Algemene Zakelijke Voorwaarden (AZV)

Dit zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden (AVV) van MAM-Hungária Kft., MAM Baby AG Magyarországi Fióktelepe, H-9795 Vaskeresztes Fő u. 132, Hungária (hierna „Aanbieder“), die gelden in het kader van koopovereenkomsten, die via het platform www.mambaby.com tussen de Aanbieder en de in § 2 van de overeenkomst vermelde klant (hierna „Klant“) worden afgesloten.

§ 1 Toepassingsgebied, begripsbepalingen

(1) Voor de handelsrelatie tussen de Aanbieder en de Klant gelden uitsluitend de volgende algemene verkoopvoorwaarden, zoals deze opgesteld zijn op het tijdstip van uw bestelling. Afwijkende voorwaarden van de besteller worden niet in aanmerking gekomen, tenzij de Aanbieder hiermee uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat.

(2) De Klant is consument voor zover het doel van de bestelde leveringen en diensten niet kan worden beschouwd als commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit. Wordt daarentegen als ondernemer gezien, elke natuurlijke of rechtspersoon die bij het afsluiten van de overeenkomst handelt in uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

§ 2 Afsluiting van een overeenkomst

(1) De Klant kan uit het assortiment van de Aanbieder producten, in het bijzonder speentjes en andere babyartikelen, uitkiezen en deze via de knop „in winkelwagen leggen“ toevoegen aan een zogenaamde winkelwagen. Via de knop „Bestelling versturen“ geeft hij een bindende order voor de aankoop van de in de winkelwagen aanwezige artikelen door. Vóór het versturen van de bestelling kan de Klant de gegevens te allen tijde wijzigen en inzien. De order kan echter enkel worden ingediend en doorgezonden, wanneer de Klant de verkoopvoorwaarden heeft geaccepteerd en opgenomen in zijn order door op de knop „AVV en regeling gegevensbescherming accepteren" te klikken. Met de verzending van zijn order verklaart en garandeert de klant dat hij geen "verwerpelijke" boodschappen voor de gepersonaliseerde opdruk op de producten indient. "Verwerpelijk" betekent met name onvriendelijk, lasterlijk, beledigend, pornografisch, duidelijk seksueel getint of aanstootgevend, discriminerend of onterend.

(2) De Aanbieder stuurt de Klant vervolgens per e-mail een automatische ontvangstbevestiging, waarin de bestelling van de klant nogmaals wordt vermeld en die de klant via de functie „Afdrukken“ kan uitprinten. De ontvangstbevestiging bewijst dat de bestelling van de Klant bij de Aanbieder is geregistreerd en is het bewijs van de aanvaarding van de order.

§ 3 Levering, beschikbaarheid van de goederen

(1) Wanneer het door de Klant in de bestelling aangeduide product enkel tijdelijk niet beschikbaar is, dan stelt de Aanbieder de Klant hiervan onmiddellijk op de hoogte in de orderbevestiging. Bij een leveringsvertraging van meer dan twee weken heeft de klant het recht om zich uit de overeenkomst terug te trekken. Verder heeft in dit geval ook de Aanbieder het recht zich uit de overeenkomst terug te trekken. Hierbij zal hij eventuele reeds gedane betalingen van de klant zonder verwijl terugbetalen.

(2) Voor alle in de webshop aangeboden standaardproducten (uitgezonderd MAM Individueel producten) gelden de bij het product vermelde levertijden. Bij MAM Individueel producten betreft het maatwerk, waardoor de levertijden kunnen verschillen. De aanbieder levert deze producten in ieder geval binnen de 8 weken na het aannemen van de bestelling aan de klant.

(3) De minimumbestelling bedraagt 19 € (geldt niet voor geregistreerde MAM Club-leden), de maximumbestelling voor deze onlineshop bedraagt 500 €.

(4) De verzending van de goederen geschiedt per post. Het leveringsadres wordt alleen geaccepteerd indien het ontvangstland overeenkomt met de internetlijst die de aanbieder heeft opgesteld. Risico's gaan op het tijdstip van overdracht van de goederen aan de verzender (post, leveringsdiensten, expediteurs, vervoerders, etc.) over op de klant.

(5) Indien een pakket beschadigd zou blijken bij levering, dan kan de schade worden gemeld bij pakketdienst.

§ 4 Prijzen en verzendkosten

(1) Alle prijzen die worden vermeld op de website van de aanbieder, zijn inclusief de verpakkingskosten en de hiervoor geldende wettelijke BTW.

(2) De betreffende verzendkosten worden de klant in het bestelformulier bekend gemaakt en zijn voor rekening van de klant.

(3) Voor een verzending buiten de EU worden de ontstane import- of exportkosten, zoals bijv. douanerechten, kosten en heffingen altijd gedragen door de klant.

(4) Plaats van nakoming is Vaskeresztes.

