Generelle vilkår

Dette er de generelle vilkårene for

MAM-HUNGÁRIA Kft.
H-9795 Vaskeresztes, Fő u. 132., Hungária
registreringsnr.: 18 09 000507

Kontakt via: www.mambaby.com/contact

(Leverandøren), som vil gjelde for alle salgskontrakter inngått via nettbutikken www.mambaby.com mellom leverandøren og kundene beskrevet i § 2 av disse generelle vilkårene. 

Vertstjenesteleverandør
Navnet på selskapet: Internex GmbH
Sted: Lagerstraße 15, 3950 Gmünd, Østerrike
Registreringsnr.: ATU 65604535

§ 1 Bruksområde, terminologi

(1) Følgende vilkår gjelder eksklusivt for hver transaksjon mellom leverandør og kunden, i den versjonen som er gyldig på tidspunktet kontrakten inngås. Andre vilkår som brukes av kunden, godtas ikke med mindre leverandøren uttrykkelig samtykker til dette skriftlig.

(2) Kunden er en forbruker så lenge formålet med de bestilte leveransene og ytelsene ikke kan knyttes til en kommersiell aktivitet, eller til en aktivitet for en selvstendig enhet. Enhver person, juridisk person eller personlig foretak er en virksomhet dersom den handler i henhold til et kommersielt eller uavhengig aktivitetsområde.

§ 2 Kontraktsinngåelse

(1) Enhver kunde har muligheten til å velge mellom en rekke produkter, spesielt smokker og andre babyprodukter som kan velges for kjøp ved å bruke handlekurvikonet. Alle valgte varer vil da bli plassert i denne virtuelle handlekurven. Ved å bruke ikonet til å legge inn en bestilling, signerer kunden et bindende tilbud om å kjøpe produktene i handlekurven. Før kunden klikker på ikonet for å bestille, kan kunden se og endre innholdet i handlekurven. Før kunden signerer det bindende kjøpet av de valgte varene, blir kunden bedt om å godta vilkårene. Ved å gjøre dette godtar forbrukeren alle bestemmelsene i vilkårene i versjonen som er i kraft på datoen for den bindende kjøpsavtalen, og godtar gjeldende pris oppgitt på www.mambaby.com som kjøpspris. Ved å bestille personlige produkter bekrefter og godtar kunden at kunden ikke vil sende inn en "upassende” melding som skal trykkes på de tilpassede produktene. "Upassende" inkluderer enhver melding som er støtende, ærekrenkende, fornærmende, pornografisk, seksuelt eksplisitt, ulovlig eller diskriminerende og som krenker rettighetene til tredjeparter.

(2) Leverandør vil da automatisk sende en mottaksbekreftelse til kunden via e-post, der bestillingen er oppført, og denne kan skrives ut av kunden ved å klikke på utskriftsikonet. Denne mottaksbekreftelsen dokumenterer at kundens bestilling er mottatt og er bekreftet (akseptert) av leverandøren, og at salgskontrakten er inngått.

§ 3 Levering og tilgjengelighet av varer

(1) Hvis en av de bestilte varene er midlertidig utilgjengelig, vil leverandøren informere kunden umiddelbart i ordrebekreftelsen. Hvis leveringsforsinkelsen varer lenger enn to uker, har kunden rett til å trekke seg fra kontrakten. I dette tilfellet har leverandør også rett til å trekke seg fra kontrakten, og leverandør vil automatisk refundere alle betalinger som allerede er fullført av kunden.

(2) Leveringstidene som vises, er gyldige for alle standardprodukter som tilbys i nettbutikken (unntatt individuelle MAM-produkter). Individuelle MAM-produkter lages på bestilling, og leveringstiden kan derfor variere. Leverandøren vil levere disse produktene til kunden innen 8 uker etter at kontrakten er godtatt.

(3) Minimum bestillingsverdi på nettbutikken er 19 euro (unntatt bestillinger lagt inn av registrerte MAM Club-medlemmer og bestillinger fra helsepersonell lagt inn i MAM-nettbutikken), og maks. bestillingsverdi er 500 euro.

§ 4 Priser og fraktgebyrer

(1) Alle priser som er oppført på nettsiden til leverandør, inkluderer pakking og gjeldende omsetningsavgift.

(2) Tilsvarende fraktkostnader er oppført i bestillingsskjemaet. Disse kostnadene skal betales av kunden. For frakt utenfor Europa må leverandør kreve inn alle import- og eksportkostnader som toll, andre avgifter og skatt.

(3) Alle varer sendes via post. Leveringsadressen godtas kun hvis leveringslandet vises på internettlisten til leverandøren. 

