Warunki korzystania

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (OWH) firmy MAM-Hungária Kft., MAM Baby AG Magyarországi Fióktelepe, H-9795 Vaskeresztes Fő u. 132, Hungária (dalej zwanej „Oferentem”) obowiązują w ramach umów kupna zawartych za pośrednictwem platformy www.mambaby.com między Oferentem, a wymienionymi w § 2 umowy klientami (dalej zwanymi „Klientem”).

§ 1 Zakres obowiązywania, definicja pojęć

(1) W kontaktach handlowych między Oferentem a Klientem zastosowanie mają wyłącznie niżej wymienione Ogólne Warunki Handlowe w wersji obowiązującej w momencie złożenia zamówienia. Nie uznaje się rozbieżnych z nimi warunków Zamawiającego, chyba że Oferent wyraził jednoznaczną zgodę na ich zastosowanie.

(2) Klient jest konsumentem, jeżeli cel zamówionych przez niego dostaw i usług nie może być zaliczony do jego działalności zarobkowej lub samodzielnej działalności gospodarczej. Natomiast przedsiębiorcą jest każda osoba fizyczna lub prawna lub posiadająca zdolność prawną, która zawierając umowę działa w ramach wykonywania swojej działalności zarobkowej lub samodzielnej działalności gospodarczej.

§ 2 Zawarcie umowy

(1)Klient może wybierać z asortymentu Oferenta produkty, a w szczególności smoczki i inne artykuły dziecięce i poprzez przycisk „Dodaj do koszyka” zbierać je w tak zwanym koszyku. Poprzez przycisk „Wyślij zamówienie” składa on wiążący wniosek na zakup znajdujących się w koszyku towarów. Przed wysłaniem zamówienia Klient może w każdej chwili zmieniać i przeglądać dane. Wniosek może być jednak złożony i przekazany tylko wówczas, gdy Klient poprzez kliknięcie przycisku „Zaakceptuj OWH i porozumienie o ochronie danych” akceptuje niniejsze warunki umowy i przez to uwzględnia je w swoim wniosku. Wraz ze złożeniem wniosku Klient deklaruje i gwarantuje, że nie dostarczy żadnej „niestosownej” treści do spersonalizowanego nadruku na produktach. „Niestosowny” oznacza tu w szczególności nieprzyjazny, oszczerczy, obraźliwy, pornograficzny, o jednoznacznym podtekście seksualnym lub gorszący, dyskryminujący bądź zniesławiający.

(2) Oferent wysyła następnie klientowi drogą mailową automatyczne potwierdzenie otrzymania zamówienia, z podanym jeszcze raz zamówieniem Klienta, które Klient może wydrukować korzystając z funkcji „Drukuj”. Potwierdzenie otrzymania zamówienia stanowi udokumentowanie wpłynięcia zamówienia Klienta do Oferenta i oznacza przyjęcie wniosku.

§ 3 Dostawa, dostępność towarów

(1) Jeżeli produkt określony przez Klienta w zamówieniu będzie tylko chwilowo niedostępny, Oferent niezwłocznie poinformuje o tym Klienta w potwierdzeniu zamówienia. Przy opóźnieniu dostawy powyżej dwóch tygodni Klient ma prawo odstąpić od umowy. Ponadto w tym przypadku również Oferentowi przysługuje prawo bycia zwolnionym z umowy. W tej sytuacji niezwłocznie zwróci on Klientowi ewentualnie dokonane przez niego płatności.

(2) Dla wszystkich oferowanych w sklepie internetowym produktów standardowych (z wyjątkiem produktów MAM Individual) obowiązują podane przy produkcie terminy dostaw. W przypadku produktów MAM Individual chodzi o wykonania niestandardowe, ze względu na co mogą w tym przypadku mieć zastosowanie odmienne terminy dostaw. Oferujący wyśle je w każdym razie do klienta w ciągu 8 tygodni od przyjęcia zamówienia.

(3) Minimalna wartość zamówienia wynosi 19 euro (nie dotyczy zarejestrowanych członków MAM Club), maksymalna wartość zamówienia w tym sklepie internetowym wynosi 500 euro.

(4) Wysyłka towaru odbywa się za pośrednictwem przesyłki pocztowej. Adres dostawy będzie zaakceptowany tylko wówczas, gdy kraj odbioru znajduje się na sporządzonej przez Oferenta i zamieszczonej w Internecie liście. Ryzyko i skutki zdarzeń losowych przechodzą na Klienta w momencie przekazania towaru spedytorowi (poczcie, firmie kurierskiej, firmie spedycyjnej, przewoźnikowi itp.).

(5) W przypadku doręczenia uszkodzonej paczki szkodę można zgłosić dostawcy.

§ 4 Ceny i koszty wysyłki

(1) Do wszystkich cen podanych na stronie internetowej Oferenta należy doliczyć koszty opakowania i obowiązujący ustawowy podatek VAT.

(2) Odpowiednie koszty przesyłki są podane Klientowi w formularzu zamówienia i ponosi je Klient.