§ 5 Betalingsvoorwaarden

(1) Volgende betalingswijzen worden aangeboden:
- Kredietkaart
- PayPal
- Sofortbanking (enkel voor Duitsland, Oostenrijk, Italië, Nederland en België)

(2) Volgende kredietkaarten worden geaccepteerd:Visa, MasterCard, en American Express. Bankkosten zijn ten laste van de klant. Om ongeoorloofde toegang van derden tot uw gegevens te voorkomen, worden de modernste versleutelingstechnieken zoals Secure Socket Layer (SSL) gebruikt. SSL is een in het internet erkend standaardprotocol dat een veilige gegevensuitwisseling garandeert. Hierbij worden alle bestelgegevens, dus ook de gegevens van uw kredietkaarten, uitsluitend versleuteld verstuurd.

§ 6 Eigendomsvoorbehoud

Tot aan de volledige betaling blijven de geleverde goederen eigendom van de aanbieder.

§ 7 Waarborg goederengebreken, garantie

(1) De aanbieder is aansprakelijk voor goederengebreken volgens de hiertoe geldende wettelijke bepalingen, met name §§ 434 e.v. BGB. Tegenover ondernemers bedraagt de waarborgplicht op goederen die de aanbieder heeft geleverd 12 maanden.

(2) Een garantie bestaat bij de goederen die de aanbieder heeft geleverd alleen indien deze nadrukkelijk in de orderbevestiging bij het betreffende artikel werd vermeld.

§ 8 Aansprakelijkheid

(1) Aanspraak van de klant op schadevergoeding wordt uitgesloten. Uitgezonderd van deze regeling zijn vorderingen tot schadevergoeding van de klant volgend uit schending van het leven, het lichaam, de gezondheid of de schending van wezenlijke contractverplichtingen (wezenlijke verplichtingen), alsmede de aansprakelijkheid voor overige schade die voortvloeit uit opzettelijke, grove nalatigheid door de aanbieder, zijn wettelijke vertegenwoordiger(s) of medewerkers. Wezenlijke contractuele verplichtingen zijn alle verplichtingen die voor de vervulling van het doel van de overeenkomst noodzakelijk zijn.

(2) Bij de schending van wezenlijke contractuele verplichtingen is de aanbieder uitsluitend aansprakelijk voor de overeenkomst kenmerkende, te verwachten schade indien deze eenvoudig nalatig werd veroorzaakt, tenzij het gaat om vorderingen tot schadevergoeding van de klant volgend uit een schending van het leven, het lichaam of de gezondheid.

(3) De beperkingen van lid 1 en 2 gelden ook ten aanzien van de wettelijke vertegenwoordigers en medewerkers van de aanbieder indien aanspraken rechtstreeks tegen hen aangevoerd worden.

(4) De bepalingen van de wet op de productaansprakelijkheid blijven van toepassing.

§ 9 Informatie betreffende het herroepingsrecht

(1) Herroepingsrecht

U heeft het recht deze overeenkomst binnen de veertien dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangeduide derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen moet u ons

MAM-Hungária Kft.
MAM Baby AG Magyarországi Fióktelepe
H-9795 Vaskeresztes Fő u. 132
Hungária

door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een via de post verstuurde brief, per e-mail aan bovenvermeld e-mailadres of telefonisch) over uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen, inlichten. U kunt hiervoor gebruik maken van het Standaard-Herroepingsformulier, maar dit is niet verplicht. Om aanspraak te maken op de herroepingstermijn is het voldoende wanneer u de kennisgeving over uw beroep op dit recht vóór afloop van de herroepingstermijn indient.


(2) Gevolgen van de Herroeping

Wanneer u deze overeenkomst herroept, moeten wij alle betalingen die van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten, onverwijld aan u terugbetalen tot uiterlijk veertien dagen na ontvangst van uw kennisgeving over de herroeping van de overeenkomst. Voor deze terugbetaling zullen we gebruik maken van dezelfde betalingsmethode die u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij nadrukkelijk een andere methode met u is overeengekomen. Er zullen geen onkosten voor deze terugbetaling in rekening worden gebracht. We kunnen de terugbetaling tegenhouden totdat we alle betreffende artikelen weer van u hebben ontvangen, of u tot hebt aangetoond dat de artikelen geretourneerd zijn, al naargelang wat het vroegste tijdstip is.

U dient de betreffende artikelen onmiddellijk en in elk geval ten laatste binnen de veertien dagen na uw kennisgeving van de herroeping van deze overeenkomst aan ons te retourneren of te overhandigen. Deze termijn geldt als aangehouden wanneer u de betreffende artikelen voor afloop van de periode van veertien dagen aan ons retourneert.

