunkiem, że celu zamówionych dostaw i świadczeń nie można powiązać z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub działalnością niezależnego podmiotu. Każda osoba fizyczna, prawna lub spółka nieposiadająca osobowości prawnej jest przedsiębiorstwem, o ile prowadzi działalność handlową lub niezależną.

§ 2 Zawarcie umowy

(1) Każdy klient ma możliwość dokonania wyboru spośród różnych produktów, w szczególności smoczków i innych produktów dla niemowląt, które można wybierać za pośrednictwem ikony koszyka. Wszystkie wybrane towary znajdą się w wirtualnym koszyku. Korzystając z ikony w celu złożenia zamówienia, klient składa tym samym wiążącą ofertę zakupu produktów znajdujących się w koszyku. Przed kliknięciem ikony w celu złożenia zamówienia klient ma możliwość przeglądania i zmiany zawartości koszyka. Przed złożeniem wiążącej oferty zakupu klient zostanie poproszony o akceptację zasad i warunków. Tym samym klient akceptuje wszelkie postanowienia „zasad i warunków” w wersji obowiązującej w dniu złożenia wiążącej oferty zakupu i akceptuje aktualną cenę towaru podaną na stronie www.mambaby.com jako cenę zakupu. Zamawiając produkty spersonalizowane, klient potwierdza i zgadza się, że nie prześle „niewłaściwego” tekstu przeznaczonego do nadruku na spersonalizowanych produktach. Określenie „niewłaściwy” obejmuje wszelkie teksty o charakterze obraźliwym, oszczerczym, obelżywym, pornograficznym, seksualnym lub niedozwolone bądź dyskryminujące, a także teksty naruszające prawa osób trzecich.

(2) Następnie dostawca automatycznie wyśle klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzenie odbioru, w którym będzie wyszczególnione zamówienie, możliwe do wydrukowania po kliknięciu ikony Drukuj. Potwierdzenie odbioru dokumentuje fakt odbioru oferty kupna i potwierdzenie (przyjęcie) jej przez dostawcę oraz zawarcie umowy.

§ 3 Dostawa, dostępność towarów

(1) Jeśli któryś z zamówionych towarów jest chwilowo niedostępny, dostawca bezzwłocznie powiadomi o tym klienta w potwierdzeniu zamówienia. Jeżeli opóźnienie dostawy ma trwać dłużej niż dwa tygodnie, klient może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy. W takiej sytuacji dostawcy również przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, a dostawca automatycznie zwróci klientowi wszelkie dokonane przez niego płatności.

(2) Podany czas dostawy dotyczy wszystkich standardowych produktów oferowanych w Sklepie internetowym (z wyłączeniem produktów MAM Individual). Produkty MAM Individual są wytwarzane na zamówienie, zatem czas dostawy może być inny. Dostawca dostarczy te produkty klientowi w ciągu 8 tygodni od zaakceptowania umowy.

(3) Minimalna wartość zamówienia wynosi 19 EUR (z wyłączeniem zamówień złożonych przez zarejestrowanych członków klubu MAM oraz zamówień złożonych w sklepie internetowym MAM przez pracowników ochrony zdrowia), natomiast maksymalna wartość zamówienia w przypadku tego sklepu internetowego wynosi 500 EUR.

§ 4 Ceny i opłaty za wysyłkę

(1) Wszystkie ceny podane na stronie internetowej dostawcy uwzględniają koszt opakowania i należny podatek od sprzedaży.

(2) Stosowne koszty wysyłki zostaną ujęte w formularzu zamówienia. Koszty te leżą po stronie klienta. W przypadku wysyłki poza Europę wszystkie koszty importu i eksportu, takie jak cło oraz inne opłaty i podatki, muszą zostać naliczone przez dostawcę.

(3) Wszystkie towary są wysyłane pocztą. Adres dostawy jest akceptowany tylko wówczas, gdy kraj dostawy widnieje na liście internetowej dostawcy.

(4) Miejsce realizacji zamówień: MAM-HUNGÁRIA Kft., H-9795 Vaskeresztes, Fő u. 132., Węgry

§ 5 Metoda płatności

(1) Oferujemy następujące metody płatności:

  • Karta kredytowa
  • PayPal
  • Natychmiastowy przelew bankowy (tylko Niemcy, Austria, Włochy, Holandia i Belgia)

(2) Akceptujemy następujące karty kredytowe: Visa, MasterCard i American Express. Opłaty bankowe leżą po stronie klienta. Aby zapobiec nieupoważnionemu dostępowi do danych użytkownika przez osoby trzecie, wykorzystujemy najnowocześniejsze technologie szyfrowania, jak np. Secure Socket Layer (SSL). SSL to standardowy protokół zatwierdzony do stosowania w Internecie, który stanowi gwarancję bezpiecznej wymiany danych. W procesie tym wszystkie dane zamówienia, w tym dane karty kredytowej, są przetwarzane w sposób szyfrowany i zabezpieczony.

