Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van

MAM-HUNGÁRIA Kft.
H-9795 Vaskeresztes, Fő u. 132., Hongarije
Hongaars KvK-nummer: 18 09 000507

Ga voor contactmogelijkheden naar www.mambaby.com/contact 

(De leverancier), die van toepassing zijn op alle verkoopovereenkomsten die via de internetwinkel www.mambaby.com worden afgesloten tussen de leverancier en klanten, zoals beschreven in § 2 van deze algemene voorwaarden. 

Hosting-provider: 
Bedrijfsnaam: Internex GmbH
 Bedrijfsadres: Lagerstraße 15, 3950 Gmünd, Oostenrijk
 Oostenrijks KvK-nummer: ATU 65604535

§ 1 Toepassingsgebied en begrippen

(1) De volgende algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op elke transactie tussen de leverancier en de klant. Hierbij geldt de versie die op het moment van het afsluiten van de overeenkomst van kracht was. Algemene voorwaarden van de klant worden niet aanvaard, tenzij de leverancier dit nadrukkelijk schriftelijk overeen is gekomen.

(2) Zolang de geplaatste bestellingen en activiteiten niet gekoppeld kunnen worden aan een commercieel doel of aan het optreden van een onafhankelijke entiteit, is er sprake van een klantrelatie. Een persoon, bedrijf of onderneming zonder rechtspersoonlijkheid wordt als bedrijf beschouwd indien het een commercieel doel of nastreeft of onafhankelijk opereert.

§ 2 Sluiting van de overeenkomst

(1) Elke klant kan kiezen tussen verschillende producten, vooral spenen en andere baby-artikelen die met behulp van het winkelwagentje kunnen worden besteld. Alle geselecteerde artikelen worden in dit virtuele winkelwagentje gestopt. Als de klant dit pictogram gebruikt om een bestelling te plaatsen, wordt er een bindend aanbod gedaan om de artikelen uit het winkelwagentje aan te schaffen. Voordat de klant op het pictogram klikt om tot aanschaf van de gekozen artikelen over te gaan, kan de klant de inhoud van het winkelwagentje inzien en aanpassen. Voordat de klant het bindende aanbod tot aankoop overeenkomt, wordt er gevraagd om akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Hiermee aanvaardt de klant alle bepalingen van de versie van de algemene voorwaarden die op de datum van de bindende koopovereenkomst van toepassing was. Voorts gaat de klant akkoord met de toenmalige prijs die op www.mambaby.com stond vermeld als aankoopprijs. Bij het bestellen van persoonlijke artikelen dient de klant te bevestigen en ermee in te stemmen om geen 'ongepaste' boodschappen op het persoonlijke artikel te drukken. Met 'ongepast' worden boodschappen bedoeld die beledigend, lasterlijk, grof, pornografisch, seksueel getint, ongeoorloofd of discriminerend zijn en die de rechten van derde partijen schaadt.

(2) De leverancier zal vervolgens automatisch een ontvangstbevestiging naar het e-mailadres van de klant sturen, met vermelding van de bestelling. De klant kan deze bevestiging afdrukken met het printerpictogram. Deze ontvangstbevestiging geeft aan dat de bestelling van de klant is aangekomen en door de leverancier is bevestigd (aanvaard), en dat er een koopovereenkomst is gesloten.

§ 3 Levering en beschikbaarheid van artikelen

(1) Als een van de bestelde goederen tijdelijk niet leverbaar is, dient de leverancier de klant hier onmiddellijk van op de hoogte te brengen middels de bevestiging. Als de leveringsvertraging meer dan twee weken bedraagt, heeft de klant het recht om af te zien van de overeenkomst. In dergelijk geval heeft ook de leverancier het recht om af te zien van de overeenkomst, waarna de leverancier automatisch alle bedragen die de klant reeds heeft betaald dient terug te betalen.

