Generelle vilkår og betingelser

Dette er de generelle vilkår og betingelser for

MAM-HUNGÁRIA Kft.
H-9795 Vaskeresztes, Fő u. 132., Hungária
Virksomhedsregistreringsnr.: 18 09 000507

Kontakt via: www.mambaby.com/contact

(Leverandøren), som gælder for alle købsaftaler, der indgås via webshoppen www.mambaby.com mellem leverandør og kunde som beskrevet under § 2 i nærværende generelle vilkår og betingelser.

Udbyder af hostingtjenester:
Virksomhedsnavn: Internex GmbH
Hovedsæde: Lagerstraße 15, 3950 Gmünd, Østrig
Virksomhedsregistreringsnr.: ATU 65604535

§ 1 Anvendelsesområde, terminologi

(1) Følgende betingelser og vilkår er alene gældende for den enkelte transaktion mellem leverandør og kunde i den til hver tid gældende udgave af den indgåede aftale. Andre betingelser og vilkår, som kunden gør brug af, accepteres ikke, medmindre leverandøren udtrykkeligt har godkendt dette på skrift.

(2) Kunden defineres som en sådan, så længe formålet med de bestilte leverancer og tjenester ikke kan forbindes med erhvervsmæssig virksomhed eller aktiviteter i en uafhængig organisation. Alle personer, offentlige organer eller uofficielle virksomheder anses for virksomheder, hvis de handler inden for rammerne af et kommercielt eller uafhængigt aktivitetsområde.

§ 2 Aftalens indgåelse

(1) Alle kunder har mulighed for at vælge mellem et udvalg af produkter, især sutter og andre produkter til spædbørn, der kan vælges til køb ved hjælp af ikonet, der ligner en indkøbsvogn. Alle de valgte varer anbringes herefter i ”indkøbskurven”. Ved hjælp af ikonet til afgivelse af en ordre indgår kunden en bindende aftale om købet af de produkter, der er indkøbskurven. Inden klik på ikonet for at afgive ordren kan kunden gennemse og ændre indkøbskurvens indhold. Inden kunden underskriver det bindende købsaftale vedrørende de valgte varer, vil vedkommende blive bedt om at ”acceptere betingelser og vilkår”. Herved accepterer kunden bestemmelserne i ”betingelser og vilkår” i den udgave, der er gældende på datoen for den bindende købsaftale, og accepterer den aktuelle pris, der står angivet på www.mambaby.com, som købsprisen. Ved bestilling af personliggjorte produkter bekræfter kunden og giver sit tilsagn til, at vedkommende ikke vil sende en ”upassende” tekst til personliggjort print på specialfremstillede produkter. ”Upassende” omfatter alle meddelelser med stødende, ærekrænkende, fornærmende, pornografisk, seksuelt eksplicit, ulovligt eller diskriminerende indhold eller indhold, der krænker tredjemands rettigheder.

(2) Leverandøren sender automatisk en bekræftelse til kunden på, at ordren er modtaget, og kunden kan udskrive denne bekræftelse ved at klikke på ikonet ”udskriv”. Denne bekræftelse af modtagelsen dokumenterer, at leverandøren har modtaget og bekræftet (accepteret) kundens ordre, og aftalen er hermed indgået.

§ 3 Levering, varernes tilgængelighed

(1) Hvis en af de bestilte varer er midlertidigt udsolgt, informerer leverandøren straks kunden herom i ordrebekræftelsen. Hvis leveringsforsinkelsen forventes at vare længere end to uger, har kunden ret til at træde tilbage fra aftalen. I så fald har leverandøren ligeledes ret til at træde tilbage fra aftalen, og leverandøren refunderer automatisk alle betalinger, som kunden allerede har foretaget.

(2) De viste leveringstider gælder for alle standardprodukter, der udbydes i webshoppen (undtagen MAM Individual-produkter). MAM Individual-produkterne specialfremstilles, og leveringstiderne kan således variere. Leverandøren leverer disse produkter til kunden inden for 8 uger fra accept af aftalen.

(3) Minimumordreværdien er € 19 (eksklusive registrerede MAM Club-medlemmer), og maksimumordreværdien for denne webshop er € 500.

§ 4 Priser og forsendelsesomkostninger

(1) Alle angivne priser på leverandørens website inkluderer pakning og relevant salgsmoms.

(2) De relevante fragtomkostninger angives i ordreformularen. Disse omkostninger betales af kunden. Ved forsendelsen uden for Europa skal leverandøren opkræve alle import- og eksportgebyrer såsom toldafgifter.

(3) Alle varer sendes som post. Leveringsadressen godkendes kun, hvis leveringslandet står anført på leverandørens onlineliste.