§ 6 Zastrzeżenie praw własności

Do momentu otrzymania pełnej zapłaty dostarczane towary pozostają w całości własnością dostawcy.

§ 7 Gwarancja i wady materiałowe

(1) Gwarancja
Korzystanie przez klientów z prawa do gwarancji
W razie wadliwej realizacji warunków umowy przez dostawcę klient ma prawo dochodzić od niego odszkodowania na mocy przepisów węgierskiego kodeksu cywilnego.

Prawa przysługujące klientowi w ramach roszczenia gwarancyjnego
Klient może, zależnie od uznania, zgłaszać następujące roszczenia: Klient może żądać naprawy lub wymiany, chyba że wybrane przez niego roszczenie jest niemożliwe do zaspokojenia lub jego zaspokojenie wiązałoby się z nieproporcjonalnymi dodatkowymi kosztami ponoszonymi przez dostawcę w porównaniu z innymi roszczeniami. Jeżeli klient nie zażądał lub nie mógł zażądać naprawy lub wymiany, może żądać proporcjonalnego obniżenia ceny lub zlecić naprawę lub wymianę wadliwego towaru lub elementu towaru lub, w ostateczności, może odstąpić od umowy. Klient egzekwujący przysługujące mu prawa, które wynikają z gwarancji dorozumianej, nie może naprawić wadliwego produktu lub elementu samodzielnie ani zlecić takiej naprawy innej osobie na koszt firmy. Klient może zamienić jedno prawo gwarancyjne na drugie, jednak poniesie koszt zmiany, chyba że było to uzasadnione lub dostawca był przyczyną takiej zmiany.

Termin zgłaszania roszczeń z tytułu gwarancji
Klient po wykryciu wady musi powiadomić o niej dostawcę, jednak nie później niż dwa miesiące po wykryciu wady. Klient powinien jednak pamiętać, że nie może dochodzić roszczeń z tytułu wad po upływie dwuletniego okresu przedawnienia liczonego od daty realizacji warunków umowy.

Przeciwko komu klient może wysunąć roszczenie?
Klient może żądać zaspokojenia roszczeń od dostawcy.

Pozostałe warunki egzekwowania praw klienta
W ciągu roku od daty dostawy towaru klient może dochodzić swoich praw wynikających z gwarancji, o ile może udowodnić, że iż nabyty produkt lub usługa zostały dostarczone przez dostawcę. Jednak po upływie roku od daty realizacji umowy ciężar udowodnienia, że wykryta przez klienta wada istniała w momencie realizacji umowy, spoczywa na kliencie.

(2) Gwarancja na produkt
Przypadki umożliwiające klientowi korzystanie z prawa do gwarancji na produkt
W przypadku wykrycia wady produktu klient może, według uznania, skorzystać z prawa przysługującego mu na mocy punktu (1) lub zgłosić roszczenie z tytułu gwarancji na produkt.

Prawa przysługujące klientowi z tytułu roszczenia gwarancyjnego
W ramach roszczenia z tytułu gwarancji na produkt klient może jedynie żądać naprawy lub wymiany wadliwego produktu.

Wadliwość produktu
Produkt uznaje się za wadliwy, jeżeli nie spełnia wymagań w zakresie jakości obowiązujących w momencie wprowadzenia produktu na rynek lub jeśli nie ma cech opisanych przez producenta.

Termin zgłaszania roszczenia gwarancyjnego
W ciągu dwóch lat od daty wprowadzenia produktu na rynek przez producenta klient ma prawo zgłosić roszczenia z tytułu gwarancji na produkt. Po upływie tego czasu następuje utrata tego prawa.

Wobec kogo i na jakich warunkach klient może dochodzić roszczeń gwarancyjnych?
Klient może dochodzić swoich roszczeń z tytułu gwarancji tylko od producenta lub dystrybutora produktu. Na kliencie spoczywa obowiązek udowodnienia wadliwości produktu, aby możliwe było zgłoszenie roszczenia na podstawie gwarancji na produkt.

Przypadki zwolnienia producenta (dystrybutora) z obowiązku udzielenia gwarancji na produkt
Producent (dystrybutor) jest zwolniony z obowiązku udzielenia gwarancji na produkt tylko wówczas, gdy jest w stanie udowodnić fakty wymienione w § 6:168. Sekcja (3) a)-c) ustawy nr V z 2013 r. węgierskiego kodeksu cywilnego. Należy mieć na uwadze, że klient nie może jednocześnie zgłaszać roszczenia z tytułu gwarancji na akcesoria oraz gwarancji na produkt z powodu tej samej wady. Jeśli jednak roszczenie gwarancyjne klienta dotyczące produktu zostanie uwzględnione, klient może dochodzić od producenta zaspokojenia swojego roszczenia gwarancyjnego w odniesieniu do akcesoriów wymienionego produktu lub naprawionej części.