(2) De vermelde leveringstijden gelden voor alle standaardartikelen uit de onlinewinkel (met uitzondering van MAM Individual-artikelen). MAM Individual-artikelen worden per bestelling gemaakt, waardoor de leveringstijd kan variëren. De leverancier dient deze artikelen binnen 8 weken na het sluiten van de overeenkomst te leveren.

(3) De minimale waarde van bestellingen dient € 19 te bedragen (met uitzondering van bestellingen die door geregistreerde leden van de MAM Club zijn geplaatst en bestellingen die door zorgprofessionals in de online winkel van MAM zijn geplaatst). De maximale waarde van bestellingen bedraagt bij deze onlinewinkel € 500.

§ 4 Prijzen en verzendkosten

(1) Alle prijzen die op de website van de leverancier worden vermeld, zijn inclusief verpakking en de toepasselijke btw.

(2) De toepasselijke verzendkosten worden op het bestelformulier vermeld. De klant is verantwoordelijk voor deze kosten. Bij leveringen buiten Europa dient de leverancier alle import- en exportkosten in rekening te brengen, zoals douanerechten en andere heffingen en belastingen.

(3) Alle artikelen worden per post verstuurd. Het bezorgadres wordt alleen geaccepteerd als het land van levering op de online lijst van de leverancier staat vermeld.

(4) Plaats van uitvoering: MAM-HUNGÁRIA Kft., H-9795 Vaskeresztes, Fő u. 132., Hongarije

§ 5 Betaalmethodes

(1) Klanten kunnen uit de volgende betaalmethodes kiezen:

  • Creditcard
  • PayPal
  • Bankoverschrijving (alleen in België, Duitsland, Italië, Nederland en Oostenrijk).

(2) We accepteren de volgende creditcards: Visa, Mastercard en American Express. Eventuele bankkosten zijn voor rekening van de klant. Om ongeoorloofde toegang tot uw gegevens door een derde partij te voorkomen, maken we gebruik van de meest moderne versleutelingstechnologieën, zoals Secure Socket Layer (SSL). SSL is een standaard internetprotocol dat voorziet in een veilige gegevensuitwisseling. Middels dit protocol worden alle bestelgegevens, waaronder uw creditcardgegevens, versleuteld en beveiligd verwerkt.

§ 6 Voorbehoud van eigendomsrechten

De geleverde artikelen blijven volledig eigendom van de leverancier totdat de betaling volledig is voldaan.

§ 7 Garanties en materiële gebreken

(1) Garantie van de leverancier
In welke gevallen kunnen klanten hun recht op garantie van de leverancier uitoefenen?
In geval van een gebrekkige prestatie door de leverancier, kan de klant een recht op schadevergoeding van de leverancier eisen conform het Hongaars Burgerlijk Wetboek.

Welke rechten komen de klant toe onder de garantie van de leverancier?
De klant kan naar eigen wens de volgende claims indienen:
De klant kan om reparatie of vervanging vragen, tenzij de door de klant gekozen claim onmogelijk kan worden uitgevoerd of onevenredige extra kosten voor de leverancier zou inhouden (in vergelijking met andere claims). Als de klant niet om reparatie of vervanging wil vragen, kan hij of zij ook een evenredige prijsvermindering verlangen of het defect laten repareren of vervangen op kosten van de leverancier. Als laatste redmiddel kan de klant zich terugtrekken uit de overeenkomst. De klant heeft krachtens de impliciete garantie van de leverancier niet het recht om het defect zelf te repareren of het laten te repareren door iemand anders op kosten van het bedrijf. De klant kan van garantiebepaling wisselen, maar de kosten hiervan zijn voor de klant, tenzij de wisseling geoorloofd was of de leverancier daar een reden voor heeft opgegeven.

Tot wanneer kan de klant gebruikmaken van het garantierecht van de leverancier?
De klant dient de leverancier zo snel mogelijk, d.w.z. zodra het gebrek is ontdekt, in te lichten, doch uiterlijk twee maanden nadat het gebrek is ontdekt. De klant dient zich ervan bewust te zijn dat er geen defecten meer kunnen worden geclaimd nadat er twee jaar is verstreken sinds het sluiten van de overeenkomst.

