Allmänna villkor

Detta är de allmänna villkoren från

MAM-HUNGÁRIA Kft.
H-9795 Vaskeresztes, Fő u. 132., Ungern
registreringsnr: 18 09 000507

Kontakt via: www.mambaby.com/contact

Kallas nedan ”leverantören” i fråga om alla försäljningsavtal som sluts via webbutiken www.mambaby.com mellan leverantören och kunden enligt beskrivning i Avsnitt 2 av dessa villkor.

Värdtjänstleverantör:
Företagsnamn: Internex GmbH
Säte: Lagerstraße 15, 3950 Gmünd, Österrike
Registreringsnr: ATU 65604535

Avsnitt 1: Tillämpningsområde och terminologi

(1) Följande villkor gäller exklusivt för alla transaktioner mellan leverantören och kunden, i den version som är giltig vid det tillfälle då avtalet ingicks. Andra villkor som tillämpas av kunden accepteras inte såvida inte leverantören uttryckligen och skriftligen godkänner det.

(2) Kunden anses vara en konsument så länge syftet med dennas beställningar och aktiviteter inte kan kopplas till någon kommersiell verksamhet eller till någon aktivitet inom en oberoende enhet. Alla personer, fysiska eller juridiska, är ett företag om de agerar inom ett kommersiellt eller oberoende verksamhetsområde.

Avsnitt 2: Slutande av avtal

(1) Kunder kan välja mellan en mängd produkter, i synnerhet nappar och andra babyprodukter, som kan väljas med varukorgsikonen. Alla artiklar som väljs läggs i den här virtuella varukorgen. Genom att klicka på ikonen för att lägga en order undertecknar kunden ett bindande avtal om att köpa produkterna i varukorgen. Innan kunden klickar på ikonen för att lägga en order kan kunden visa och ändra innehållet i varukorgen. Innan kunden undertecknar det bindande avtalet om att köpa de valda produkterna ombeds kunden att godkänna villkoren. Det innebär att kunden godkänner alla bestämmelser i villkoren i den version som gäller vid datumet för det bindande avtalet, och att kunden accepterar det aktuella priset som anges på www.mambaby.com. Vid beställning av personanpassade produkter bekräftar och godkänner kunden att inget ”olämpligt” meddelande skickas in som personligt tryck på de anpassade produkterna. ”Olämpligt” omfattar alla meddelanden som är stötande, ärekränkande, förolämpande, pornografiska, sexuellt explicita, olagliga eller diskriminerande eller som kan göra intrång i tredje parts rättigheter.

(2) Leverantören skickar därefter automatiskt en bekräftelse på mottagandet via e-post till kunden, som beskriver vad ordern omfattar och som kunden kan skriva ut genom att klicka på utskriftsikonen. Den här bekräftelsen på mottagande dokumenterar att kundens beställning har tagits emot och bekräftats (godkänts) av leverantören, och att ett försäljningsavtal därmed har slutits.

Avsnitt 3: Leverans och artiklars tillgänglighet

(1) Om en av de beställda artiklarna inte är tillgänglig för tillfället informerar leverantören kunden om detta omgående i orderbekräftelsen. Om förseningen av leveransen blir mer än två veckor har kunden rätt att häva avtalet. I sådant fall har även leverantören rätt att häva avtalet och leverantören återbetalar automatiskt alla betalningar som redan gjorts av kunden.

(2) Leveranstiderna som anges gäller för alla standardprodukter som erbjuds i webbutiken (gäller inte MAM Individual-produkter). MAM Individual-produkter görs på beställning och därför kan leveranstiderna variera. Leverantören levererar dessa produkter till kunden inom 8 veckor efter det att beställningen har godkänts.

(3) Lägsta ordervärde för webbutiken är 19 EUR (gäller inte registrerade MAM Club-medlemmar), och högsta ordervärde är 500 EUR.

Avsnitt 4: Priser och speditionskostnader

(1) Alla priser som anges på leverantörens webbplats omfattar paketering och tillämplig mervärdesskatt.

(2) Aktuella fraktkostnader anges i beställningen. Dessa kostnader betalas av kunden. För frakt utanför Europa måste alla import- och exportutgifter, som tull och andra avgifter och skatter, debiteras av leverantören.

(3) Alla varor skickas via post. Leveransadressen godkänns endast om leveranslandet visas på leverantörens lista i webbutiken.