(4) Sted for oppfyllelse: MAM-HUNGÁRIA Kft., H-9795 Vaskeresztes, Fő u. 132., Hungária

§ 5 Betalingsmåte

(1) Kunden kan velge mellom følgende betalingsmåter:

  • Kredittkort
  • PayPal 
  • Bankoverføring (kun Tyskland, Østerrike, Italia, Nederland og Belgia)

(2) Vi godtar følgende kredittkort: Visa, MasterCard og American Express. Bankgebyrer betales av kunden. For å forhindre uautorisert tilgang til dataene dine av en tredjepart bruker vi den mest moderne krypteringsteknologien, f.eks. Secure Socket Layer (SSL). SSL er en standardprotokoll godkjent på internett, noe som garanterer sikker datautveksling. I denne prosessen behandles alle bestillingsdata, inkludert kredittkortopplysninger, på en kryptert og sikker måte.

§ 6 Forbehold om eiendomsrett

Inntil fullstendig betaling er mottatt, forblir de leverte varene leverandørens eiendom.

§ 7 Selgers garanti og materielle mangler

(1) Leverandørgaranti
I Hvilke tilfeller kan kunder utøve sin rett til leverandørgaranti?
Ved mangelfull ytelse fra leverandøren kan kunden kreve erstatningsrett fra leverandør en i samsvar med reglene i den ungarske sivilloven.

Hvilke rettigheter har kunden under leverandørgarantien?
Kunden kan, etter eget valg, fremsette følgende krav:
Kunden kan be om reparasjon eller erstatning med mindre kravet kunden velger er umulig eller vil innebære uforholdsmessige merkostnader for leverandør sammenlignet med andre krav. Hvis kunden ikke ba om eller kunne be om reparasjon eller erstatning, kan kunden be om et forholdsmessig avslag i prisen, eller kunden kan få mangelen reparert eller erstattet for leverandørens regning, eller kunden kan trekke seg fra kontrakten som en siste utvei. Ved å utøve sine rettigheter under den underforståtte leverandørgarantien kan kunden ikke reparere feilen selv eller få den reparert av en annen person på selskapets regning. Kunden kan bytte fra en løsning under leverandørgarantien til en annen, men kunden vil bære kostnadene for ethvert bytte med mindre det er berettiget, eller leverandøren ga en begrunnelse for det.

Hva er tidsfristen for å fremme krav i henhold til leverandørgarantien?
Kunden skal varsle leverandør om en mangel så snart kunden oppdager den, men senest to måneder etter at mangelen er oppdaget. Kunden må imidlertid være klar over at kunden ikke kan kreve en mangel etter foreldelsesfristen på to år etter datoen for oppfyllelse av kontrakten.

Hvem kan kunden fremlegge krav overfor?
Kunder kan fremlegge krav mot leverandør.

Hvilke andre vilkår gjelder for å utøve kundens rettigheter?
Innen en periode på ett år fra leveringsdatoen kan kunden utøve sine rettigheter under leverandørgarantien, gitt at kunden kan bevise at produktet eller tjenesten ble levert av leverandør. Ut over denne ettårsperioden, fra leveringsdato, vil imidlertid kunden ha bevisbyrden for å bevise at mangelen som kunden har oppdaget, eksisterte på tidspunktet for oppfyllelse.

(2) Produktgaranti
I Hvilke tilfeller kan kunder utøve sin rett til produktgaranti?
Ved defekt på et produkt kan kunden, etter eget valg, utøve sin rett i henhold til punkt (1) eller fremsette et produktgarantikrav.

Hvilke rettigheter har kunden under et produktgarantikrav?
Kunden kan kun be om at et defekt produkt repareres eller erstattes under produktgarantien.

I hvilke tilfeller er produktet defekt?
Et produkt er defekt dersom det ikke oppfyller kvalitetskravene som var gjeldende da det ble lagt ut på markedet, eller dersom det ikke har de egenskapene som er beskrevet av produsenten.

Hva er tidsfristen for å fremsette et produktgarantikrav?
Kunden har to år fra datoen da produktet ble markedsført av produsenten til å fremsette et produktgarantikrav. Etter denne perioden mister kunden denne retten.

Mot hvem og under hvilke andre forhold kan kunden utøve sin rett på produktgarantikrav?
Kunden kan kun fremlegge sitt produktgarantikrav mot produsenten eller distributøren av produktet. Kunden må bevise at produktet er defekt for å kunne fremsette et produktgarantikrav.

I hvilke tilfeller er produsenten (distributøren) fritatt fra sin produktgarantiforpliktelse?
Produsenten (distributøren) er kun fritatt fra sin produktgarantiforpliktelse dersom den kan bevise faktaene som er oppført under § 6:168. nr. (3) bokstav a)–c) i lov nr. V av 2013 i den ungarske sivilloven.
Vær oppmerksom på at kunden ikke kan kreve både garanti for tilbehør og produktgaranti for samme mangel samtidig. Hvis kundens produktgarantikrav er vellykket, kan kunden imidlertid fremsette tilbehørsgarantikrav mot produsenten for det erstattede produktet eller den reparerte delen.