(3) Rękojmia
W przypadku wadliwego działania produktu dostawca ma obowiązek udzielić rękojmi z tytułu wady w przypadku produktów określonych w załączniku 1 do dekretu rządowego 151/2003 (IX. 22) w sprawie obowiązkowej gwarancji na niektóre dobra konsumpcyjne trwałego użytku.
Prawa klienta wynikające z rękojmi i terminów są regulowane dekretem 19/2014 (IV. 29) NGM w sprawie zasad proceduralnych dotyczących rozpatrywania roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji na towary sprzedawane w oparciu o umowę zawartą między klientem a przedsiębiorstwem.

Zwolnienie dostawcy z jego zobowiązań z tytułu gwarancji
Dostawca jest zwolniony ze swoich zobowiązań z tytułu gwarancji tylko wówczas, gdy jest w stanie udowodnić, że przyczyna wady powstała po realizacji umowy.

Należy mieć na uwadze, że klient nie może jednocześnie zgłaszać roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji dotyczących tej samej wady, w przeciwnym razie klientowi będą przysługiwać prawa z tytułu rękojmi niezależnie od praw określonych w punktach (1) i (2).

§ 9 Informacje o przetwarzaniu danych

(1) Dostawca zbiera od klientów dane, które są konieczne do realizacji umowy. Dostawca przestrzega zasad określonych w rozporządzeniu RODO (ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.) i ustawy CXII z 2011 r. o prawie do samostanowienia i wolności informacji. Bez zgody klienta dostawca będzie prosić o dane klienta, wykorzystywać je lub przetwarzać tylko w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji umowy i sporządzenia rachunku za teleusługi.

(2) Bez zgody klienta dostawca nie będzie wykorzystywać danych klienta w celach komercyjnych, do badania opinii publicznej lub badań rynku.

(3) Klientowi przysługuje prawo do wglądu, zmiany lub usunięcia swoich danych za pomocą ikony „Zmień profil MAM Club” w swoim profilu w dowolnym momencie. Więcej informacji na temat gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania danych oraz zgody klienta na te czynności podano na stronie internetowej dostawcy w formie do druku (dostęp po kliknięciu ikony „Prywatność danych”).

§ 10 Zasady rozpatrywania skarg

(1) Dostawca dąży do realizacji wszystkich zamówień w sposób w pełni satysfakcjonujący klienta i z zapewnieniem zadowalającej jakości. W przypadku jakichkolwiek skarg dotyczących umowy lub jej realizacji klient może złożyć skargę telefonicznie, pocztą elektroniczną lub tradycyjną. 

(2) Dostawca niezwłocznie przeanalizuje skargę i w razie potrzeby podejmie działania naprawcze. Jeśli klient nie zgadza się z wynikiem procedury rozpatrywania skarg lub jeżeli bezzwłoczne rozpatrzenie skargi jest niemożliwe, dostawca niezwłocznie sporządzi protokół dotyczący skargi i przedstawi swoje stanowisko w tej sprawie, a ponadto przekaże klientowi kopię protokołu. 

(3) Dostawca odpowie pisemnie na skargę lub reklamację w ciągu 30 dni. Zostaną podane powody odrzucenia skargi lub reklamacji. Dostawca będzie przechowywać protokół z postępowania reklamacyjnego lub rozpatrywania skargi oraz kopię odpowiedzi przez 3 lata i na żądanie organów nadzorczych przedstawi je ich przedstawicielom.

(4) Klient jest informowany, że jeżeli jego skarga lub reklamacja zostaną odrzucone, ma możliwość złożenia skargi do organu władzy publicznej bądź organu rozjemczego, jak opisano poniżej:

(5) Klient może złożyć skargę do organu ochrony konsumentów:

Zgodnie z art. 45/A (1) – (3) ustawy o ochronie konsumentów i zgodnie z dekretem rządowym nr 387/2016 (2 grudnia 2016 r.) w sprawie wyznaczenia organu ochrony konsumentów, urząd państwowy działa jako ogólny organ ochrony konsumentów:
https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek

(6) W przypadku skargi klient ma możliwość skontaktowania się z organem rozjemczym, którego dane kontaktowe podano na stronie:
https://bekeltet.bkik.hu

(7) Strona internetowego forum rozstrzygania sporów Komisji Europejskiej jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr

§11 Postanowienia końcowe

(1) Wszystkie umowy zawarte między dostawcą a klientem opierają się na prawie węgierskim z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach dotyczących sprzedaży zagranicznej.

(2) Jeżeli jakakolwiek część umowy stanie się nieważna, pozostałe części umowy są wiążące.

(3) Postanowienia niniejszych OZW obowiązują od 01.09.2023.

(4) Umowy mogą być zawierane wyłącznie w języku angielskim/polskim. Umowa, która ma zostać zawarta, nie stanowi umowy pisemnej; dostawca nie rejestruje umów. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych OZW; wprowadzone zmiany będą publikowane na stronie internetowej. W sprawach nieuregulowanych przez niniejsze OZW pierwszeństwo mają przepisy prawa węgierskiego.