Bij wie kan de klant de claim indienen?
De klant kan de claim indienen bij de leverancier.

Welke andere voorwaarden gelden er voor het uitoefenen van de klantrechten?
De klant kan het recht onder de garantie van de leverancier uitoefenen binnen één jaar na levering, met dien verstande dat de klant moet kunnen bewijzen dat het betreffende artikel of de betreffende dienst inderdaad door de leverancier is aangeboden. Als er een jaar is verstreken sinds de sluiting van de overeenkomst, dient de klant te bewijzen dat het gebrek dat de klant heeft ontdekt al bij het sluiten van de overeenkomst aanwezig was.

(2) Productgarantie
In welke gevallen kunnen klanten aanspraak maken op de productgarantie?
In geval van een artikel dat gebreken vertoont, kan de klant, naar eigen keuze, zijn of haar recht onder punt (1) uitoefenen, dan wel een productgarantieclaim indienen.

Welke rechten heeft de klant bij een productgarantieclaim?
De klant kan op basis van de productgarantieclaim alleen verlangen dat het gebrekkige artikel wordt gerepareerd of vervangen.

In welke gevallen wordt het artikel als gebrekkig beschouwd?
Een artikel is in gebreke als het niet voldoet aan de toepasselijke kwaliteitseisen toen het werd verkocht, of als het niet voldoet aan de vermelde kenmerken van de fabrikant.

Tot wanneer kan de klant een productgarantieclaim indienen?
De klant kan tot twee jaar nadat het product door de fabrikant is aangeboden op de markt een productgarantieclaim indienen. Na deze periode vervalt dit recht.

Tegen wie en onder welke voorwaarden kan de klant een productgarantieclaim afdwingen?
De klant kan de productgarantieclaim afdwingen ten overstaande van de fabrikant of de distribiteur van het artikel. De klant dient zelf te bewijzen dat het artikel in gebreke is om een productgarantieclaim in te dienen.

In welke gevallen wordt de fabrikant (of de distributeur) vrijgesteld van de productgarantieverplichting?
De fabrikant (of de distributeur) wordt alleen vrijgesteld van de productgarantieverplichting als deze de feiten weet te overleggen die vermeld staan in § 6:168. sectie (3) a)-c) van artikel V (2013) uit het Hongaars Burgerlijk Wetboek.
De klant dient er rekening mee te houden dat er niet tegelijkertijd aanspraak kan worden gemaakt op de garantie voor accessoires en de productgarantie. Mocht de productgarantieclaim van de klant echter worden ingewilligd, dan staat het de klant vrij om een garantieclaim ten aanzien van de accessoires in te brengen tegen de fabrikant voor het vervangen of gerepareerde artikel.

(3) Wettelijke garantie
In het geval van een gebrekkige prestatie is de leverancier verplicht een wettelijke garantie voor gebreken te verstrekken voor artikelen die worden vermeld in bijlage 1. van het regeringsdecreet 151/2003 (IX. 22.) betreffende de wettelijke garantie voor bepaalde duurzame verbruiksgoederen.

De garantierechten van de klant en toepasselijke deadlines staan vermeld in regeringsdecreet 19/2014 (IV. 29.) van het Ministerie van Nationale Economie (NGM) inzake de procedureregels voor de afhandeling van garantieclaims voor goederen die verkocht zijn op grond van een overeenkomst tussen een consument en een bedrijf.

In welke gevallen wordt de leverancier vrijgesteld van zijn of haar waarborgverplichting?
De leverancier kan alleen worden vrijgesteld van zijn of haar wettelijke garantieverplichting als de leverancier kan bewijzen dat de oorzaak van het gebrek pas ná uitvoering van de overeenkomst is ontstaan.

Houd er rekening mee dat de klant niet tegelijkertijd zowel een claim onder de garantie van de leverancier als onder de wettelijke garantie of een claim onder de productgarantie en wettelijke garantie voor hetzelfde defect kan indienen. In andere gevallen komt het wettelijke garantierecht de klant altijd toe, onverminderd de rechten die in punten (1) en (2) staan vermeld.