(3) Wydatki importowe lub eksportowe związane z wysyłką poza teren UE, takie jak np. cło, opłaty i podatki zawsze pokrywa Klient.

(4) Miejscem wykonania zobowiązania jest Vaskeresztes.

§ 5 Warunki płatności

(1) Oferowane są następujące rodzaje płatności:
- karta kredytowa
- PayPal
- przelew natychmiastowy (tylko w Niemczech, Austrii, we Włoszech, w Holandii i Belgii)

(2) Akceptowane są następujące karty kredytowe:Visa, MasterCard, American Express. Opłaty bankowe ponosi Klient. Aby zapobiec dostępowi osób trzecich do Państwa danych, stosowane są najnowocześniejsze techniki szyfrowania, jak np. Secure Socket Layer (SSL). Protokół SSL jest respektowanym w Internecie standardowym protokołem gwarantującym bezpieczną wymianę danych. Wszystkie dane zamówienia, w tym także dane Państwa karty kredytowej, są przesyłane wyłącznie w postaci zaszyfrowanej.

§ 6 Zastrzeżenie własności

Do momentu dokonania pełnej zapłaty dostarczane towary pozostają własnością Oferenta.

§ 7 Rękojmia na wady fizyczne, gwarancja

(1) Oferent odpowiada za wady fizyczne zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności §§ 434 ff BGB (niem. Kodeksu Cywilnego). W stosunku do przedsiębiorców obowiązek rękojmi na dostarczone przez Oferenta przedmioty wynosi 12 miesięcy.

(2) Gwarancja obejmuje dostarczone przez Oferenta towary tylko wówczas, gdy zostało to wyraźnie zaznaczone w potwierdzeniu zamówienia na dany artykuł.

§ 8 Odpowiedzialność cywilna

(1) Roszczenia odszkodowawcze Klienta są wykluczone. Wyjątek stanowią roszczenia odszkodowawcze Klienta wynikające z narażenia na utratę życia, uszkodzenia ciała i pogorszenia stanu zdrowia lub naruszenia istotnych zobowiązań umownych (obowiązków zasadniczych) oraz odpowiedzialność cywilna za inne szkody będące następstwem umyślnego działania bądź rażącego zaniedbania Oferenta, jego pełnomocników lub przedstawicieli. Istotne zobowiązania umowne to takie, których realizacja jest niezbędna dla osiągnięcia celu umowy.

(2) W razie naruszenia istotnych zobowiązań umownych Oferent odpowiada tylko za właściwą dla umowy, przewidywalną szkodę, jeżeli została ona spowodowana przez zaniedbanie, chyba że dotyczy to roszczeń odszkodowawczych Klienta wynikających z narażenia na utratę życia, uszkodzenia ciała i pogorszenia stanu zdrowia.

(3) Ograniczenia ustępu 1 i 2 dotyczą także prawnych pełnomocników i przedstawicieli Oferenta, jeżeli roszczenia są wysuwane bezpośrednio wobec nich.

(4) Przepisy ustawy o odpowiedzialności za produkt zachowują ważność.

§ 9 Pouczenie o odstąpieniu od umowy

(1) Prawo do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo w ciągu czternastu dni odstąpić od niniejszej umowy bez podawania przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia w którym Państwo lub jedna ze wskazanych przez Państwa osób trzecich, nie będąca przewoźnikiem, objęła w posiadanie ostatni towar.

Aby skorzystać z przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo powiadomić nas

MAM-Hungária Kft.
MAM Baby AG Magyarországi Fióktelepe
H-9795 Vaskeresztes Fő u. 132
Hungária

poprzez jednoznaczne oświadczenie (np. w formie przesłanego pocztą listu, mailowo na wyżej podany adres mailowy lub telefonicznie)
o swojej decyzji odstąpienia od umowy. Mogą Państwo przy tym skorzystać z załączonego Formularza odstąpienia od umowy, co jednak nie jest obowiązkowe. Aby zachować prawo do odstąpienia od umowy wystarczy, że przed upływem terminu odstąpienia od umowy prześlą nam Państwo informację o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy.


(2) Skutki odstąpienia od umowy

Jeżeli odstąpią Państwo od niniejszej umowy, jesteśmy zobowiązani niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym wpłynęło do nas zawiadomienie o odstąpieniu przez Państwa od umowy, zwrócić Państwu wszystkie płatności, jakie od Państwa otrzymaliśmy, łącznie z kosztami dostawy. Dokonując tego zwrotu skorzystamy z takiego samego środka płatniczego, jakiego użyli Państwo przy pierwotnej transakcji, o ile nie zostały z Państwem dokonane jednoznacznie inne ustalenia. W żadnym wypadku nie zostaną Państwu naliczone opłaty z powodu tego zwrotu. Możemy wstrzymać zwrot płatności do momentu otrzymania danych towarów lub otrzymania od Państwa dowodu odesłania tych towarów, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Towary należy nam odesłać lub przekazać niezwłocznie, a w każdym razie najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin ten jest dotrzymany, jeżeli prześlą nam Państwo towary przed upływem czternastu dni.

