Almindelige forretningsbetingelser

Dette er de almindelige forretningsbetingelser (AGB) for MAM-Hungária Kft., MAM Baby AG Magyarországi Fióktelepe, H-9795 Vaskeresztes Fő u. 132, Hungária (i det følgende benævnt "udbyder"), der er gældende for købsaftaler, der på www.mambaby.com indgås mellem udbyder og den i § 2 af aftalen benævnte kunde (i det følgende benævnt "kunde").

§ 1 Gyldighedsområde, begrebsdefinitioner

(1) For forretningsforholdet mellem udbyder og kunde er udelukkende de efterfølgende almindelige forretningsbetingelser gældende i den version, der gælder på tidspunktet for bestillingen. Afvigende betingelser fra bestillerens side anerkendes ikke, medmindre udbyder har givet udtrykkeligt og skriftligt samtykke.

(2) Kunden er forbruger, for så vidt formålet med bestilte leveringer og ydelser ikke er tiltænkt kundens erhvervsmæssige eller selvstændige virke. Derimod er en erhvervsdrivende en naturlig eller juridisk person eller et juridisk interessentskab, der ved indgåelse af en aftale handler på vegne af sit erhvervsmæssige eller selvstændige virke.

§ 2 Aftaleindgåelse

(1) Kunden kan vælge produkter fra udbyders sortiment, særligt sutter og andre babyartikler og samle disse ved hjælp af knappen "Læg i kurven" i en såkaldt varekurv. Via knappen "Send bestilling" afgiver kunden en bindende ordre på de varer, der befinder sig i varekurven. Før bestillingen sendes, kan kunden til enhver tid ændre og gennemse dataene. Bestillingen kan dog kun afgives og videresendes, hvis kunden med et klik på knappen "Jeg accepterer de almindelige forretningsbetingelser og aftalen om databeskyttelse" accepterer disse forretningsbetingelser og dermed har inkluderet dem i bestillingen. Med afgivelse af bestillingen erklærer og garanterer kunden, at kunden ikke vil ansøge om at få trykt et "forkasteligt" personaliseret tryk på produkterne. Med "forkasteligt" forstås især uvenlig, bagtalende, krænkende, pornografisk, seksuelt eller stødende, diskriminerende eller nedgørende.

(2) Udbyder sender derefter via e-mail en automatisk bekræftelse på modtagelsen til kunden, hvoraf kundens bestilling fremgår, og som kunden kan udskrive via funktionen "Udskriv". Bekræftelsen på modtagelsen dokumenterer, at kundens bestilling er modtaget hos udbyder, og bekræfter, at ordren er accepteret.

§ 3 Levering, varer til rådighed

(1) Hvis produkterne i kundens bestilling midlertidigt ikke er til rådighed, informerer udbyder umiddelbart kunden herom i ordrebekræftelsen. Ved en forsinket levering på mere end to uger har kunden ret til at træde tilbage fra aftalen. I et sådant tilfælde er udbyder også berettiget til at opsige aftalen. I så fald tilbagebetales kundens evt. allerede overførte betalinger omgående.

(2) For alle standardprodukter i webshoppen (undtagen individuelle MAM-produkter) gælder de leveringstider, der står anført ved produktet. Ved individuelle MAM-produkter er der tale om specialfremstillinger, hvorfor der her kan forekomme forskellige leveringstider. Levering til kunden sker i disse tilfældeinden for 8 uger efter ordremodtagelse.

(3) Det mindste bestillingsbeløb er 19 € (gælder ikke for registrerede MAM Club-medlemmer), det maksimale bestillingsbeløb for denne webshop er 500 €.

(4) Forsendelsen af varen sker via postforsendelse. Leveringsadressen accepteres kun, hvis modtagerlandet er i overensstemmelse med den internetliste, som udbyder har lavet. Risikoen overgår til kunden på det tidspunkt, hvor varen overgives til transportøren (post, udbringningstjenester, speditører, fragtførere osv.).

(5) Hvis din pakke er beskadiget ved modtagelsen, kan du anmelde skaden til pakketjenesten.

§ 4 Priser og forsendelsesomkostninger

(1) Alle priser, der er opgivet på udbyders hjemmeside, er inklusive emballageomkostninger og den til enhver tid gældende lovpligtige moms.

(2) Kunden får oplyst de tilhørende forsendelsesomkostninger i bestillingsformularen og skal dække dem.

(3) De omkostninger, der kan opstå ved forsendelser uden for EU, import- og eksportudgifter som fx told, gebyrer og afgifter betales altid af kunden.

