Villkor

Detta är de allmänna villkor (villkoren) som används av MAM BABY AG, Sihleggstrasse 15, CH-8832, Wollerau (nedan kallat ”leverantören”) inom ramen för köpeavtal som ingås mellan leverantören och kunden enligt definitionen i punkt 2 i avtalet (nedan kallat ”kunden”) via plattformen www.mambaby.com.

§ 1 Omfattning, definitioner

(1) För affärsrelationen mellan leverantören och kunden gäller endast följande allmänna villkor i den version som är giltig vid tidpunkten för beställningen. Avvikande villkor från kunden sida godtas inte, såvida inte leverantören godkänner dem uttryckligen i skrift.

(2) Kunden är en konsument, om syftet med de varor och tjänster som beställts inte kan knytas till en kommersiell eller fristående yrkesmässig verksamhet. En näringsidkare, däremot, är en fysisk eller juridisk person eller ett enkelt bolag med rättskapacitet, som vid avtalets ingående handlar inom ramen för sin kommersiella eller självständiga yrkesmässiga verksamhet.

§ 2 Avtalets ingående

(1) Kunden kan välja från leverantörens produktsortiment, i synnerhet nappar och andra spädbarnsartiklar, och lägga dem i en elektronisk varukorg med hjälp av knappen ”Lägg i varukorgen”. Med hjälp av knappen ”Skicka beställningen” skickar personen ett bindande anbud om att köpa varorna i korgen. Innan beställningen skickas kan kunden när som helst visa och ändra uppgifterna. Anbudet kan dock endast lämnas och överföras om kunden godtar dessa avtalsvillkor genom att klicka på knappen ”Godkänn villkoren och sekretessavtalet” och därmed tar med dem i sitt anbud. När anbudet skickas förklarar och intygar kunden att kunden inte har skickat in något ”stötande” budskap för det personliga produkttrycket. Med ”stötande” avses ett budskap som är fientligt, nedsättande, kränkande, pornografiskt, sexuellt explicit eller anstötligt, diskriminerande eller förolämpande.

(2) Leverantören skickar sedan en automatisk mottagningsbekräftelse till kunden via e-post, där kundens beställning visas igen. Kunden kan skriva ut beställningen med hjälp av utskriftsfunktionen. Mottagningsbekräftelsen dokumenterar att kundens beställning har inkommit till leverantören och representerar accept av kundens anbud.

§ 3 Leverans, varornas tillgänglighet

(1) Om den produkt som kunden har angett i sin beställning endast är tillfälligt otillgänglig ska leverantören utan dröjsmål meddela kunden detta i orderbekräftelsen. Om leveransen försenas i över två veckor äger kunden rätt att frånträda avtalet. För övrigt äger även leverantören i detta fall rätt att frånträda avtalet. I sådant fall kommer leverantören att omgående betala tillbaka alla eventuella betalningar som redan har gjorts av kunden.

(2) För alla standardprodukter (med undantag från MAM Individuell-produkter) som erbjuds i webbutiken gäller de leveranstider som anges vid produkten. MAM Individuell-produkter är specialbeställda produkter, vilket kan leda till avvikande leveranstider. Leverantören kommer att leverera dessa produkter till kunden inom åtta veckor efter avtalets ingående.

(3) Minsta ordervärde är 19 EUR (gäller ej för MAM Club-medlemmar) och maximalt ordervärde i den här webbutiken är 500 EUR.

(4) Varorna levereras via post. Leveransadressen godkänns endast om det mottagande landet finns med på den internetlista som har upprättats av leverantören. Fara och risken går vid tidpunkten för överlämningen av varorna över från avsändaren (post, kurirtjänster, speditörer, transportörer osv.) till kunden.

(5) Om ett paket skulle vara skadat vid leverans kan du anmäla skadan till transportföretaget DHL. Reklamationer måste göras skriftligt av mottagaren på ett DHL-/postkontor inom den lagstadgade perioden på sju dagar efter mottagandet av försändelsen. Mottagaren måste dessutom visa upp den fullständiga försändelsen med ytterkartonger/förpackningar.

§ 4 Priser och fraktkostnader

(1) Alla priser som finns på leverantörens webbplats anges inklusive förpackningskostnader och eventuell lagstadgad mervärdesskatt.

(2) Motsvarande leveranskostnader anges för kunden i beställningsformuläret och betalas av kunden.

(3) Om en försändelse utanför EU medför import- eller exportavgifter, exempelvis, tull, moms eller andra avgifter, ska dessa alltid bäras av kunden.

(4) Orten för fullgörandet av förpliktelserna är Neckarsulm.

