Generelle kjøpsvilkår

Dette er de generelle kjøpsvilkårene til MAM-Hungária Kft., MAM Baby AG Magyarországi Fióktelepe, H-9795 Vaskeresztes Fő u. 132, Hungária (heretter omtalt som "leverandør"), som gjelder for kjøpekontrakter som inngås på www.mambaby.com mellom leverandøren og den kunden som er angitt i § 2 i kontrakten (heretter omtalt som "kunde") .

§ 1 Gyldighetsområde, definisjoner

(1) De følgende generelle kjøpsvilkårene gjelder for kundeforholdet mellom leverandøren og kunden utelukkende i den form som var gyldig på tidspunktet for bestillingen. Avvikende betingelser fra bestillerens side anerkjennes ikke med mindre leverandøren har gitt uttrykkelig skriftlig godkjenning til disse.

(2) Kunden er forbruker såfremt formålet med de bestilte leveransene og ytelsene ikke kan regnes til næringsvirksomhet eller virksomhet som selvstendig næringsdrivende. En bedrift er derimot enhver fysisk eller juridisk person eller juridisk ansvarlig bedrift som ved kontraktsinngåelse handler i forbindelse med næringsvirksomhet eller virksomhet som selvstendig næringsdrivende.

§ 2 Kontraktsinngåelse

(1) Kunden kan velge produkter, særlig smokker og andre babyartikler, fra leverandørens sortiment og samle dem i en såkalt handlekurv ved hjelp av knappen "in den Warenkorb legen" (Legg i handlekurven). Ved å bruke knappen "Bestellung abschicken" (Send bestilling) foretar kunden et bindende kjøp av varene i handlekurven. Før bestillingen sendes, kan kunden når som helst endre og se gjennom opplysningene. Kjøpet kan imidlertid kun registreres og sendes etter at kunden har godtatt kjøpsvilkårene ved å klikke på knappen "AGB und Datenschutzvereinbarung akzeptieren" (Godta kjøpsvilkår og bestemmelser om datavern). Ved å godta vilkårene erklærer og garanterer kunden at kunden ikke sender en "upassende" melding til personalisert trykk på produktene. Med "upassende" menes særlig uvennlig, baktalende, fornærmende, pornografisk, seksuelt eksplisitt eller støtende, diskriminerende eller krenkende.

(2) Leverandøren sender deretter en automatisk e-postbekreftelse på mottak hvor kundens bestilling er oppsummert. Den kan skrives ut med funksjonen "Drucken" (Skriv ut). Bekreftelsen på mottak dokumenterer at leverandøren har mottatt og godtatt kundens bestilling.

§ 3 Levering, varetilgjengelighet

(1) Dersom det produktet kunden har bestilt, er kun midlertidig utilgjengelig, informerer leverandøren umiddelbart om dette i ordrebekreftelsen. Ved forsinkelse av leveransen på mer enn to uker har kunden rett til å trekke seg fra kontrakten. I dette tilfelle er for øvrig også leverandøren berettiget til å oppheve kontrakten. I slike tilfeller skal imidlertid eventuelle innbetalinger tilbakebetales til kunden omgående.

(2) Ved alle standardprodukter som selges i nettbutikken (unntatt MAM Individual-produkter) gjelder de leveringstidene som oppført for produktet. MAM Individual-produkter er kundespesifikke, og derfor kan de ha avvikende leveringstider. Leverandøren vil alltid levere disse til kundeneinnen 8 uker etter kontraktsinngåelse.

(3) Minstebeløpet er på 19 € (gjelder ikke registrerte MAM Club-medlemmer), maks. bestillingsverdi i denne nettbutikken er på 500 €.

(4) Varen sendes per post. Leveringsadressen godtas kun dersom mottakerlandet står oppført på leverandørens Internett-liste. Fra det tidspunktet varen overleveres til fraktansvarlig (post, speditør, spedisjonsfirma, transportfirma osv.), bærer kunden all risiko.

(5) Hvis en pakke leveres med skader, kan du melde skaden til speditøren.

§ 4 Priser og frakt

(1) Alle priser som står oppgitt på leverandørens nettsider, er inklusive emballeringsutgifter og gjeldende merverdiavgift.

(2) Tilsvarende kostnader for frakt oppgis til kunden i bestillingsskjemaet og betales av kunden.

(3) Import- eller eksportutgifter som påløper ved forsendelser utenfor EU, f.eks. toll, gebyrer og skatter, skal alltid dekkes av kunden.