Artikelen die geschikt zijn voor verzending als pakket kunnen op ons risico worden geretourneerd. U dient de kosten van het retourneren te dragen, wanneer de geleverde artikelen conform uw bestelling zijn en de prijs van de te retourneren artikelen niet hoger is dan 40 euro of wanneer de prijs van de betreffende artikelen boven € 40,- ligt en u ten tijde van de herroeping uw tegenprestatie of een overeengekomen deelbedrag nog niet hebt voldaan. In alle andere gevallen kunt u kosteloos retourneren. Artikelen die niet geschikt zijn voor verzending als pakket worden op onze kosten bij u opgehaald.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

(3) Uitsluiting van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht geldt niet bij de levering van verzegelde artikelen die vanuit het oogpunt van de volksgezondheid of hygiëne niet geschikt zijn voor retournering zodra de verzegeling na de levering is verbroken of beschadigd.

Het recht op herroeping is niet van toepassing op de levering van goederen die volgens de specificaties van de contractpartner zijn geproduceerd (individuele artikelen of producten op maat). Producten op maat in deze zin zijn alle producten uit de serie MAM Individueel (speentjes, speenkoorden en combi-boxen).

§ 10 Opmerkingen betreffende gegevensverwerking

(1) De aanbieder registreert in het kader van de afhandeling van overeenkomsten gegevens van de klant. Hij neemt daarbij de voorschriften van het Duitse Bundesdatenschutzgesetz en Teledienstdatenschutzgesetzes in acht. Zonder toestemming van de klant zal de aanbieder bestands- en gebruiksgegevens van de klant uitsluitend registreren, verwerken of gebruiken in zoverre dat voor de afhandeling van de contractuele overeenkomst en voor het beroep op en de afrekening van telediensten noodzakelijk is.

(2) Zonder de toestemming van de klant zal de aanbieder de gegevens van de klant niet gebruiken voor reclamedoeleinden, markt- of opinieonderzoek.

(3) De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid de over hem opgeslagen gegevens via de knop „MAM Club-profiel aanpassen“ in zijn profiel op te roepen, te veranderen of te wissen. Overigens wordt met betrekking tot de toestemming van de klant en verdere informatie over gegevensregistratie, -verwerking en -gebruik verwezen naar de verklaring gegevensbescherming die op de website van de aanbieder te allen tijde via de knop „Gegevensbescherming“ in uit te printen vorm kan worden opgeroepen.

§ 11 beveel-een-vriend-aan

(1) De aanbieder biedt onder „MAM beveel-een-vriend-aan“ een incentiveprogramma aan, waaraan alle klanten kunnen deelnemen. Klanten kunnen de aanbieder potentiële nieuwe klanten aanbevelen die de aanbieder niet eerder afgewezen heeft. Indien een klant een potentiële nieuwe klant aanbeveelt en deze vervolgens aankopen verricht bij de aanbieder, ontvangt de klant die de aanbeveling heeft gedaan een incentive.

(2) De klant mag geen reclame maken voor het incentiveprogramma. In het bijzonder mag hij het incentiveprogramma niet onder de aandacht brengen via de traditionele media en/of sociale media en/of andere wijze die voor meerdere mensen waarneembaar is.

(3) Voor reclame voor het incentiveprogramma is het de klant wel toegestaan individuele gesprekken te voeren met potentiële nieuwe klanten en in de loop van een gesprek de toestemming te vragen van de potentiële nieuwe klant om zijn e-mailadres in te geven op het daarvoor voorziene formulier op de website van de aanbieder, met het oog op het ontvangen van marketingmails met aanbiedingen van de aanbieder.

(4) Vervolgens geeft de klant het e-mailadres van de potentiële nieuwe klant in op het formulier op de website van de aanbieder en bevestigt daar ook dat hij de toestemming van de potentiële nieuwe klant heeft verkregen.

(5) Indien de klant geen toestemming heeft verkregen van de potentiële nieuwe klant en deze laatste de aanbieder gerechtelijk of administratief verantwoordelijk kan stellen, zal de klant de aanbieder vrijwaren van en vergoeden voor alle hieruit voortvloeiende schade.

§ 12 Slotbepalingen

(1) Op overeenkomsten tussen de aanbieder en de klant is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het VN-kooprecht.

(2) Voor zover het bij de klant gaat om een handelaar, een rechtspersoon naar publiekrecht of een publiekrechtelijk rechtspersoon, ligt de bevoegde rechterlijke instantie voor alle betwistingen voortvloeiend uit contractuele overeenkomsten tussen de klant en de aanbieder in Neckarsulm.

(3)Het contract blijft ook bij gerechtelijke nietigheid van afzonderlijke punten in zijn overige delen bindend.

MAM-Hungária Kft.
MAM Baby AG Magyarországi Fióktelepe
H-9795 Vaskeresztes Fő u. 132
Hungária

April 2009

© 2017 Copyright by MAM Babyartikel GesmbH, Wenen, Oostenrijk