§ 5 Betalningsprocedur

(1) Vi erbjuder följande betalningssätt:
- Kreditkort
- PayPal
- Direktöverföring (gäller endast Tyskland, Österrike, Italien, Nederländerna och Belgien)

(2) Vi accepterar följande kreditkort:Visa, MasterCard och Diners Club. Kunden står för bankens avgifter. För att förhindra obehörig åtkomst till dina uppgifter använder vi modern krypteringsteknik, t.ex. Secure Socket Layer (SSL). SSL är ett erkänt standardprotokoll på internet som garanterar säker dataöverföring. På så sätt är alltid överföringen av beställningsuppgifterna krypterad, inklusive dina kreditkortsuppgifter.

§ 6 Äganderättsförbehåll

De levererade varorna förblir leverantörens egendom till dess att full betalning har erlagts.

§ 7 Garanti vid produktfel, garanti

(1) Leverantören är ansvarig för produktfel i enlighet med motsvarande gällande lagbestämmelser, i synnerhet paragraf 434 och framåt i den tyska civilrättsliga lagstiftningen, Bürgerliches Gesetzbuch. Gentemot näringsidkare uppgår garantiåtagandet för produkter som levereras av leverantören till tolv (12) månader.

(2) En garanti gäller för de varor som levereras av leverantören enbart om detta uttryckligen anges i orderbekräftelsen till artikeln i fråga.

§ 8 Ansvar

(1) Kundens äger inte rätt att framföra krav på skadeersättning.. Undantaget från detta är skadeståndsanspråk från kundens sida på grund av skada på liv och hälsa eller åsidosättande av väsentliga avtalsförpliktelser (huvudförpliktelser) samt ansvar för andra skador som beror på ett avsiktligt eller grovt vårdslöst åsidosättande av förpliktelse som åligger leverantören, dennes juridiska ombud eller representanter vid avtalsuppfyllelsen. Väsentliga avtalsförpliktelser är sådana vars uppfyllelse krävs för att uppnå syftet med avtalet.

(2) Vid åsidosättande av väsentlig avtalsförpliktelse ansvarar leverantören endast för avtalstypiska, förutsebara skador, om dessa enbart har orsakats av oaktsamhet, såvida det inte rör sig om skadeersättningsanspråk från kundens sida till följd av skada på liv eller hälsa.

(3) Begränsningarna i punkterna 1 och 2 gäller även för leverantörens juridiska ombud och representanter vid avtalsuppfyllelsen, i det fall anspråk görs gällande direkt mot dem.

(4) Produktansvarslagens bestämmelser påverkas inte.

§ 9 Policy för ångerrätt

(1) Ångerrätt

Du har rätt att säga upp avtalet inom fjorton dagar utan att ange något skäl härför. Ångertiden är fjorton dagar från den dag då du eller en av dig utsedd tredje part, dock ej transportören , har erhållit/har den sista varan.

För att utöva ångerrätten måste du kontaka oss enligt följande:

PVS Fulfilment Service GmbH
Retoure MAM
Werner-Haas-Straße 5
D-74172 Neckarsulm
TYSKLAND


E-postadress: mamshop@mambaby.com

Telefon: (tyska) 0049 711 7252304 276
Telefon: (engelska) 0049 711 7252304 277

och tydligt informera oss (t.ex. via post, e-post till ovan angiven e-postadress eller per telefon) om ditt beslut att frånträda avtalet. Du kan använda den bifogade standardångerblanketten, men detta är inte obligatoriskt. Om du vill använda dig av ångerrätten räcker det att du skickar ett meddelande om att du avser att utöva ångerrätten innan ångerfristen löper ut.

(2) Effekterna av frånträdande

Om du frånträder det här avtalet ska vi återbetala alla betalningar som vi har erhållit från dig, inklusive leveranskostnader utan dröjsmål och senast inom fjorton dagar från den dag då vi mottar underrättelsen om din uppsägning av avtalet. Vid denna återbetalning använder vi samma betalningssätt som du använde vid den ursprungliga transaktionen, såvida vi inte uttryckligen har kommit överens om annat; i vilket fall som helst kommer du inte att debiteras några avgifter för sådan återbetalning. Vi kan hålla inne återbetalningen tills vi har fått tillbaka varorna, eller till dess att du har uppvisat bevis på att du har returnerat varorna, beroende på vad som inträffar först.

Du måste omgående och under alla omständigheter inom fjorton dagar från den dag då du informerar oss om uppsägningen av detta avtal skicka tillbaka eller lämna över varorna till oss. Du måste skicka varorna inom tidsfristen på fjorton dagar.

