Sammen for en bærekraftig fremtid

Med ekspertise og lidenskap utvikler og produserer vi babyprodukter som overbeviser med sin fremragende sikkerhet og kvalitet, og støtter babyens sunne utvikling. Da er bærekraftig og ansvarlig handling en grunnforutsetning som er fast forankret i våre forretningsverdier. Vi i MAM jobber aktivt for å nå FNs bærekraftsmål for å fremme en bærekraftig utvikling innen 2030. Disse utgjør en viktig retningslinje for vår bærekraftsstrategi.

Vår hovedmål er ikke bare å jobbe for at dagens babyer skal ha det godt, men også at kommende generasjoner skal fødes inn i en levedyktig og god verden.

Peter Röhrig

MAM Founder

Bærekraft hos MAM

Fremtidsrettede produkter av høyeste kvalitet

Hos MAM jobber vi lidenskapelig med utviklingen av produkter som oppfyller de høyeste standarder innen kvalitet og sikkerhet og som produseres mest mulig ressursvennlig. Vi kan bare møte utfordringer som klimaendringer og forurensning med innovasjon. Utformingen av emballasjen og produktene våre er et viktig bidrag til dette.

PP som kan tilbakeføres til bio-sirkulære råvarer har nøyaktig de samme egenskapene når det gjelder sikkerhet, varmebestandighet og bruddfasthet som fossilbasert PP. I fremtiden vil også andre MAM-produkter produseres i denne plasttypen.

Ved innkjøp av plaststoffer satser vi på massebalanseprosessene gjennom hele leverandørkjeden:

  1. For tiden strømmer både fossile og biosirkulære råstoffer inn i raffineriet for å produsere utgangsstoffet for polypropylen. Foreløpig er det ingen adskilt infrastruktur. Hos MAM unngår vi fossile råstoffer og satser heller på ansvarlige, biosirkulære råstoffer til våre sertifiserte produkter.
  2. Det produserte utgangsstoffet videreforedles til polypropylen.
  3. Av denne polypropylenen produseres våre ISCC Plus sertifiserte produktdeler.
  4. ISCC Plus sertifiserer at materialene som brukes i våre produkter, kan tilbakeføres til biosirkulære kilder. Vi investerer i den mengden biosirkulære råstoffer som trengs til produksjon av produktene våre

Jo flere selskaper som følger vårt eksempel, jo høyere blir andelen bio-sirkulære råvarer og desto mindre trengs det av fossile råstoffer. Vi planlegger også å legge om produksjonen av flere produkter i fremtiden, og dermed bidra med et viktig steg mot avkarbonisering.

Forbedret emballasje

Siden 2019 har vi jobbet intensivt med tiltak som også kan gjøre emballasjen vår mer miljøvennlig. Her er det spesielt viktig for oss å redusere klimaavtrykket og øke gjenvinningsevnen. For tiden er 76 % av emballasjen vår enten resirkulert, fornybar eller anskaffet på en ansvarlig måte. Vi jobber kontinuerlig med å øke denne prosentandelen.

Her er et utvalg av våre gjennomførte tiltak:

CO2-besparende rengjøring

Som ved mange andre produkter, oppstår også ved våre smokker og tåteflasker det meste av CO2-utslipp ved bruk. Aktiviteten som krever mest energi, er sterilisering og rengjøring. Vi støtter foreldrene med dette og har utviklet praktiske og effektive løsninger for å redusere CO2-utslippene.

Helhetlig miljøvern for en levedyktig fremtid

Det er en forutsetning for å bekjempe klimaendringene at CO2-utslippene reduseres kontinuerlig. Dette kan bare lykkes gjennom nært samarbeid med våre interne og eksterne medarbeidere, leverandører og forbrukere. Bare i fellesskap kan vi lære og utforske nye veier for å bidra til å verne miljøet. Dette er viktig i hele verdiskapningskjeden:

Leverandører

Det ligger et stort CO2-innsparingspotensiale i leverandørkjeden vår. Derfor samarbeider vi med leverandører som prioriterer bærekraft like høyt som vi gjør i MAM. Vi får ca. 97 % av våre produktkomponenter fra østerrikske leverandørbedrifter som garanterer en kort transportvei til fabrikken vår i Ungarn.

Fabrikker

Vi gjør alt vi kan for å holde CO2-utslippene så lave som mulig ved fabrikkene våre. Fornybar energi fra solcelleanleggene som er plassert på MAM-fabrikkene og diverse strømsparingstiltak hjelper oss med dette. .