(4) Oppfyllelsessted er Vaskeresztes.

§ 5 Betalingsmetoder

(1) Følgende betalingsmåter tilbys:
- Kredittkort
- PayPal
- Øyeblikkelig overføring (kun i Tyskland, Østerrike, Italia, Nederland og Belgia)

(2) Følgende kredittkort aksepteres:Visa, MasterCard og American Express. Kunden betaler bankgebyrene. For å hindre uvedkommende i å få tilgang til opplysningene dine bruker vi svært avanserte krypteringsmetoder som f.eks. Secure Socket Layer (SSL). SSL er en anerkjent standardprotokoll på Internett. Den sørger for sikker dataoverføring. Dermed overføres alle bestillingsdata, inklusive dine kredittkortopplysninger, kun kryptert.

§ 6 Eiendomsrettsforbehold

Varene forblir leverandørens eiendom inntil de er fullstendig betalt.

§ 7 Mangler, garanti

(1) Leverandøren står ansvarlig for mangler i henhold til de lovene som gjelder i slike tilfeller, især §§ 434 ff BGB (tysk lovbok i privatrett). Overfor bedriftseiere har leverandøren 12 måneders erstatningplikt for leverte varer.

(2) Leverandøren stiller kun garanti for leverte varer dersom dette er uttrykkelig oppgitt i ordrebekreftelsen for den aktuelle artikkelen.

§ 8 Erstatningsansvar

(1) Kunden har ingen krav på skadeerstatning. Unntak fra dette er skadeerstatningskrav vedrørende skade på liv, kropp og helse og brudd på essensielle kontraktsplikter (kardinalplikter) samt erstatningsansvar for øvrige skader som skyldes forsettlige eller grovt uaktsomme pliktforsømmelser fra leverandøren, dennes representanter eller agenter. Essensielle kontraktsplikter er plikter som er nødvendige for at målet med kontrakten skal oppnås.

(2)Ved brudd på essensielle kontraktsplikter er leverandøren kun ansvarlig for kontraktstypiske, forutsigbare skader dersom de har blitt forårsaket ut fra uaktsomhet, med mindre kunden har fremmet krav om skadeerstatning vedrørende skade på liv, kropp eller helse.

(3) Begrensningene i avsnitt 1 og 2 gjelder også for leverandørens representanter og agenter dersom det fremmes krav direkte mot dem.

(4) Forskriftene i kjøpsloven er uberørt.

§ 9 Heving av kjøp

(1) Returrett

Du har rett til å trekke deg fra kontrakten innen fjorten dager uten å oppgi grunn. Returfristen er fjorten dager fra den dagen du eller en tredjepart oppnevnt av deg, som ikke er transportør, har tatt den siste varen i besittelse.

For å kunne benytte deg av returretten må du meddele oss

MAM-Hungária Kft.
MAM Baby AG Magyarországi Fióktelepe
H-9795 Vaskeresztes Fő u. 132
Hungária

med en entydig erklæring (f.eks. et brev sendt i posten, en e-post til ovenstående e-postadresse eller per telefon) om din beslutning om heve kjøpet. Du kan benytte deg av det vedlagte returskjemaet. Dette er imidlertid ikke obligatorisk. For å benytte deg av returfristen er det tilstrekkelig at du sender melding om bruk av returretten innen returfristen.


(2) Konsekvenser ved retur

Dersom du trekker deg fra denne kjøpekontrakten, skal vi refundere alle innbetalinger, inklusive leveringskostnader, vi har mottatt av deg, omgående og senest innen fjorten dager fra den dagen vi har mottatt din melding om heving av denne kjøpekontrakten. Til denne refusjonen bruker vi samme betalingsmetode som du benyttet deg av ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre annet er uttrykkelig avtalt med deg; du blir under ingen omstendigheter pålagt gebyrer for denne refusjonen. Vi kan holde tilbake refusjonen inntil vi har fått varen tilbake eller inntil du har dokumentert at du har returnert varene, alt etter hvilket tidspunkt som kommer først.

Du skal returnere eller overlevere varene til oss omgående og senest innen fjorten dager fra den dagen du har meddelt oss om at du trekker deg fra denne kjøpekontrakten. Fristen er ivaretatt dersom du sender varene før fristen på fjorten dager er utløpt.