Produkter som kan skickas i paket returneras på vår risk. Du bär kostnaderna för returen om den levererade varan motsvarar den beställda och om priset på den återsända produkten inte överskrider ett belopp om 40 euro eller, om produkten har ett högre pris, om du vid tidpunkten för uppsägningen ännu inte har erlagt betalning eller avtalsenligt överenskommen delbetalning. I annat fall är returen kostnadsfri för dig. Artiklar som inte går att skicka i ett paket hämtas upp från dig på vår bekostnad.

Du behöver enbart betala för eventuell värdeminskning hos varorna om värdeminskningen beror på att varorna har använts på ett sätt som inte är nödvändigt för en kontroll av beskaffenheten, egenskaperna och funktionssättet hos dem.

(3) Undantag från ångerrätten

Ångerrätten gäller inte vid leverans av förseglade varor som av hälso- eller hygienskäl inte är lämpliga att returnera om förseglingen har avlägsnats efter leverans.

Ångerrätten gäller inte vid leverans av varor som har tillverkats enligt avtalspartens specifikation (Individuell-varor eller specialbeställda varor). Med specialbeställda avses här alla produkter i serien MAM Individuell (nappar, nappband, kombilådor).

§ 10 Information om databearbetning

(1) Leverantören samlar inom ramen för avtalsuppfyllelsen in uppgifter om kunden. Leverantören följer härvid bestämmelserna i den tyska federala dataskyddslagen (Bundesdatenschutzgesetz) respektive den tyska teletjänstdataskyddslagen (Teledienstdatenschutzgesetz). Utan medgivande från kunden kommer leverantören endast att samla in, behandla eller använda lager- och användningsdata om kunden om detta krävs för att uppfylla avtalet och för att använda och fakturera teletjänster.

(2) Leverantören kommer inte att använda kundens uppgifter för reklamändamål, marknadsföringsändamål eller marknadsundersökningar utan kundens medgivande.

(3) Kunden har alltid möjlighet visa, ändra eller ta bort uppgifter som finns lagrade om vederbörande via knappen ”Redigera MAM Club-profilen” i sin profil. Mer information om kundens medgivanden och ytterligare information om datainsamling, -bearbetning och -användning anges i den integritetspolicy som finns på leverantörens webbplats. Den finns att tillgå när som helst i utskrivbar form via knappen ”Integritet”.

§ 11 Tipsa en vän

(1) Leverantören erbjuder i och med ”MAM tipsa en vän” ett incitamentsprogram där alla kunder kan delta. Kunderna kan rekommendera leverantören potentiella nya kunder, som leverantören inte redan har avvisat. Om en kund rekommenderar en potentiell ny kund och denne sedan genomför köp hos leverantören, får kunden som gjort rekommendationen ett incitament.

(2) Kunden får inte göra reklam för incitamentsprogrammet. I synnerhet får kunden inte hänvisa till incitamentsprogrammet i konventionella medier och/eller sociala medier och/eller på ett sätt som är synligt för flera personer.

(3) För att främja incitamentsprogrammet har kunden däremot tillåtelse att föra individuella samtal med potentiella nya kunder och i samband med samtalet få samtycke från den potentiella nya kunden att ange dennes e-postadress i formuläret som tillhandahålls på leverantörens hemsida, så att den nya kunden därefter får reklammeddelanden med erbjudanden från leverantören.

(4) Därefter anger kunden e-postadressen till den potentiella nya kunden i formuläret på leverantörens hemsida och bekräftar att han eller hon har fått den potentiella nya kundens samtycke.

(5)Om kunden inte har fått samtycke från den potentiella nya kunden och den senare därför vidtar rättsliga åtgärder eller myndighetsåtgärder gentemot leverantören, ska kunden hålla leverantören fri från skador och anspråk gällande alla skador som uppkommer som en följd av detta.

§ 12 Avslutande bestämmelser

(1) För alla avtal mellan leverantören och kunden tillämpas lagen i Förbundsrepubliken Tyskland, med undantag för FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor.

(2) Om kunden är en återförsäljare, en juridisk person eller en särskild investeringsfond i offentligrättslig bemärkelse, är behörig domstol för alla tvister som rör avtalsförhållandena mellan kunden och leverantören domstolen i Neckarsulm.

(3) Avtalet är fortfarande bindande i sina återstående delar även om enskilda punkter befinns vara ogiltiga.

MAM BABY AG
Sihleggstraße 15
8832 Wollerau
Schweiz


April 2009

© 2017 Copyright by MAM Babyartikel GesmbH, Vienna