(4) Plats för uppfyllelse: MAM-HUNGÁRIA Kft., H-9795 Vaskeresztes, Fő u. 132., Ungern

Avsnitt 5: Betalmetod

(1) Kunder kan välja mellan följande betalmetoder:

  • Kreditkort
  • PayPal
  • Banköverföring (endast för Tyskland, Österrike, Italien, Nederländerna och Belgien)

(2) Vi accepterar följande kreditkort: Visa, MasterCard och American Express. Eventuella bankavgifter debiteras till kunden. För att förhindra obehörig åtkomst till dina uppgifter av en tredje part använder vi den modernaste krypteringstekniken, till exempel Secure Socket Layer (SSL). SSL är ett standardprotokoll som är godkänt för användning på Internet och som garanterar en säker dataöverföring. Den här processen säkerställer att alla beställningsdata, inklusive kreditkortsuppgifter, behandlas i ett krypterat och säkert format.

Avsnitt 6: Reservation av äganderätt

Till dess att fullständig betalning har tagits emot förblir de levererade varorna till fullo leverantörens egendom.

Avsnitt 7: Garantier och materialdefekter

(1) Leverantörens garanti
När kan kunder hävda sin rätt till leverantörens garantin?
Om leverantören levererar defekta artiklar kan kunden begära ersättning från leverantören enligt bestämmelserna i Ungerns civilrättsliga lagstiftning.

Vilka rättigheter har kunden enligt leverantörens garanti?
Kunden kan göra följande anspråk:
Kunden kan begära reparation eller ersättning såvida inte begäran är orimlig eller skulle innebära oproportionerliga kostnader för leverantören jämfört med andra anspråk. Om kunden väljer att eller inte kan begära reparation eller ersättning, kan hen i stället begära en proportionerlig nedsättning av priset, eller begära att den defekta artikeln repareras eller ersätts på leverantörens bekostnad eller, som sista utväg, häva avtalet. Leverantören garanti medger inte att kunden själv reparerar defekten eller låter någon annan reparera den på företagets bekostnad. Kunden kan byta från en gottgörelse till en annan, men kostnaden för bytet faller på kunden såvida inte bytet var berättigat eller leverantören gav kunden anledning att göra det.

Vilken tidsgräns gäller för anspråk under leverantörens garanti?
Kunden måste informera leverantören om en defekt så snart hen upptäcker den, men aldrig senare än två månader efter det att defekten upptäcktes. Kunden ska emellertid vara medveten om att hen inte kan göra anspråk för en defekt efter begränsningsperioden på två år från avtalets fullgörandedatum.

Vem kan kunden ställa anspråk mot?
Kunden kan göra anspråk mot leverantören.

Vilka andra villkor gäller för att utöva kundens rättigheter?
Inom ett år från leveransdatumet kan kunden hävda sina rättigheter under leverantörens garanti, förutsatt att kunden kan bevisa att produkten eller tjänsten tillhandahölls av leverantören. Efter ett år från leveransdatumet måste kunden emellertid bevisa att den defekt som kunden har upptäckt existerade redan vid fullgörandet.

(2) Produktgaranti
När kan kunden hävda sin rätt under produktgarantin?
I händelse av en defekt i en produkt kan kunden efter eget val hävda sin rätt under punkt (1) eller göra anspråk under produktgarantin.

Vilka rättigheter har konsumenten under produktgarantin?
Under produktgarantin kan kunder endast begära att den defekta produkten repareras eller ersätts.

När anses en produkt vara defekt?
En produkt anses vara defekt om den inte uppfyller kvalitetskraven som gällde när den sattes på marknaden eller om den inte har de egenskaper som beskrivs av tillverkaren.

Vilken tidsgräns gäller för anspråk under produktgarantin?
Kunden har två år på sig från det datum då produkten sattes på marknaden av tillverkaren för att göra anspråk under produktgarantin. Efter den här perioden förfaller kundens rätt.

Mot vem kan kunden hävda sitt anspråk under produktgarantin och vilka villkor gäller?
Kunden kan endast hävda sitt anspråk under produktgarantin mot tillverkaren eller distributören av produkten. Kunden måste bevisa att produkten är defekt för att göra ett anspråk under produktgarantin.

I vilka fall är tillverkaren (distributören) undantagen från förpliktelser enligt produktgarantin?
Tillverkaren (distributören) är endast undantagen från sina förpliktelser enligt produktgarantin om man kan bevisa det som anges under § 6:168. Avsnitt (3) a)–c) i lag nr V 2013 i den ungerska civilrättsliga lagstiftningen.
Kunden kan inte samtidigt göra anspråk både för en garanti för tillbehör och en produktgaranti för samma defekt. Om kundens anspråk under produktgarantin godkänns kan kunden emellertid även göra anspråk under tillbehörsgarantin mot tillverkaren för den ersatta produkten eller den reparerade delen.

