Általános szerződési feltételek

Az alábbiak a

MAM-HUNGÁRIA Kft.
H-9795 Vaskeresztes, Fő u. 132., Magyarország
cégjegyzékszám: 18 09 000507

Kapcsolat: www.mambaby.com/contact

A jelen általános szerződési feltételek a www.mambaby.com online áruházon keresztül a továbbiakban, mint „eladó” és a 2. §-ban meghatározott vásárló között létrejött valamennyi adásvételi szerződésre alkalmazandók. 

Tárhelyszolgáltató: 
Cégnév: Internex GmbH
Székhely: Lagerstraße 15, 3950 Gmünd, Ausztria
Cégjegyzékszám: ATU 65604535

1. § Hatály & fogalommeghatározások

(1) Az alábbi szerződési feltételek az eladó és vásárló között megvalósuló valamennyi tranzakcióra alkalmazandók, a szerződéskötés időpontjában hatályos változatban. A vásárló által alkalmazott egyéb szerződési feltételek nem fogadhatók el, kivéve, ha ahhoz az eladó írásban kifejezetten hozzájárul.

(2) A vásárló fogyasztónak minősül mindaddig, amíg a megrendelések és a tevékenysége nem köthető kereskedelmi vállalathoz vagy egy független jogi személy tevékenységéhez. Vállalkozásnak minősül minden olyan természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely kereskedelmi célból vagy független tevékenysége körében jár el.

2. § A szerződés létrejötte

(1) A vásárlónak lehetősége van a különféle termékek, különösen cumik és egyéb babatermékek kínálatából válogatni, a kiválasztott termékek a kosár ikon segítségével helyezhetőek a bevásárlókosárba. A kiválasztott áruk ezt követően a virtuális „bevásárlókosárba” kerülnek. A megrendelés ikonra kattintva a vásárló kötelező érvényű megállapodást köt a bevásárlókosárban lévő termékek megvásárlására vonatkozóan. A megrendelés ikonra kattintás előtt a vásárló megtekintheti és módosíthatja a kosár tartalmát. A kötelező érvényű megállapodás megkötése előtt a vásárló felszólítást kap az „általános szerződési feltételek elfogadására”. Ezzel a fogyasztó elfogadja az adásvétel időpontjában hatályos „szerződési feltételek” valamennyi rendelkezését, és elfogadja a www.mambaby.com weboldalon feltüntetett aktuális árat, mint vételárat. Személyre szabott termékek megrendelésekor a vásárló megerősíti és elfogadja, hogy a termékre egyedileg nyomtatandó, általa kért felirat nem „kifogásolható”. „Kifogásolható” minden olyan felirat, amely támadó, rágalmazó, sértő, pornográf, szexuális jellegű, tiltott vagy diszkriminatív, és amely sérti harmadik felek jogait.

(2) Ezt követően az eladó automatikus visszaigazolást küld e-mailben a vásárlónak a megrendelés beérkezéséről, amelyben szerepel a megrendelt tételek listája, továbbá a „nyomtatás” ikonra kattintva kinyomtatható. Ez a visszaigazolás tanúsítja, hogy a vásárló megrendelése beérkezett, és az eladó azt megerősítette (elfogadta), így az adásvételi szerződés létrejött.

3. § Szállítás & termékek elérhetősége

(1) Amennyiben a megrendelt termékek közül valamelyik átmenetileg nem elérhető, erről az eladó haladéktalanul értesíti a vásárlót a megrendelés megerősítésekor. Abban az esetben, ha a szállítás két hétnél több időt vesz igénybe, a vásárlónak joga van elállni a szerződéstől. Ebben az esetben az eladó is jogosult elállni a szerződéstől, és az eladó automatikusan visszatéríti a vásárló által már kifizetett összegeket.

(2) A feltüntetett szállítási határidők az online áruházban kínált valamennyi normál termékre érvényesek (kivéve a MAM Individual termékkínálata). A MAM Individual termékek megrendelésre készülnek, ezért szállítási idejük eltérő lehet. Az eladóezeket a termékeket a megrendelés befogadásától számított 8 héten belül leszállítja a vásárlónak.

(3) Az online áruházban 19,00 € a minimális rendelési érték (kivéve a regisztrált MAM Club tagok és az egészségügyi szakemberek által, a MAM webáruházban leadott rendelések esetében) és 500,00 € a maximális rendelési érték.

4. § Árak és szállítási díjak

(1) Az eladó honlapján feltüntetett összes ár tartalmazza a csomagolás díját, továbbá a vonatkozó valamennyi forgalmi adót.