(4) Opfyldelsessted: MAM-HUNGÁRIA Kft., H-9795 Vaskeresztes, Fő u. 132., Hungária

§ 5 Betalingsmåder

(1) Kunderne kan vælge mellem følgende betalingsmåder:

  • Kreditkort
  • PayPal
  • Straksoverførsel (kun gældende for Tyskland, Østrig, Italien, Holland og Belgien)

(2) Leverandøren accepterer følgende kreditkort: Visa, MasterCard og American Express. Kunden skal betale evt. bankgebyrer. Leverandøren bruger den mest moderne krypteringsteknologi, såsom Secure Socket Layer (SSL) for at undgå, at uvedkommende tredjemand får adgang til kundens oplysninger. SSL er en standardprotokol, der er godkendt til internettet, hvilket garanterer en sikker dataoverførsel. Ved denne proces behandles alle bestillingsdata, herunder kundens kreditkortoplysninger, i krypteret og sikret tilstand.

§ 6 Ejendomsretten forbeholdes

Indtil det fuldstændige beløb er betalt for de leverede varer, har leverandøren den fulde ejendomsret.

§ 7 Reklamation og væsentlige mangler

(1) Leverandørens garanti
I hvilke tilfælde kan kunderne udøve deres rettigheder i henhold til leverandørens garanti? I tilfælde af en mangelfuld opfyldelse fra leverandørens side kan kunden fremsætte et kompensationskrav over for leverandøren i henhold til reglerne under den ungarske civilret.

Hvilke rettigheder har kunden i henhold til leverandørens garanti?
Kunden kan efter eget valg fremsætte følgende krav:
Kunden kan bede om reparation eller ombytning, medmindre det krav, vedkommende fremsætter, ikke kan opfyldes eller ville påføre leverandøren uforholdsmæssige høje ekstraomkostninger sammenlignet med andre krav. Hvis kunden ikke kan få eller ikke ønsker reparation eller ombytning, kan vedkommende bede om et forholdsmæssigt nedslag i prisen, eller leverandøren kan udbedre manglen eller ombytte produktet, eller kunden kan som sidste udvej træde tilbage fra aftalen. Kunden kan ikke udøve sine rettigheder i henhold til leverandørens garanti, udbedre manglen selv eller få tredjemand til at udbedre manglen på virksomhedens regning. Kunden kan skifte fra en garantibestemmelse til en anden i forbindelse med leverandørens garanti, men kunden skal afholde omkostningen ved skiftet, medmindre det var berettiget, eller leverandøren har givet en grund hertil.

Hvad er tidsfristen for at fremsætte et garantikrav i henhold til leverandørens garanti?
Kunden skal underrette leverandøren om en mangel, så snart vedkommende opdager den, men ikke senere end to måneder efter, at manglen blev opdaget. Kunden bør dog være opmærksom på, at vedkommende ikke kan fremsætte et krav for en mangel efter den toårige garantiperiode fra aftalens ikrafttrædelse.

Hvem kan kunden gøre et krav gældende overfor?
Kunden kan fremsætte et krav overfor leverandøren.

Er der andre betingelser for håndhævelse af kundens rettigheder?
I en periode på et år fra leveringsdatoen kan kunden håndhæve sine rettigheder under forudsætning af, at kunden kan bevise, at produktet eller tjenesten blev leveret af leverandøren. Efter udløbet af perioden på et år fra aftalens opfyldelse påhviler det kunden at løfte byrden med at bevise, at den mangel, kunden har opdaget, fandtes ved aftalens opfyldelse.

(2) Produktgaranti
I hvilke tilfælde kan kunden udøve sine produktgarantirettigheder?
I tilfælde af en fejl på produktet kan kunden udøve sine rettigheder under punkt (1) eller fremsætte et produktgarantikrav.

Hvilke rettigheder har kunden i forbindelse med et produktgarantikrav?
I forbindelse med et produktgarantikrav kan kunden kun bede om, at et defekt produkt repareres eller ombyttes.

Hvornår er et produkt defekt?
Et produkt er defekt, hvis det ikke opfylder de garantikrav, der var gældende, da det blev lanceret på markedet, eller hvis det ikke har de egenskaber, producenten har beskrevet.

Hvad er tidsfristen for at fremsætte et produktgarantikrav?
Kunden har to år fra den dato, hvor produktet blev lanceret på markedet af producenten, til at fremsætte et produktgarantikrav. Efter denne periode mister kunden denne rettighed.

Over for hvem og på hvilke betingelser kan kunden fremsætte sit produktgarantikrav?
Kunden kan kun fremsætte sit produktgarantikrav over for produktets producent eller distributør. Kunden skal bevise, at produktet er defekt for at foretage et produktgarantikrav.

I hvilket tilfælde er producenten (distributøren) undtaget for produktgarantiforpligtelsen?
Producenten (distributøren) er kun undtaget fra produktgarantiforpligtelsen, hvis denne kan påvise de fakta, der står anført i paragraf 6:168, afsnit (3) a)-c) i lov nr. V af 2013 vedrørende den ungarske civilret.
Bemærk, at kunden ikke på samme tid kan anmode om både garanti på tilbehør og en produktgaranti for samme mangel. Hvis kundens produktgarantikrav godkendes, kan kunden dog fortsat forsøge at gøre sit garantikrav vedrørende tilbehør gældende over for producenten for den erstattede eller reparerede del.