  • På den ungarske fabrikken vår har vi i løpet av de siste årene økt effekten til solcelleanlegget til totalt 484 kWp. Slik kan vi for tiden dekke 16 % av energibehovet vårt. Videre utvidelsestrinn er under planlegging.
  • Ved fabrikken vår i Kabinburi i Thailand generer solcelleanlegget 355 kWp og dekker dermed 40 % av energiforbruket. Når det gjelder energieffektivitet er Kabinburi et foregangseksempel: Takket være alle tiltakene sparer vi årlig inn over 340 tonn CO2.

MAMs datterselskaper

Også datterselskapene til MAM satser forsterket på kllimatiltak for å redusere CO2-avtrykket. Overgangen til fornybar energi påskyndes og bærekraftig logistikk og mobilitet av medarbeidere styrkes. Her er to eksempler på hvordan tiltakene konkret ble realisert i datterselskapene våre:
  • Selskapet i Frankrike valgte seg miljøvern som hjertesak. I løpet av de siste årene ble det ikke minst innen salg gjennomført tiltak, som f.eks. netthandel og papirløse salgsavtaler.
  • I Tyskland dekkes hele strømbehovet gjennom fornybare strømkilder.

Sosialt ansvar sammen for fellesskapet

Vi tar sosialt ansvar for våre ansatte og fellesskapet. Vi jobber for våre ansattes behov og at de skal ha det bra, samt for rettferdighet og like muligheter. Gjennom vårt engasjement innen babyhelse og produksjonssikkerhet samt vår innsats for barn og lavinntektsfamilier yter vi et verdensomspennende bidrag for fellesskapet.

Gode og trygge arbeidsforhold

Innovasjon og fremskritt er bare mulig der de ansatte føler seg ivaretatt. Hos MAM har temaer som ansattoppfølging og tilleggsgoder stått i sentrum helt fra start. Vi garanterer trygge arbeidsforhold ved våre fabrikken og avdelinger og fremmer de ansattes helse gjennom forskjellige tilbud. Utvidet ulykkes- og sykeforsikring, vaksinasjon og regelmessige helsesjekker er bare et lite utvalg av tilbudene MAM stiller til rådighet for sine ansatte. I tillegg fremmer vi fysisk aktivitet og lagånd blant våre ansatte gjennom idrettstilbud som f.eks. turdager og stafettarrangementer. I løpet av årene har vi profesjonalisert og utvidet fordelene for våre ansatte.


Like muligheter og balanse mellom jobb og familie

Andre viktige aspekter hos MAM er at både kvinner og menn skal ha like sjanser, og sikre familievennlige arbeidsforhold. Vi støtter kvinner i lederstillinger. I MAM er kvinneandelen på 54 % i administrasjon og ledelse. Denne verdien har økt kontinuerlig de siste årene. Som produsent av babyprodukter er vi spesielt opptatt av at jobb og familie kan forenes. Fleksible arbeidstidsmodeller, klare fleksitidreguleringer og mulighet for hjemmekontor gjør vi det enklere for de ansatte å balansere arbeids- og privatliv.

Etiske prinsipper og rettferdig leverandørkjede

Vi er med i UN Global Compacts og holder oss strengt til deres ti prinsipper som bl.a. omfatter arbeidsstandarder, menneskerettigheter og korrupsjonsbekjempelse. Disse er nedfelt i MAMs etiske retningslinjer, som ikke bare kommuniseres til våre ansatte, men også til våre leverandører. Vi er opptatt av rettferdig handel i hele leverandørkjeden. Alle gummiproduktene våre er merket med Fair Rubber-logoen. Fair Rubber er en organisasjon som sørger for en rettferdig gummileverandørkjede. Som medlem av Fair Rubber betaler vi også en Fair Trade-premie, som går uavkortet videre til bøndene og kommer samfunnet deres til gode.

Bidrag til fellesskapet

For oss er det viktig å inngå langvarige samarbeid som setter helsen og sikkerheten til babyer og deres familier i høysetet. Takket være mangeårig, godt samarbeid har MAM tilgang til medisinske eksperter som jordmødre og leger over hele verden – en uvurderlig erfaringsbase. Denne videreformidler vi til foreldre via vår nettside, sosiale kanaler og arrangementer så de kan oppdatere seg med nyeste kunnskap. I tillegg er det vår hjertesak å hjelpe babyer og deres familier i nød. Vi støtter tallrike veldedighetsprosjekter over hele verden med produktgaver, pengegaver samt gjennom innsatsen og engasjementet til våre ansatte over hele verden.

Sources

1) Based on the ISCC PLUS certified mass balance approach, bio-circular raw materials can be traced back to vegetable oils as well as waste and residues from the production of plant-based oils.

2) Global product Carbon Footprint study, Austria 2017, conducted by denkstatt.

3) Global product Carbon Footprint study, Austria 2013, conducted by denkstatt