(2) A vonatkozó szállítási költség a megrendeléskor látható. A szállítás költsége a vásárlót terheli. Európán kívülre történő szállítás esetén az eladó köteles felszámítani az összes import- és exportköltséget, pl. vámot, valamint egyéb díjakat és adókat.

(3) Minden termék postai úton érkezik. A szállítási cím csak akkor fogadható el, ha a szállítási ország szerepel az eladó internetes listáján.

(4) A teljesítés helye: MAM-HUNGÁRIA Kft., H-9795 Vaskeresztes, Fő u. 132., Magyarország

5. § Fizetési mód

(1)A vásárló az alábbi fizetési módok közül választhat:

  • Bankkártya
  • PayPal
  • Közvetlen banki átutalás (kizárólag Németország, Ausztria, Olaszország, Hollandia és Belgium esetében)

(2) Az alábbi bankkártyákat fogadjuk el: Visa, MasterCard és American Express. Valamennyi banki költség a vásárlót terheli. A legmodernebb titkosítási technológiákat, például Secure Socket Layer-t (SSL) alkalmazunk annak érdekében, hogy harmadik fél ne tudjon az Ön adataihoz illetéktelenül hozzáférni. Az SSL egy az online vásárlások során jóváhagyott szabványos protokoll, amely garantálja a biztonságos adatcserét. A folyamat során minden rendelési adat, beleértve a hitelkártya adatokat is, titkosítva és biztonságosan kerül feldolgozásra.

6. § Tulajdonjog fenntartása

A leszállított áru a teljes vételár beérkezéséig az eladó kizárólagos tulajdonát képezi.

7. § Kellékszavatosság, termékszavatosság & anyagibák

(1) Kellékszavatosság
Mely esetekben élhetnek a vásárlók kellékszavatossági jogukkal?
Az eladó hibás teljesítése esetén a vásárló a Ptk. szabályai szerint kártérítési igényt érvényesíthet az eladóval szemben.

Milyen jogok illetik meg a vásárlót kellékszavatossági igény esetén?
A vásárló választása szerint az alábbiakat igényelheti:
A vásárló kérheti a termék kijavítását vagy kicserélését, amennyiben az megvalósítható és azaz eladószámára más igényekkel összehasonlítva aránytalan többletköltségekkel nem jár. Amennyiben a vásárló nem kérte vagy kérhette a termék kijavítását vagy kicserélését, kérheti a termék árának arányos leszállítását, vagy kérheti az eladó költségére a hiba kijavíttatását vagy kicseréltetését, vagy végső esetben teljes egészében elállhat a szerződéstől. A vásárló kellékszavatossági jogainak gyakorlása során a hibás terméket saját maga nem javíthatja ki vagy a vállalat költségére más személlyel nem javíttathatja ki. A vásárló egyik kellékszavatossági jogáról áttérhet másikra, de az áttérés költségét a vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy az eladó okot adott rá.

Mi a határideje a kellékszavatossági igény érvényesítésének?
A vásárló a termékhiba észlelését követően haladéktalanul köteles értesíteni az eladót, de legkésőbb a hiba észlelését követő két hónapon belül. A vásárlónak azonban szem előtt kell tartania, hogy a szerződés teljesítésének napjától számított kétéves elévülési időn túl termékhibára nem hivatkozhat.

Kivel szemben érvényesítheti a vásárló kellékszavatossági igényét?
A vásárló az eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltételei vannak a vásárlói jogok érvényesítésének?
A vásárló a teljesítéstől számított egy éven belül érvényesítheti kellékszavatossági igényét, amennyiben igazolni tudja, hogy a termék vagy a szolgáltatás az eladótól származik. A szállítástól számított egy év elteltével azonban a vásárlónak kell bizonyítania, hogy az általa észlelt hiba a teljesítés időpontjában már fennállt.

(2) Termékszavatosság
Mely esetekben élhetnek a vásárlók termékszavatossági jogukkal?
Termékhiba esetén a vásárló választása szerint élhet az (1) pont szerinti jogával, vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg a vásárlót termékszavatossági igény esetén?
Termékszavatossági igény érvényesítése esetén a vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetekben beszélhetünk hibás termékről?
Hibásnak tekinthető a termék, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Mi a határideje a termékszavatossági igény érvényesítésének?
A vásárlónak a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két év áll rendelkezésére termékszavatossági igénye érvényesítésére. A határidő elteltével a vásárló e jogát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltételek mellett érvényesítheti termékszavatossági igényét a vásárló?
A vásárló termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben érvényesítheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a vásárlónak kell bizonyítania.