(3) Lovbestemt garanti
Ved mangelfullt produkt er leverandøren forpliktet til å gi en lovbestemt garanti for mangler knyttet til produkter spesifisert i vedlegg 1 i den ungarske regjeringens forordning 151/2003 (IX. 22.) om tilveiebringelse av en lovbestemt garanti for visse varige forbruksvarer.

Kundens rettigheter under garantien og tidsfrister er underlagt bestemmelsene i Decree 19/2014 (IV. 29.) NGM om rettergangsregler for håndtering av krav om produsentens garanti og selgers garanti for varer som er solgt i henhold til en kontrakt mellom en forbruker og en virksomhet.

Når er leverandør fritatt fra forpliktelser?
Leverandør fritas bare fra sine forpliktelser i henhold til den lovbestemte garantien dersom denne kan bevise at årsaken til mangelen oppsto etter oppfyllelse.

Kunden kan ikke både fremsette krav under leverandørgaranti og lovbestemt garanti, eller krav under produktgaranti og et lovbestemt garantikrav for samme mangel samtidig, siden rettighetene i henhold til den lovfestede garantien gjelder uavhengig av rettighetene i punkt (1) og (2).

§ 9 Melding om databehandling

(1) Leverandør samler inn data fra kundene som er nødvendig for å oppfylle kontrakten. Leverandøren overholder EUs personvernforordning ((EU) 2016/679 fra Europaparlamentet og -rådet av 27. april 2016) og den ungarske loven CXII av 2011 om informativ selvbestemmelse og informasjonsfrihet. Dersom ikke annet er avatalt med kunden, vil leverandør kun be om, bruke eller behandle data fra kunden slik det er nødvendig for å oppfylle kontrakten på en forsvarlig måte og for å opprette en konto for teletjenester.

(2) Uten samtykke fra kunden vil leverandør ikke bruke kundens data til kommersielle formål, opinionsundersøkelser eller markedsundersøkelser.

(3) Kunden har når som helst muligheten til å gjennomgå, endre eller slette sine data via "endre MAM Club-profil"-ikonet i profilen sin. Når det gjelder samtykke fra kunden og informasjon om innsamling, bruk og behandling av data finnes på leverandørens nettside i utskrivbart format under delen om personvern.

§ 10 Retningslinjer for behandling av klager

(1) Leverandør tar sikte på å oppfylle alle bestillinger til kundens tilfredshet og i en tilfredsstillende kvalitet. Hvis kunden har noen klage knyttet til kontrakten eller oppfyllelsen av denne, kan kunden kommunisere dette via telefon, e-post, eller brev.

(2) Leverandør skal umiddelbart undersøke klagen og, om nødvendig, rette den. Dersom kunden ikke er enig i behandlingen av klagen eller det ikke er mulig å undersøke klagen umiddelbart, skal leverandør umiddelbart registrere klagen og leverandørs holdning til denne, og skal gi kunden en kopi av dette.

(3) Leverandør skal svare skriftlig på klagen innen 30 dager. Det må gis begrunnelse på avslag av klager. Leverandør skal ta vare på klageprotokollen og kopi av svaret i 3 år, og skal på forespørsel fremlegge dem for tilsynsmyndighetene.

(4) Kunden informeres om at kunden dersom klagen avslås, kan sende klagen til en offentlig myndighet eller et forliksråd som beskrevet nedenfor:

(5) Kunden kan sende inn en klage til forbrukertilsynet:

I henhold til den ungarske kjøpsloven artikkel 45/A nummer (1)–(3) og vedtak nr. 387/2016 (2. desember 2016) om utpeking av forbrukertilsyn fungerer det ungarske regjeringskontoret som alminnelig forbrukertilsyn: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek

(6) Ved klage har kunden mulighet til å kontakte et forliksråd: Kontaktinformasjon til dette finnes her:https://bekeltet.bkik.hu

(7) Nettstedet til Europakommisjonens nettbaserte tvisteløsningsforum er tilgjengelig på here: http://ec.europa.eu/consumers/odr

§11 Avsluttende bestemmelser

(1) Alle kontrakter mellom tilbyder og kunden er basert på ungarsk lov med unntak av FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonalt salg (CISG).

(2) Skulle noen del av kontrakten bli ugyldig, er resten av kontrakten fortsatt bindende.

(3) Bestemmelsene i disse vilkårene gjelder fra og med 01.09.2023.

(4) Kontrakter skal inngås på engelsk/norsk. En eventuell kontrakt som inngås, utgjør ikke en skriftlig kontrakt, og kontraktene vil ikke bli registrert av leverandøren. Leverandøren forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene, og endringene blir publisert på nettstedet. Ungarsk lov vil gjelde for alle saker som ikke dekkes av disse vilkårene.