Przedmioty nadające się do wysłania w paczce należy odesłać na nasze ryzyko. Muszą Państwo opłacić koszty przesyłki zwrotnej jeżeli dostarczony towar odpowiada zamówionemu i gdy koszt odsyłanych przedmiotów nie przekracza kwoty 40 euro, zaś przy wyższej cenie przedmiotu, jeśli w momencie odstąpienia od umowy nie uiścili jeszcze Państwo pełnej kwoty lub określonej umową raty płatności. W innych przypadkach przesyłka zwrotna jest dla Państwa bezpłatna. Przedmioty nienadające się do wysłania w paczce będą od Państwa odebrane na nasz koszt.

Muszą Państwo pokryć ewentualną utratę wartości towarów tylko wówczas, gdy ten spadek wartości wynika z takiego obchodzenia się z tymi towarami, które nie było konieczne w celu sprawdzenia ich cech, właściwości i sposobu działania.

(3) Wykluczenie prawa do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy nie obowiązuje dla dostaw towarów zamkniętych fabrycznie, niepodlegających zwrotowi ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeśli ich opakowania zostały otwarte po dostarczeniu.

Prawo do odstąpienia od umowy nie obowiązuje w przypadku dostawy towarów, które zostały wykonane według specyfikacji partnera umowy (produkcja indywidualna lub na zamówienie). Za produkty wykonane na zamówienie uznaje się wszystkie produkty z serii MAM Individuell (smoczki, tasiemki do smoczków, pudełka).

§ 10 Informacje dotyczące przetwarzania danych

(1) W ramach realizacji umów Oferent gromadzi dane Klienta. Przestrzega on przy tym przepisów Federalnej ustawy o ochronie danych i Ustawy o ochronie danych w usługach świadczonych na odległość. Bez zgody Klienta Oferent gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane osobowe i użytkowe Klienta tylko wtedy, gdy jest to konieczne dla realizacji postanowień umowy oraz dla korzystania z usług świadczonych na odległość i rozliczania ich.

(2) Bez zgody Klienta Oferent nie wykorzystuje danych Klienta do celów reklamowych, marketingowych ani w celu badania opinii publicznej.

(3) Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, zmiany lub usunięcia zapisanych przez siebie danych, korzystając z przycisku „Zmień profil MAM Club”. W pozostałych kwestiach dotyczących zgody Klienta i innych informacji o gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych odsyła się do oświadczenia o ochronie danych, dostępnego w każdej chwili na stronie internetowej Oferenta po kliknięciu przycisku „Ochrona danych” w formie umożliwiającej wydrukowanie.

§ 11 „Poleć znajomych”

(1) Pod nazwą „Poleć MAM swoich znajomych” Oferujący oferuje program motywacyjny, w którym mogą brać udział wszyscy klienci. Klienci mogą za to polecać Oferującemu potencjalnych nowych klientów pod warunkiem, że Oferujący już wcześniej ich nie odrzucił. Jeżeli klient poleci potencjalnego nowego klienta, który następnie dokona zakupów u Oferującego, klient rekomendujący otrzyma specjalną gratyfikację.

(2) Werbowanie do programu motywacyjnego przez klienta jest niedozwolone. W szczególności nie wolno mu umieszczać ogłoszeń dotyczących programu motywacyjnego w mediach konwencjonalnych i/lub społecznościowych i/lub w takiej formie, która będzie dostrzegalna dla wielu osób.

(3) Aczkolwiek w celu werbowania do programu motywacyjnego klientowi wolno prowadzić indywidualne rozmowy z potencjalnymi nowymi klientami i w ramach tych rozmów uzyskiwać zgodę potencjalnego nowego klienta na podanie jego adresu e-mail w odpowiednim formularzu na stronie internetowej Oferującego, aby nowy klient otrzymywał potem wiadomości reklamowe z ofertami Oferującego.

(4) Następnie klient poda adres e-mail potencjalnego nowego klienta w formularzu na stronie internetowej Oferującego, jak również potwierdzi tam, że uzyskał zgodę potencjalnego nowego klienta.

(5) Jeżeli klient nie uzyska zgody potencjalnego nowego klienta, zaś ten wkroczy z tego powodu na drogę sądową lub administracyjną przeciwko Oferującemu, klient będzie chronić Oferującego przed uszczerbkiem i oskarżeniami w wyniku wszelkich powstałych na tej podstawie szkód.

§ 12 Postanowienia końcowe

(1) W umowach między Oferentem a Klientami zastosowanie ma prawo Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

(2) Jeżeli Klient jest handlowcem, osobą prawną prawa publicznego albo publiczno-prawnym majątkiem odrębnym, sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów wynikających ze stosunku umownego między Klientem a Oferentem jest Neckarsulm.

(3) W razie utraty mocy prawnej przez poszczególne punkty niniejszej umowy, jej pozostała część pozostaje wiążąca.

MAM-Hungária Kft.
MAM Baby AG Magyarországi Fióktelepe
H-9795 Vaskeresztes Fő u. 132
Hungária


kwiecień 2009 r.

© 2017 Copyright by MAM Babyartikel GesmbH, Vienna