§ 9 Kennisgeving inzake gegevensverwerking

(1) De leverancier verzamelt gegevens van de klant die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. De leverancier handelt naar de AVG (VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016) en de Hongaarse wet CXII inzake het recht op informatieve zelfbeschikking en vrijheid van informatie (2011). Zonder toestemming van de klant zal de leverancier alleen gegevens van de klant vragen, gebruiken of verwerken voor zover dit nodig is om de overeenkomst op de juiste manier uit te voeren en voor de administratie van de telediensten.

(2) Zonder toestemming van de klant zal de leverancier de klantgegevens niet gebruiken voor commerciële doeleinden, opinieonderzoek of marktonderzoek.

(3) De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn of haar gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen via het pictogram 'MAM Club-profiel aanpassen' op het profiel. Voor meer informatie over de door de klant verleende toestemmingen voor het verzamelen, gebruiken en bewerken van gegevens kunt u de website van de leverancier opvragen, eventueel in afgedrukte vorm, via het gegevensbeschermingspictogram.

§ 10 Beleid inzake klachtbehandeling

(1) De leverancier streeft ernaar om alle bestellingen tot volle tevredenheid en naar wens van de klant uit te voeren. Als de klant een klacht heeft over de overeenkomst of de uitvoering ervan, kan hij of zij deze klacht telefonisch, per e-mail of per brief meedelen.

(2) De leverancier dient de klacht onmiddellijk in beschouwing te nemen en waar nodig maatregelen te nemen. Als de klant het niet eens is met de afhandeling van de klacht of als het niet mogelijk is om de klacht onmiddellijk te onderzoeken, dient de leverancier de klacht en het eigen standpunt ten aanzien van de klacht onverwijld vast te leggen, waarna de klant een kopie hiervan dient te ontvangen.&n.

(3) De leverancier dient binnen 30 dagen schriftelijk op de klacht te reageren. Bij afwijzing van de klacht moet er een reden worden opgegeven. De leverancier dient de vastlegging van de klacht en een kopie van het antwoord gedurende 3 jaar te bewaren en zal deze op verzoek overhandigen aan de toezichthoudende autoriteiten.

(4) Bij afwijzing van de klacht dient de klant te worden geïnformeerd dat hij of zij de klacht ook kan indienen bij een toezichthoudende autoriteit of een bemiddelingsorgaan, zoals hieronder vermeld:

(5) Het staat de klant vrij om een klacht in te dienen bij de autoriteit voor consumentenbescherming:

Conform artikel 45/A (1) – (3) van de Wet inzake consumentenbescherming en regeringsdecreet 387/2016 (2 december 2016) inzake de toewijzing van de autoriteit voor consumentenbescherming, treedt de Hongaarse overheidsdienst op als algemene autoriteit consumentenbescherming: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek

(6) De klant kan klachten ook doorsturen naar een Hongaars bemiddelingsorgaan. De contactgegevens hiervan staan hier vermeld:
https://bekeltet.bkik.hu

(7) De website van het geschillenbeslechtingsplatform van de Europese Commissie is op te vragen via http://ec.europa.eu/consumers/odr

§11 Slotbepalingen

(1) Alle overeenkomsten tussen de leverancier en de klant vallen onder het Hongaars recht, onverminderd het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten.

(2) Mocht er een gedeelte van de overeenkomst nietig worden verklaard, dan blijft het restant van de overeenkomst bindend.

(3) De bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn van kracht vanaf 01.09.2023.

(4) Overeenkomsten kunnen alleen worden aangegaan in het Engels en in het Nederlands. De te sluiten overeenkomsten vormen geen schriftelijke overeenkomsten, en de overeenkomsten worden niet geregistreerd door de leverancier. De leverancier behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden aan te passen. Dergelijke wijzingen worden op de website gepubliceerd. Voor zaken die niet onder deze algemene voorwaarden vallen, prevaleert het Hongaars recht.