(4) Betalingsstedet er Vaskeresztes.

§ 5 Betalingsmetoder

(1) Følgende betalingsmåder er mulig:
- kreditkort
- PayPal
- Straks-overførsel (kun Tyskland, Østrig, Italien, Holland og Belgien)

(2) Følgende kreditkort accepteres:Visa, MasterCard og American Express. Bankgebyrer betales af kunden. For at forhindre, at tredjemand får uberettiget adgang til dine data, anvendes den mest moderne krypteringsteknik som fx Secure Socket Layer (SSL). SSL er en anerkendt standardprotokol på internettet, som garanterer sikker dataudveksling. På den måde overføres alle bestillingsdata, herunder også kreditkortoplysninger, altid i krypteret form.

§ 6 Ejendomsforbehold

Indtil den fulde betaling har fundet sted, tilhører de leverede varer udbyder.

§ 7 Mangelgaranti, garanti

(1) Udbyder hæfter for mangler iht. de herfor gældende retslige forskrifter, især §§ 434 ff. i BGB. Over for virksomheder ydes der 12 måneders garanti på de produkter, udbyder har leveret.

(2) Der ydes kun en garanti på de af udbyder leverede varer, hvis garantien udtrykkeligt fremgår af ordrebekræftelsen for de aktuelle artikler.

§ 8 Ansvar

(1) Kunden kan ikke gøre krav på skadeserstatning. Undtaget herfra er kundens krav på skadeserstatning ved skader på liv og lemmer, helbredet eller ved overtrædelse af væsentlige aftaleforpligtelser (kardinalpligter) samt ansvaret for øvrige skader, der skyldes en forsætlig eller groft uforsvarlig tilsidesættelse ved udbyder, dennes juridiske repræsentant eller medhjælper. Væsentlige aftaleforpligtelser er forpligtelser, som er nødvendige for opfyldelsen af målet med aftalen.

(2) Ved tilsidesættelse af væsentlige aftaleforpligtelser hæfter udbyder kun for aftaletypiske, forudsigelige skader, hvis disse er forårsaget uforsvarligt, undtagen hvis det drejer sig om krav om skadeserstatning fra kunden på grund af skader på liv og lemmer eller på helbredet.

(3) Begrænsningerne i afsnit 1 og 2 gælder også udbyders juridiske repræsentant eller medhjælper, hvis krav gøres gældende direkte mod dem.

(4) Forskrifterne i produktgarantiloven berøres ikke.

§ 9 Information om fortrydelsesret

(1) Fortrydelsesret

Handlen kan fortrydes inden for 14 dage uden angivelse af årsagen. Fortrydelsesretten er 14 dage fra den dag, hvor du eller en af dig benævnt tredjepart, der ikke er transportør, har modtaget den sidste vare.

For at håndhæve din fortrydelsesret skal du informere os

MAM-Hungária Kft.
MAM Baby AG Magyarországi Fióktelepe
H-9795 Vaskeresztes Fő u. 132
Hungária

ved hjælp af en entydig forklaring (fx informeret i brev, pr. e-mail til ovennævnte e-mailadresse eller telefonisk) om din beslutning om at annullere aftalen. Hertil kan du benytte den vedlagte skabelon til en fortrydelsesformular, hvilket dog ikke er et krav. For at overholde fristen for fortrydelsesretten er det nok at sende din information, om at du vil gøre brug af fortrydelsesretten, inden for fortrydelsesrettens frist.


(2) Konsekvenser af fortrydelsen

Hvis du fortryder købet, skal vi med det samme og senest 14 dage fra den dag, hvor vi har modtaget information om, at du har fortrudt købet, tilbagebetale alle betalinger, som vi har modtaget fra dig, inkl. leveringsomkostninger. Ved tilbagebetaling benytter vi samme betalingsmåde, som du oprindeligt brugte ved købet, medmindre vi udtrykkeligt har aftalt andet med dig; vi vil under ingen omstændigheder opkræve betaling fra dig for selve tilbagebetalingen. Vi kan tilbageholde betalingen, indtil vi har modtaget varerne retur eller indtil vi har modtaget dokumentation fra dig om, at varerne er blevet returneret – alt efter, hvilken af disse sker først.

Du skal med det samme eller senest i løbet af 14 dage fra den dag, hvor du har informeret os om fortrydelsen af købet, tilbagesende eller tilbagelevere varerne til os. Fristen er overholdt, når du afsender varerne før udløb af de 14 dage.