Artikler som kan sendes som pakke, sendes på vår risiko. Du betaler selv kostnadene for returen dersom den leverte varen tilsvarer den bestilte og dersom prisen på den returnerte artikkelen ikke overstiger et beløp på 40 euro eller dersom du, dersom artikkelen har en høyere pris, på tidspunktet for heving av kjøpet ennå ikke har betalt vederlaget eller et kontraktsfestet avdrag. I øvrige tilfeller er returen kostnadsfri for deg. Artikler som ikke kan sendes som pakke, hentes hos deg for vår regning.

Du må kun dekke et eventuelt verditap av varen dersom dette verditapet skyldes håndtering av varen som ikke er nødvendig for å kontrollere varens beskaffenhet, egenskaper og funksjonsmåte.

(3) Unntak fra returrett

Returretten gjelder ikke ved levering av forseglede varer som av hensyn til helse og hygiene ikke er egnet til retur dersom forseglingen har blitt fjernet etter levering.

Returretten gjelder ikke ved levering av varer som har blitt produsert etter kontraktspartnerens spesifikasjon (individuelle eller kundespesifikke produkter). Som kundespesifikke regnes her alle produkter i serien MAM Individual (smokker, smokkebånd, combi-box).

§ 10 Informasjon om personvern

(1) Leverandøren henter inn opplysninger om kunden i forbindelse med kontraktsoppfyllelsen. I den forbindelse følger leverandøren tyske lover tilsvarende personopplysningsloven. Uten kundens samtykke vil leverandøren kun hente inn, behandle eller benytte kundeopplysninger såfremt disse er nødvendige for kontraktsoppfyllelsen og bruk av og betaling for teletjenester.

(2) Uten kundens samtykke vil ikke leverandøren bruke kundeopplysninger til markedsførings-, markedsanalyse- eller meningsmålingsformål.

(3) Kunden har når som helst mulighet til å vise, endre eller slette de opplysningene som er lagret om ham/henne, ved hjelp av knappen"MAM Club Profil ändern" (Endre MAM Club-profil). Vedrørende kundens samtykke og ytterligere informasjon om registrering, behandling og bruk av opplysninger viser vi til datavernerklæringen som når som helst kan hentes opp i trykkbart format på leverandørens nettside med knappen "Datasikkerhet".

§ 11 Anbefal en venn

(1) Med "MAM anbefal en venn" tilbyr leverandøren et insentivprogram som alle kunder kan delta i. Kundene kan anbefale potensielle nye kunder for leverandøren, dersom leverandøren ikke har avvist av dem på forhånd. Dersom en kunde skulle anbefale en potensiell ny kunde og denne deretter foretar kjøp hos leverandøren, vil den kunden som har gitt anbefalingen, motta et insentiv.

(2) Det er ikke tillatt for kunden å drive reklame for insentivprogrammet. Især har han ikke lov til å henvise til insentivprogrammet i konvensjonelle medier og/eller i sosiale medier og/eller på en måte som er rettet mot flere personer.

(3) Kunden har imidlertid lov til å gjennomføre individuelle samtaler med potensielle nye kunder og i denne samtalen innhente samtykke fra potensielle nye kunder til å legge inn deres e-postadresse i skjemaet til dette formålet på leverandørens nettside, slik at den nye kunden mottar påfølgende markedsførings-e-poster med tilbud fra leverandøren.

(4) Deretter vil kunden legge inn e-postadressen til den potensielle nye kunden i skjemaet på leverandørens nettside og samme sted bekrefte at han har innhentet samtykke fra den potensielle nye kunden.

(5) Dersom kunden ikke har innhentet samtykke fra den potensielle nye kunden og sistnevnte derfor fremmer rettslig krav mot leverandøren, vil kunden ha erstatningsansvar overfor leverandøren for alle eventuelle tap.

§ 12 Sluttbestemmelser

(1)For kontrakter mellom leverandøren og kundene gjelder tysk lov unntatt den internasjonale konvensjonen om internasjonale løsørekjøp.

(2) Såfremt kunden er en næringsdrivende, en juridisk person eller en institusjon uten rettsevne, er Neckarsulm verneting ved alle tvister mellom kunden og leverandøren.

(3) Dersom enkelte punkter av kontrakten skulle kjennes ugyldige, forblir den øvrige kontrakten bindende.

MAM-Hungária Kft.
MAM Baby AG Magyarországi Fióktelepe
H-9795 Vaskeresztes Fő u. 132
Hungária


April 2009

© 2017 Copyright by MAM Babyartikel GesmbH, Vienna