(3) Lagstadgad garanti
Leverantören är skyldig att tillhandahålla en lagstadgad garanti för defekter i fråga om produkterna som specificeras i bilaga 1 av Ungerns stagliga förordning 151/2003 (IX. 22.) om obligatorisk garanti för vissa varaktiga konsumtionsvaror.

Kundens rättigheter under garanti och giltighetsperioder regleras av bestämmelserna i Ungerns statliga förordning 19/2014 (IV. 29.) NGM om reglerna för hantering av garantier och garantianspråk för varor som säljs under ett avtal mellan en konsument och ett företag.

När är leverantören undantagen från dess skyldigheter?
Leverantören befrias endast från sin skyldighet om lagstadgad garanti om man kan bevisa att defekten uppstod efter leverantörens uppfyllelse av avtalet.

Kunden kan inte samtidigt kan göra anspråk både under leverantörens garanti och den lagstadgade garantin eller produktgarantin för samma defekt, eftersom rättigheterna under den lagstadgade garantin gäller oavsett rättigheterna som beskrivs i punkt (1) och (2).

Avsnitt 9: Databehandling

(1) Leverantören samlar in de data från kunderna som behövs för att verkställa avtalet. Leverantören följer GDPR (EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/679 från den 27 april 2016) och Ungerns lag CXII från 2011 om rätten till självbestämmande över information och informationsfrihet. Utan kundens medgivande kommer leverantören endast att be om, använda eller behandla uppgifter från kunden som behövs för att fullgöra avtalet på ett korrekt sätt och för att skapa ett konto för fjärrtjänster.

(2) Utan medgivande från kunden kommer leverantören inte att använda kunduppgifter för kommersiella syften, opinionsundersökningar eller marknadsundersökningar.

(3) Kunden kan när som helst granska, ändra eller ta bort sina uppgifter i profilen via ikonen för att ändra MAM Club-profil. Angående kundens medgivande finns mer information om insamling, användning och behandling av data på leverantörens webbplats i utskrivbar form via ikonen för dataintegritet.

Avsnitt 10: Policy för klagomålshantering

(1) Leverantören strävar efter att fullgöra alla beställningar till kundens fulla belåtenhet och med tillfredsställande kvalitet. Om kunden har något klagomål angående avtalet eller dess utförande kan hen kommunicera sitt klagomål via telefon, e-post eller brev.

(2) Leverantören ska omgående utreda klagomålet och, om nödvändigt, avhjälpa det. Om kunden inte godkänner hanteringen av klagomålet eller om det inte är möjligt att omgående utreda klagomålet, ska leverantören omgående registrera klagomålet och dess inställning till klagomålet och ska tillhandahålla kunden en kopia av registreringen.

(3) Leverantören ska skriftligen svara på klagomålet inom 30 dagar. Anledningarna till att klagomålet avvisas ska specificeras. Leverantören ska behålla anteckningarna om klagomålet och en kopia av svaret under 3 år och ska på begäran visa dem för tillsynsmyndigheter.

(4) Kunden informeras om att i det fall att kundens klagomål avvisas kan hen skicka in sitt klagomål till en myndighet eller ett förlikningsorgan enligt beskrivning nedan.

(5) Konsumenten kan lämna in ett klagomål hos myndighet för konsumentskydd:

Enligt artikel 45/A (1)–(3) i konsumentskyddslagen och Ungerns statliga förordning nr 387/2016 (2 december 2016) om utnämningen av konsumentskyddsmyndighet, fungerar den lokala styrande myndigheten som allmän konsumentskyddsmyndighet: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek

(6) I händelse av ett klagomål kan kunden kontakta ett förlikningsorgan, kontaktuppgifter finns här:https://bekeltet.bkik.hu

(7) Europeiska kommissionens webbplats för tvistlösning online finns här: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Avsnitt 11: Avslutande bestämmelser

(1) Alla avtal mellan leverantören och kunden baseras på ungersk lag med undantag för FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor.

(2) Om någon del av avtalet ogiltigförklaras ska resterande delar av avtalet vara bindande.

(3) Bestämmelserna i dessa villkor gäller från 01.09.2023.

(4) Avtal får endast slutas på engelska/svenska. Avtalet som sluts utgör inte ett skriftligt avtal, och avtalen ska inte registreras av leverantören. Leverantören förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor. Eventuella ändringar publiceras på webbplatsen. För alla frågor som inte omfattas av dessa villkor ska ungersk lag gälla.