Varer, der kan sendes som pakkepost, skal returneres til os for vores risiko. Du betaler returomkostningerne, hvis den leverede vare svarer til det bestilte og prisen på den returnerede varer ikke overstiger et beløb på 40 euro, eller hvis du ved en højere pris på varen på fortrydelsestidspunktet endnu ikke har betalt modydelsen eller en juridisk aftalt delbetaling. I andre tilfælde er returneringen uden omkostninger for dig. Varer, der ikke kan sendes som pakkepost, afhentes hos dig for vores regning.

Du skal kun betale for et værditab af varen, hvis dette tab ved en test af varens beskaffenhed, egenskaber eller funktionalitet kan henføres til dig.

(3) Fraskrivelse af fortrydelsesretten

Fortrydelsesretten er ikke gældende for leveringen af forseglede varer, der på baggrund af sundhedsbeskyttelse eller hygiejne ikke er egnet til returnering, hvis forseglingen er brudt efter levering.

Fortrydelsesretten er ikke gældende for leveringen af varer, der er fremstillet efter købers specifikationer (individuelle eller specialfremstillinger). Specialfremstillinger er i dette tilfælde alle produkter i serien MAM Individuel (sutter, suttesnore, kombibokse).

§ 10 Henvisninger til databehandling

(1) Under købsprocessen indsamler udbyder data om kunden. I den forbindelse overholdes alle forskrifter i den tyske lov om datasikkerhed og regler for teledatabeskyttelse. Uden kundens samtykke vil udbyder kun indsamle, behandle og bruge kundens data i det omfang, det er nødvendigt for afvikling af købsforholdet og til anvendelse og afregning af teletjenester.

(2) Uden kundens samtykke anvender udbyder ikke kundens data til reklameformål, markeds- eller meningsmålinger.

(3) Kunden kan til enhver tid hente de oplysninger, som han/hun har gemt, via knappen „Ændr MAM Club-profil“ i sin profil for at ændre eller slette disse. Der henvises i øvrigt til kundens accept og yderligere information om dataindsamling, -behandling og -brug i databeskyttelseserklæringen, som altid kan findes i en printvenlig udgave på udbyders hjemmeside under knappen "Databeskyttelse".

§ 11 Henvis en ven

(1) Udbyderen tilbyder under „MAM henvis en ven“ et „Incentive-program”, som alle kunder kan deltage i. Kunder kan anbefale potentielle kunder til udbyderen, som udbyderen ikke tidligere har afvist. Hvis en kunde anbefaler en ny kunde, og den nye kunde efterfølgende handler hos udbyderen, modtager kunden, der har givet anbefalingen, en „incentive”.

(2) Kunden har ikke ret til at reklamere for „Incentive”-programmet. Især må kunden ikke henvise til „Incentive”-programmet i almindelige medier og/eller sociale medier på en måde, så flere personer kan se det.

(3) Kunden har dog lov til at reklamere for „Incentive”-programmet gennem individuelle samtaler med potentielle kunder og i den forbindelse indhente den potentielle nye kundes accept til, at kunden angiver den potentielle kundes e-mailadresse i formularen på hjemmesiden, så den nye kunde efterfølgende kan modtage reklamemail med tilbud fra udbyderen.

(4) Efterfølgende vil kunden angive den potentielle nye kundes e-mailadresse i formularen på hjemmesiden og her bekræfte, at kunden har indhentet den potentielle nye kundes accept hertil.

(5) Hvis kunden ikke har indhentet den potentielle nye kundes accept og denne derfor stiller retsligt eller officielt krav over for udbyderen, vil kunden blive holdt ansvarlig for de skader, der måtte opstå som følge heraf.

§ 12 Afsluttende bestemmelser

(1) For aftaler mellem udbyder og kunden finder tysk ret anvendelse, medmindre købet er omfattet af den internationale købelov (CISG).

(2)Hvis kunden er en købmand, en juridisk offentligretlig person eller en investeringsforening, er værnetinget for alle evt. tvister i aftaleforholdet mellem kunden og udbyder Neckarsulm.

(3) Hvis enkelte punkter skulle blive ugyldige, berøres aftalen i øvrigt ikke heraf.

MAM-Hungária Kft.
MAM Baby AG Magyarországi Fióktelepe
H-9795 Vaskeresztes Fő u. 132
Hungária

April 2009

© 2017 Copyright by MAM Babyartikel GesmbH, Vienna