Milyen esetekben mentesül a gyártó (forgalmazó) termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) csak akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 6:168. § (3) bekezdés a)–c) pontjában felsorolt tényeket bizonyítani tudja. A vásárló nem érvényesíthet egyidejűleg ugyanarra a hibára vonatkozóan kellékszavatossági és termékszavatossági igényt is. Ha azonban a vásárló termékszavatossági igényét már sikeresen érvényesítette, a vásárló kellékszavatossági igényét érvényesítheti a gyártóval szemben a kicserélt termékre vagy a kijavított alkatrészre vonatkozóan.

(3) Jótállás
Hibás teljesítés esetén az eladó köteles az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott termékek esetében jótállást vállalni.

A vásárló jótállási jogaira és a kapcsolódó határidőkre a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet előírásai az irányadók.

Mikor mentesül az eladó jótállási kötelezettsége alól?
Az eladó csak akkor mentesül jótállási kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a szerződés szerinti teljesítés után keletkezett.

A vásárló nem érvényesíthet egyidejűleg kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt ugyanarra a hibára vonatkozóan, egyéb esetben az (1) és (2) pontban meghatározott jogoktól függetlenül megilletik a jótállási jogok.

9. § Adatkezelési tájékoztató

(1) Az eladó a szerződés végrehajtásához szükséges adatokat gyűjt a vásárlóktól. Az eladó betartja az általános adatvédelmi rendeletet (Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i 2016/679 (EU) rendelete) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt. A vásárló hozzájárulása nélkül az eladó csak a szerződés megfelelő teljesítéséhez és a távszolgáltatásokhoz elengedhetetlen fiók elkészítéséhez szükséges adatokat kér, használ vagy dolgoz fel a vásárlótól.

(2) Az eladó a vásárló hozzájárulása nélkül nem használja fel a vásárló adatait kereskedelmi célokra, közvélemény-kutatásra vagy piackutatásra.

(3) A vásárlónak bármikor lehetősége van megtekinteni, módosítani vagy törölni adatait a profiljában a „MAM Club profil módosítása” ikon segítségével. A vásárló hozzájárulása tekintetében az adatok gyűjtéséről, felhasználásáról és feldolgozásáról bővebb információ az eladó honlapján található nyomtatható formában, az adatvédelmi ikonra kattintva.

10. § Panaszkezelési szabályzat

(1) Az eladó célja, hogy minden megrendelést a vásárló teljes megelégedésére és megfelelő minőségben teljesítsen. Ha a vásárlónak a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban panasza van, panaszát telefonon, e-mailben vagy levélben közölheti. 

(2) Az eladó a panaszt haladéktalanul kivizsgálja, és szükség esetén orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az eladó a panaszról és a panasszal kapcsolatos álláspontjáról késedelem nélkül jegyzőkönyvet vesz fel, és a vásárló rendelkezésére bocsátja a jegyzőkönyv másolatát. 

(3) Az eladó a panaszra 30 napon belül írásban válaszol. A panasz elutasítását meg kell indokolni. Az eladó a panaszról készült jegyzőkönyvet és a válaszról készült másolatot 3 évig köteles megőrizni, és kérésre bemutatni a felügyeleti hatóságoknak.

(4) Felhívjuk a vásárlók figyelmét, hogy a vásárlói panasz elutasítása esetén panaszával a közigazgatási hatósághoz vagy a békéltető testülethez fordulhat az alábbiak szerint:

(5) A vásárló panasszal élhet a fogyasztóvédelmi hatóságnál:

 A fogyasztóvédelmi törvény 45/A. § (1)–(3) bek. és a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet értelmében a kormányhivatal jár el általános fogyasztóvédelmi hatóságként: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek

(6) A vásárló panasz esetén a békéltető testülethez is fordulhat, amelynek elérhetőségei itt találhatóak: https://bekeltet.bkik.hu

(7) Az Európai Bizottság online vitarendezési fórumának honlapja az alábbi címen érhető el: http://ec.europa.eu/consumers/odr

11. § Záró rendelkezések

(1) Az eladó és a vásárló között létrejött összes szerződés a magyar jogon alapszik, kizárva az áruk nemzetközi adásvételére vonatkozó szerződésről szóló ENSZ-egyezményt.

(2) Ha a szerződés bármely része semmissé (érvénytelenné) válik, az nem érinti a szerződés többi részének kötelező erejét.

(3) A jelen ÁSZF rendelkezései a következő időponttól alkalmazandók: 01.09.2023

(4) A szerződéskötés kizárólag angol/magyar nyelven lehetséges. A megkötendő szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, és a szerződésekről az eladó nem vezet nyilvántartást. Az eladó fenntartja a jelen ÁSZF módosításának jogát, a módosításokat a weboldalon közzéteszi. A jelen ÁSZF által nem érintett kérdésekben a magyar jog az irányadó.