(3) Lovbestemt garanti
I tilfælde af mangelfuld opfyldelse er leverandøren forpligtet til at yde en lovbestemt garanti for produktmangler som angivet i tillæg 1 til bekendtgørelse 151/2003 (IX. 22.) om en lovbestemt garanti for visse varige forbrugsgoder.

Kundens rettigheder vedrørende reklamationer og tidsfrister reguleres af bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 19/2014 (IV. 29.) NGM om procedurer for håndtering af garanti- og reklamationskrav for varer, der sælges som følge af en aftale indgået mellem en kunde og en virksomhed.

Hvornår er leverandøren undtaget for sin garantiforpligtelse?
Leverandøren er kun fritaget for sin lovbestemte garantforpligtelse, hvis leverandøren kan bevise, at manglen opstod efter opfyldelsen.

Bemærk, at kunden muligvis ikke kan fremsætte både et lovbestemt garantikrav og et lovbestemt reklamationskrav eller et produktgarantikrav og et lovbestemt reklamationskrav for samme mangel på samme tid, medmindre reklamationsretten er gældende uden hensyntagen til de rettigheder, der står anført under punkt (1) og (2).

§ 9 Meddelelse om databehandling

(1) Leverandøren indsamler kundernes data i det omfang, det er nødvendigt for opfyldelsen af aftalen. Leverandøren overholder GDPR (PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/679 AF 27. APRIL 2016) og lov nr. CXII af 2011 om retten til selvbestemmelse vedrørende oplysninger og om fri udveksling af oplysninger. Uden kundens samtykke vil leverandøren kun anmode om, anvende eller bearbejde data fra kunden, hvis det er nødvendigt i forbindelse med korrekt opfyldelse af kontrakten og for at oprette en konto til teletjenester.

(2) Leverandøren vil ikke anvende kundens data til erhvervsmæssige formål, meningsmålinger eller markedsundersøgelser uden kundens samtykke.

(3) Kunden har mulighed for at gennemse, ændre eller slette sine data når som helst via ikonet ”skift MAM Club-profil” på kundens profil. Vedrørende kundens samtykke kan der findes yderligere oplysninger om indsamling, brug og bearbejdning af data på leverandørens website. Oplysningerne foreligger i printbart format via ikonet for datasikkerhed.

§ 10 Politik om håndtering af klager

(1) Leverandøren tilstræber at håndtere alle ordrer til kundens fulde tilfredshed og levere en tilfredsstillende kvalitet. Hvis kunden vil klage over aftalen eller dens opfyldelse, kan kunden klage telefonisk, pr. e-mail eller brev.

(2) Leverandøren skal straks undersøge klagen og om nødvendigt afhjælpe forholdet. Hvis kunden ikke er enig i håndteringen af klagen, eller det ikke er muligt at undersøge klagen med det samme, skal leverandøren straks registrere klagen og sin holdning til klagen og skal sende en kopi af det registrerede til kunden.

(3) Leverandøren skal svare skriftligt på klagen inden for 30 dage. Hvis klagen afvises, skal dette begrundes. Leverandøren skal opbevare en optegnelse over klagen samt en kopi af svaret i 3 år og skal fremvise dem til en tilsynsførende myndighed efter anmodning.

(4) Kunden informeres om, at såfremt kundens klage afvises, kan kunden sende sin klage til en offentlig myndighed eller mæglingsinstans som beskrevet nedenfor:

(5) Kunden kan indgive en klage til den relevante myndighed til beskyttelse af forbrugerne:

I henhold til paragraf 45/A (1) – (3) i forbrugerbeskyttelsesloven og bekendtgørelse nr. 387/2016 (af 2. december 2016) om tildeling af forbrugerbeskyttende myndighed fungerer myndighedskontoret som en generelt forbrugerbeskyttende myndighed:
https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek

(6) I tilfælde af en klage har kunden mulighed for at tage kontakt til en mæglingsinstans, hvis kontaktoplysninger kan ses her:
https://bekeltet.bkik.hu

(7) Europakommissionens onlineforum til afgørelse af tvister er tilgængelig her:
http://ec.europa.eu/consumers/odr

§11 Endelige bestemmelser

(1) Alle aftaler indgået mellem leverandøren og kunden sker i henhold til ungarsk lov og kan ikke appelleres i henhold til FN-konventionen om aftaler vedrørende internationalt varesalg.

(2) Hvis dele af aftalen bliver ugyldige (uvirksomme), er resten af aftalen stadig bindende.

(3) Bestemmelserne i nærværende betingelser og vilkår er gældende fra 01.09.2023. 

(4) Det er kun tilladt at indgå aftaler på engelsk/dansk. Aftalen til indgåelse udgør ikke en skriftlig aftale, aftalerne skal ikke registreres af leverandøren. Leverandøren forholder sig retten til at ændre nærværende betingelser og vilkår, ændringer offentliggøres på websitet. For alle forhold, der ikke er dækket af nærværende betingelser og vilkår, er ungarsk lov gældende.